Hlavní kniha se v programu PREMIER tvoří na základě zápisů v účetních denících automaticky. V "Hlavní knize" lze prohlížet obraty na jednotlivých účtech, ale také strukturu konečného zůstatku na nich. Tímto lze získat dokonalý přehled o skladbě zůstatku na účtu.

Po vstupu do modulu má uživatel možnost zadat období (více let od..do), příp. střediska a zakázky, za které chce pohyby na příslušném účtu sledovat. Rovněž lze zvolit sestavu v "Normálním režimu" (klasický účetní) a nebo režim "Neúčetním" viz "Plány a prognózy".

Hlavní knihu lze dále sledovat dle následujících možností:

  • Účet - v tomto poli se kliknutím myši nebo klávesou "F5" vybere analytický účet, čímž se nabídne sestava účtů dle analytiky. Je možné zvolit také syntetické účty, skupinu či třídu, a to kliknutím myši v nabídce analytických účtů na políčko „Stromová struktura“. Tuto sestavu můžeme dále omezit dalšími podmínkami, a to výběrem v nabídce ProtiúčetPartner, či Dokl. řada.
  • Protiúčet - pokud chceme vysledovat předchozí účet v souvztažnosti s jiným účtem (oproti jinému účtu), zvolíme v tomto poli protiúčet (opět je zde možno použít syntetické účty, skupinu či třídu, a to kliknutím myši v nabídce analytických účtů na políčko „Stromová struktura“).
  • Partner - pokud chceme vysledovat předchozí účet v souvztažnosti s určitým obchodním partnerem. Partnera je možné vybrat dle jakéhokoliv parametru.
  • Dokladová řada - pokud chceme vysledovat předchozí účet v souvztažnosti k jedné dokladové řadě. Provede se výběr z dokladových řad definovaných v modulu „Osnova/Doklady“.

V Hlavní knize nebo v oddíle Otevřené položky, se  zobrazí položky odpovídající zadaným podmínkám. Stisknutím klávesy "F11" lze zobrazit strukturu konečného zůstatku zvoleného účtu (otevřené položky).


Tip

U sloupců v hlavní knize lze měnit jejich velikost (šířka - kliknutím myší na čáru sloupce v šedém poli), nebo je lze přemísťovat na jiné pozice (podržením myši na šedé pole sloupce a přetáhnout dle požadavků).

V dolní části obrazovky se nacházejí informace o obratu stran MD, Dal, celkovém saldu účtu a konečném zůstatku na účtu , přičemž v levém horním rámečku je zobrazeno zadané období sledování. Pokud zvolíme více účetních období, musí být účet definován v účtových osnovách všech zobrazovaných účetních období. V opačném případě účet k zobrazení nebude programem nabízen.


Tisk Hlavní knihy

Hlavní kniha se dá tisknout přímo z modulu "Hlavní kniha" (klávesa F3), nebo z modulu "Obratová předvaha" při zobrazení detailů účtu. Výběr účtů pro tisk se nachází v samotné nabídce tisku, kde lze pomocí " * " vybrat ručně ty účty, které se požadují pro tisk. Tisk jednotlivých účtů lze rozdělit buď na každou stránku zvlášť ("při každém novém účtu začínat novou stranou") nebo spojitě, tzn. za sebou podle počtu položek.

V případě potřeby využití cizí měny, účtování na zakázku nebo na střediska se zvolí jedna z možností na pravé straně.


Režim hlavní knihy

Po spuštění hlavní knihy má uživatel k dispozici několik možnosti spuštění (režimů) hlavní knihy. Tyto režimy se volí bezprostředně u vstupu do hlavní knihy.

  • No labels