Otevřené položky jsou nástrojem ryze kontrolním. Typy párovacích vazeb se nastavují při vytváření jednotlivých rozvahových účtů v účtové osnově viz kapitola "Účtová osnova"
Jedná se o typy:

  • SK – automatická vazba účtu pořízení zásob,
  • VF – automatická vazba Vydaných faktur/Pohledávek,
  • PF – automatická vazba Přijatých faktur/Závazků a
  • R – vazby ručního párování.

Na této stránce najdete:

U účtů, které se inventarizují fyzicky (022, 211, 221 ad.), se nenastaví žádná z těchto vazeb a zvolí se možnost „Nesledovat“.


Položky s ručním párováním

Zde si uživatel může spárovat veškeré zápisy na saldokontních účtech, které spolu souvisí. Po ukončení vypárování těchto případů zůstanou nevypárovány pouze ty položky, které tvoří konečný stav daného saldokontního účtu. Párování provádíme tak, že označíme kurzorem řádek zvolené položky a stiskneme klávesu "F8" nebo "Enter", čímž se otevře okno párování, v jehož dolním poli nabídnou položky ke spárování s položkou v horní části obrazovky. Výběr položek ke spárování lze omezit třemi podmínkami uvedenými v levém dolním rohu okna. Samotné vyrovnání se provede označením položek (klávesou <Ester> nebo dvojklikem myši na položku – čímž se u dané položky objeví * = označená položka) = hvězdičková metoda. Pokud je vyrovnání dané položky kompletní, následně se zvolí políčka OK. Tímto vyrovnáním se mezi spárovanými doklady automaticky vytvoří informační vazba a takto vypárované položky zmizí z nabídky na vypárování (vyrovnání).

Touto cestou lze snadno vyrovnat veškeré účetní případy, které spolu souvisí.

Upozornění

Toto ruční párování nelze provádět u účtů, které mají přiřazené jiné typy párování (SK, VF a PF) !!!

 


Položky s automatickým párováním typu SK

Uplatní se pouze u účtování skladu metodou A. Vazba tohoto typu vzniká automaticky, jestliže je vystavena prvně příjemka a po jejím uložení vybrána z nabízených zobrazených voleb možnost „K této příjemce automaticky vytvořit … přijatou fakturu“. Rovněž pak vzniká při vytvoření vazby z přijaté faktury (či jiného dokladu pořízení) na danou příjemku pomoci tlačítka "F12 - Vazby“, nebo opačně při vytvoření vazby (vazeb) z již vytvořené a uložené příjemky na doklad pořízení (PF, pokladní doklad apod.). Párování je možné však pouze tehdy, je-li na příjemce i dokladech pořízení stejný účet pro pořízení, tedy 111, 131 ad (včetně stejné analytiky).  V otevřených položkách pak lze sledovat, jsou-li všechny účty pořízení a příjemky spárovány ve stejné výši. Stejná funkce je také v kapitole tohoto manuálu "Sklad - Kontroly, účtování, inventura - Otevřené položky účtu pořízení zásob (111, 131)".

Položky s automatickým párováním typu VF

Automatická vazba vzniká uhrazením VF v deníku pomoci typu zápisu dokladu „úhrada VF“ (v pokladně, bance, řadě zápočtů či interních dokladech), Pokud vytváříme vazby na vydané faktury dodatečně pomoci tlačítka „F12 - Vazby", nebo opačně při vytvoření vazby z modulu pohledávek na zápis v deníku o úhradě VF, pak je nutné zvolit typ vazby „Úhrada VF“. Opět i zde platí, že vazba plní svůj účel pouze v případě, že na vydané faktuře i na zápisu v deníku o její úhradě je stejný účet včetně stejné analytiky.



Položky s automatickým párováním typu PF

Automatická vazba vzniká uhrazením PF v deníku pomoci typu zápisu dokladu „platba PF“ (v pokladně, bance, řadě zápočtů či interních dokladech), Pokud vytváříme vazby na přijaté faktury dodatečně pomoci tlačítka „F12 - Vazby", nebo opačně při vytvoření vazby z modulu závazků na zápis v deníku o úhradě PF, pak je nutné zvolit typ vazby „Platba PF“..Opět i zde platí, že vazba plní svůj účel pouze v případě, že na vydané faktuře i na zápisu v deníku o její úhradě je stejný účet včetně stejné analytiky.

  • No labels