Novinky od roku 2021

MP 521 - náhrada platu (ušlý plat) - samostudium (zákon o platu) bez nároku na zvl. příplatek (jen UOV)

V průvodci najdete novu mzdovou položku 521 - náhrada platu (ušlý plat) - samostudium (zákon o platu) bez nároku na zvl. příplatek (jen UOV). Tato mzdová položka je určena pro zápis samostudia u  učitelů odborného výcviku  v době školních prázdnin, ředitelského volna apod. - tedy v době, kdy se o žáky neměli starat a z tohoto důvodu jim jako učitelům odborného výcviku nenáleží odborný příplatek - MP 521 se takto chová.

Rozhodnutí, zda ve výkazu práce použít MP 520 nebo MP 521, je na uživateli programu.

Rozšíření nabídky způsobu financování

V rámci modernizace byla rozšířena nabídka způsobu financování o možnost: "státní rozpočet - podpůrná opatření".

Díky tomuto rozšíření bude PREMIER automaticky správně vyhodnocovat takto nastavené pracovní poměry ve statistických výkazech.

U zaměstnanců si takto upravte nastavení pro ISPV

Pokud u některých zaměstnanců nastaveno rozdělení úvazku, nezapomeňte si toto nastavení opravit i tam:

Po provedení těchto úprav není zapotřebí následně opravovat výkazy práce ani přepočítávat mzdy.
MP 234 - Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (§132 ZP) (zákon o platu)

V Průvodci najdete novou mzdovou položku

MP 109 - Odpracované hodiny navíc do úvazku (zákon o platu)

Také jsme upravili přednastavení MP 109 - Odpracované hodiny navíc do úvazku (zákon o platu), jelikož původní MP nastavená podle návodu v manuálu níže způsobovala chyby v souvislosti se zápočtem dob pro dovolenou podle nové legislativy.

Nastavení:


Rozšíření nastavení - platový výměr


Zápočet doby praxe

Novinkou od roku 2021 je možnost rozšířeného zápisu doby praxe - viz obrázek


Nové mzdové položky

Do nabídky mzdových položek v průvodci jsme přidali mzdové položky pro zápis příplatků s námi nastavenými vazbami na statistické výkazy.


Pro zlepšení výkaznictví jsme do seznamu mzdových položek přidali 2 nové mzdové položky:

MP 106 - přesčasová mzda (zákon o platu)

Tato mzdová položka bude sloužit k zápisu přesčasové práce - v rámci výpočtu mzdy se za Vámi zadané období propočte poměrná část základní mzdy včetně všech příplatků označených jako součást platového výměru s výjimkou příplatku za vedení, který PREMIER pozná podle jeho nastavení.

K této položce je zapotřebí ještě přidat za stejný počet hodin i přesčasový příplatek mzdovou položkou 201. Abyste na zápis tohoto příplatku nezapomněli, můžete si ho přímo označit jako podřazenou mzdovou položku a bude se tak nabízet automaticky ihned při uložení zápisu MP 106.

Úpravu provedete takto:

Pro zrychlení si můžete rovnou kopií MP 106 založit i MP 107, kterou budete používat při zápisu přesčasů o víkendech, kde si přiřadíte místo MP 201 mzdovou položku 206 - Příplatek za So a Ne.

Program pak tyto mzdové položky vypočte ve správné výši a také je správně zařadí do výkazu P 1-04.

Příklad rozdílu ve výpočtu při odpracování celého měsíce ledna 2021

Odpracovaný celý měsíc leden 2020

Zaměstnanec dne 04.01.2021 odpracoval 8 přesčasových hodin - rozdíl ve výpočtu

V rámci výpočtu zde PREMIER vyřadil příplatek za vedení, který rozpoznal podle jeho nastavení na mzdové položce:Všechny ostatní příplatky do výpočtu zařadil.Příklad zápisu samostudia

Zaměstnanec dne 11.01.2021 nevykonával práci - čerpal samostudium

Upozornění

U 520 (samostudium) a také během prázdnin se u Učitelů odborného výcviku automaticky nebude Zvláštní příplatek (231) počítat do „ušlého platu“.Příspěvkové organizace 

Nastavení pro příspěvkové organizace


Pokud zpracováváte mzdy pro příspěvkovou organizaci, je zapotřebí mít tuto skutečnost uvedenou v globálních předvolbáchNastavení mzdových údajů u zaměstnanců


Platový (mzdový) výměr


V platovém (mzdovém) výměru jsou pro zaměstnance příspěvkových organizací připravena speciální pole pro zadání potřebných informací k odměňování - třída, kategorie, doba praxe...

