Vzájemné zápočty se v PREMIER system pořizují prostřednictvím vnitřní úhrady pohledávek a platby závazků v interní dokladové řadě. V případě provádění vzájemného zápočtu se toto účtování doporučuje provádět prostřednictvím vnitřní účtu, např. 395…. (nutno nastavit ve "Správci - Předvolby – Globální"). Tento účet se zadá  do asociace v "Dokladových řadách u řady vzájemných zápočtů. Dokladových řad vzájemných zápočtů lze podle potřeby účetní jednotky definovat více.

Pořízení zápočtu

Automatické pořízení zápočtu

Pro pořízení zápočtů slouží automatizovaný návrhář zápočtu "Navrhnout zápočet", který automaticky vybere všechny partnery, u nichž existují vzájemné pohledávky a závazky nebo vybere plusové a minusové zápisy v rámci jednoho účtu (např. 311… - faktury a dobropisy).

V dalším kroku je možné zvolit, zda vybrat kompletní saldokonto partnerů nebo saldokonto po splatnosti. Pokud firma používá systém auditu u přijatých faktur (v rámci interního oběhu faktur - schválení pro příkaz k úhradě), lze tento výběr závazku omezit pouze na auditované přijaté faktury.

V dalším kroku se provede volba období pro pohledávky a závazky, po níž se nabídne seznam partnerů. Výběrem konkrétního partnera (stisknutím klávesy „Enter“) program navrhne k danému partnerovi veškeré vzájemné pohledávky a závazky. Hvězdičkovou metodou se automaticky označí pohledávky a závazky tak, aby byl vzájemný zápočet do nuly. Pokud bude nutné udělat změnu, uživatel se nastaví na příslušný řádek faktury a nabídkou „změnit částku Započteno“ provede změnu částky pro zápočet. U částky celkem je díky tomu vidět, zda bude vyrovnání provedeno shodně, tzn. do nuly, na což  program, v případě nesplnění této podmínky zápočtu, také upozorní při dalším kroku - „Dokončit“.

Potom program nabídne volbu data a čísla dokladu společně s volbou účtu pro zaúčtování dokladu o zápočtu.Na této stránce najdete:
Ruční pořízení zápočtu

Zápočet je možno pořídit i ručně pomocí standardního zápisu úhrady/platby vydaných/přijatých faktur. Zde však program nenabízí text Zápočet VF/PF, ale standardní text úhrada/platba VF/PF.  Tuto kosmetickou vadu pak můžeme odstranit jedině ručním přepsáním textu pomocí tlačítka „F4 - Změnit“.


Tip

Vzájemné pohledávky a závazky je možné vysledovat také v Controllingu, konkrétně buď v sestavě „Saldokonto partnerů“ nebo „Saldokonto partnerů po splatnosti“, kde program vygeneruje pohledávky a závazky v rámci jednoho partnera.


Tisk vzájemného zápočtu

Text ve formuláři o vzájemném zápočtu je možné v tiskových sestavách upravit dle potřeb uživatele a provádí se jako obvykle ve "Správci - Předvolby Globální - Účetnictví a to v nabídce „Předplnění vzájemného zápočtu“.
Při tisku tohoto typu dokladu pak máme volbu vytisknout oznámení o vzájemném zápočtu, dohodu o vzájemném zápočtu nebo pouze interní účetní doklad. Také je zde možnost do tisku zahrnout informaci "Zůstává neuhrazeno".

  • No labels