Na základě těchto údajů, které si u zaměstnanců vyplníte, Vás  PREMIER upozorní na případnou kolizi doby praxe a přiznaného tarifu.

Nyní můžete u zaměstnanců nastavit také "hodiny přímé pedagogické  činnosti“  a „hodiny nad rámec přímé pedagogické činnosti“ - tyto údaje pak budou sloužit k vyplnění výkazu P01C1 .

Vykazování doby praxe

Nově bylo v PREMIERU doplněno rozšíření možnosti vykazování a sledování praxe. V platovém výměru byly nyní roky praxe přeneseny do speciální tabulky, kde bude možno započtenou praxi doplnit a sledovat. Součet záznamů z tabulky bude zobrazen na platovém výměru. Zápis předchozí praxe zapíšete následovně:

Při nastavení každého dalšího platového výměru si můžete doby praxe dopsat do této tabulky tak, že buďto u původního zápisu aktualizujete pole "do" - a zapíšete zde den předcházející platnosti nového platového výměru, nebo budete vytvářet ke každému platovému výměru samostatný řádek. Na kartě platového výměru se bude zobrazovat výsledná hodnota započtené praxe.

Správné nastavení délky praxe v platovém výměru má následně vazbu na navrhované změny platových výměrů v Přehledu platových výměrů (upozornění na nesoulad výše přiznaného platu ve vazbě na minimální výši platu dle tarifního stupně).


Další opakující se mzdové složky

Tyto další složky mzdy, pro které jste si připravili nové mzdové položky, si zadáte do mzdového nastavení zaměstnance, v rámci tohoto zadání vždy zaškrtnete u těchto mzdových položek háčkem "platový výměr" - takto označíte skutečnost, že je daná mzdová složka považována za součást platového výměru.


Tisk platového výměru

Pokud jste při nastavení mzdových údajů postupovali podle návodu výše, můžete pro tisk platového (mzdového) výměru použít volbu "Tisk PV včetně položek",

která v rámci tisku zohlední i další opakující se složky mzdy. Listinná podoba platového výměru pak bude vypadat takto:


Výpočet mzdy s vícesložkovým odměňováním

Všechny složky mzdy nastavené ve mzdových údajích se do výpočtu dostanou zahájením měsíce a budou přepočteny podle skutečně odpracovaných hodin v daném měsíci. 


Tisk výplatního lístku


V případě použití výplatního lístku s kumulací a rozpisem bude zaměstnanec mít přesnou informaci o výši každé z těchto mzdových složek:Zkrácené úvazky - zápis odpracovaných hodin navíc "do úvazku"

Pokud zaměstnanec se zkráceným úvazkem odpracuje v měsíci více hodin, než je jeho sjednaný úvazek, avšak nejde o přespočetní hodiny, nýbrž  o tzv. hodiny "do úvazku" -  tj. případ, kdy součet všech odpracovaných hodin nepřekročí výši fondu pracovní doby za daný měsíc připadajícího na zaměstnance s plným úvazkem, je možné využít v PREMIERU níže popsaný způsob proplácení.

 1. Ve mzdových položkách si zkopírujete MP 101 - základní měsíční mzda (plat), přidělíte jí nové číslo a upravíte ji takto:


 2. Upravíte si všechny mzdové položky, které používáte pro proplácení osobního ohodnocení a příplatků takto:
 3. Díky této úpravě při zápisu hodin "do úvazku" mzdovou položkou 109, budou navýšeny i všechny tyto příplatky na hodnoty vyšší, než jsou uvedené v platovém výměru zaměstnance se zkráceným úvazkem.
 4. Příklad zpracování mzdy s hodinami "do úvazku"
  Zaměstnankyně pracuje na poloviční úvazek - mzdové nastavení:

  Tato zaměstnankyně odpracovala v květnu navíc 8 hodin přímé pedagogické činnosti, tyto hodiny zapíšeme s použitím MP 109 takto:

   po propočtu mzdy se navýší nejenom základní plat, ale také všechny příplatky, které jsou označeny jako "součást platového výměru" a  upraveny dle popisu výše:


Práce s přehledy platových výměrů


Pro usnadnění práce je v personalistice připravený přehled platových výměrů, kde si můžete k libovolnému dni zobrazit přehled platných platových výměrů včetně ostatních složek mzdy zadaných ve mzdových údajích. Tento přehled obsahuje také nárok na dovolenou. V rámci tohoto přehledu můžete přímo zpracovávat nové platové výměry.

zde budete mít barevně vyznačené ty zaměstnance, u kterých je zapotřebí upravit platový výměr - nově zařadit zaměstnance do platové třídy podle doby praxe.


Statistické výkazy pro příspěvkové organizace


ISPV

Ve mzdových údajích zaměstnanců jsou pro příspěvkové organizace zařazené do statistického šetření ISPV určena speciální pole pro zadání nezbytných údajů.

Nově byla k těmto sledovaným údajům doplněna i historie, která umožní evidovat tyto informace včetně předchozích změn.


V rozpočtu „dle středisek“ byl přidán údaj UZ a Kategorie zaměstnance. Pomocí kategorie lze nastavit účtování na různé analytiky.

UPOZORNĚNÍ

Pokud používáte rozpočty „dle středisek“, pak je nutno doplnit u definovaných rozpočtů hodnoty UZ a Kategorie.

.

Rozpočtované částky hrubé mzdy pro zaúčtování byly zaokrouhleny na celé Kč (doposud na haléře)


Další statistické výkazy po zpracování mezd


Další výkazy, které budete za příspěvkovou organizaci posílat, najdete v přehledech ke mzdám. Jedná se o tyto výkazy:


ad 1 Výkaz P1-04

Výkaz P 1-04 čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích

 Pro správné fungování výkazu je nutné doplnit následující nastavení:

 V nastavení zaměstnance – osobní údaje – nastavení ISPV nastavte u všech PP kategorii a zdroj financování atd. Údaje označené šipkou mají vliv na výkaz P 1-04.

V nastavení mzdových položek je nutno přiřadit umístění dané položky ve výkazu P1-04                         

Ve Správci – Střediska – nastavte kód zařízení u každého střediska, které je používáno v personalistice.Správné nastavení těchto údajů si můžete ověřit v Přehledech ke mzdám

Sestavený podklad nesmí obsahovat pracovníky s nezadaným zdrojem financování, kategorií PP a druhem platu (je nutné je doplnit do personalistiky/mzdových položek – viz. výše).

Pokud je vše v pořádku, můžete sestavit výkaz P 1-04. Řádky ve výkazu označené žlutou barvou nejsou vypočteny programem, ale musí být doplněny do výkazu ručně uživatelem. Ve výkazu budou obsahovat nulové hodnoty.

Pomocí šipky lze zobrazit detaily z nichž se počítá hodnota v daném řádku.

 


V případě, že máte v organizaci rozdělen úvazek zaměstnanců mezi více středisek/zdrojů financování/typů PP lze postupovat 2 způsoby:

 1. Každý takový PP navedete samostatně – tzn. každý bude mít svůj platový výměr, výkaz práce, smlouvu (alespoň v programu Premier) + veškerá nastavení PP. Každý PP bude mít svou výplatní pásku, mzdový list. RZD a potvrzení budou společné. Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti se provede měsíčně na jedné pásce (ostatní skončí zdanitelnou mzdou). Tzn. na výplatu odchází jedna částka.
 2. Pouze jeden PP, jeden platový výměr, skupina/třída atd. - v nastavení zaměstnance – mzdové údaje – nastavit toto % rozdělení úvazku – zadává se desetinným číslem, celek je 1 – např. :

                  

                   U takto nastaveného rozdělení úvazku bude hrubá mzda, pojištění i přepočtené stavy pro P104 i přehledy nákladů rozpočteny dle středisek, zdrojů financování, typů PP.

ad 2 Výkaz P1c-01 VÝKAZ o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školstvíad 3 Výkaz P2-04ad 4 UNP 4-01ad 5 Výkaz OZP-OZZad 6 Export údajů dle nař. č. 289/2002 Sb.

Odeslání údajů ISP provedete takto:

Mzdy - přehledy ke mzdám:


 • No labels