Možnosti vytvoření evidenčního listu důchodového pojištění

ELDP můžete u zaměstnanců vytvořit jednotlivě - pro každého zaměstnance samostatně, nebo hromadně.

Jednotlivě (pro jednoho konkrétního zaměstnance)

ELDP pro zaměstnance jednotlivě je možno vytvořit v personalistice pomocí volby Sestavy F8

Tento způsob je vhodný pro zhotovení ELDP pro zaměstnance, který končí pracovní poměr v průběhu roku nebo je pro něho v průběhu roku potřeba zhotovit ELDP z důvodu žádosti o důchod.

ELDP pro všechny zaměstnance hromadně

Pro zhotovení ELDP pro všechny zaměstnance (nebo pro jedno středisko), je lépe použít možnost 

Zde si vyberete rok, za který chcete ELDP zhotovit a nabídne se vám soupis zaměstnanců, kteří měli v daném roce vypočtenou mzdu. U zaměstnanců, kteří již pro daný rok měli ELDP vystaven, jej uvidíte jako uložený.

V tomto seznamu můžete ELDP otevírat na jednotlivých řádcích pro každého zaměstnance a poté ho ukládat.

nebo zvolíte Hromadné uložení, kde se vám nabídne na výběr seznam zaměstnanců se zpracovanou mzdou, výběr potvrdíte a poté uložíte postupně všechny ELDP z nabízeného seznamu.


Odeslání  ELDP

Uložené ELDP pak můžete přímo odeslat buďto prostřednictvím VREP nebo datovou schránkou. U odeslání více ELDP si jednotlivé ELDP označte, nahoře si zapište číslo dávky a poté zvolte e-podání - po odsouhlasení dotazů pak můžete ELDP odeslat přímo z PREMIERA.

Tisk ELDP

Uložené ELDP můžete následně vytisknout, a to buď jednotlivě, anebo hromadně - tisk označených řádků.

V rámci tisku můžete zvolit dvě varianty:

Tisk ELDP z ePortálu ČSSZ


Na ePortálu ČSSZ se otevře příslušný formulář, který následně můžete vytisknout, po kontrole dat také elektronicky odeslat.


Tisk ELDP pro interní účely - stejnopisy ELDP

Po stisku ikonky tiskárny můžete také volit způsob interního tisku, kde si můžete zvolit, zda chcete na jednom listu A4 mít obě kopie pro zaměstnance - příklad tisku ELDP pro interní účely (stejnopisu)

Rozeslání ELDP e-mailem

Pokud potřebujete, můžete rozeslat ELDP zaměstnancům - bude použita stejná adresa, na kterou se odesílají výplatní lístky, pokud bude u zaměstnance zadáno heslo, bude ELDP tímto heslem zaheslován, pokud tuto možnost potvrdíte.

Tisk do papírového formuláře ČSSZ získáte takto:ELDP u starobních důchodců a osob, které dovršily důchodový věk

Pro účely tvorby ELDP PREMIER zohledňuje informace z nastavení těch osobních a rodinných údajů v personalistice, které se týkají dovršení věku pro vznik nároku na důchod a jeho případného přiznání. V případě, že zaměstnáváte osoby po vzniku nároku na důchod, tyto údaje si u nich doplňte.

UPOZORNĚNÍ

U všech pracujících starobních důchodců musí být toto pole vždy vyplněno !

Tisky seznamů odeslaných ELDP 

Jako další úkon pak můžete zvolit tisk odeslaných ELDP - uložené ELDP si označíte.

Po zvolení ikonky tiskárny máte tyto možnosti:

Seznam ELDP odeslaných v dávce je lépe vytisknout si až poté, co obdržíte zprávu o tom, zda byla dávka zpracována - výsledek zpracování pak budete mít přímo na sestavě k založení.


Tisky přehledu ELDP v roce

Po volbě ikonky tisku zvolíte Soupis ELDP v roce a získáte soupis všech uložených ELDP.
Opravy již uložených a odeslaných ELDP

Pokud nastane potřeba vyhotovení opravného ELDP nebo dalšího ELDP u zaměstnance, u kterého za dané období byl již ELDP uložen a odeslán, je postup následující:

Otevřete si již uložený ELDP a dále:

  1. v pořadí ELDP v roce zvolte "druhý" (nebo třetí atd) 
  2. v políčku Typ ELDP v roce, změňte druh ELDP
  3.  pokud zpracováváte opravný ELDP, pak zapište datum vyhotovení původního ELDP do pole "Oprava ELDP ze dne"
  4. opravte chybné údaje 
  5. (pozor: u provádění oprav nezapomeňte opravit také součty) 
  6. opravte datum vystavení ELDP (změnte původní datum na aktuální) 
  7. ELDP si uložte jako "druhý".

Pokud vystavujete jenom následný ELDP, pak otevřete původní, změňte pořadí ELDP v roce, změňte pouze období, za které ELDP vyhotovujete a datum vystavení a taktéž uložte.


DOPORUČUJEME!

Nezapomeňte si především přepsat pořadí EL v roce - takto zamezíte přepsání původního ELDP a nový EL budete mít v roce uložený jako druhý /třetí apod./. Ke všem odeslaným evidenčním listům se tak budete moci vrátit.UPOZORNĚNÍ

Pokud se vám zobrazuje v ELDP "zaměstnání malého rozsahu", přestože podle vás o zaměstnání malého rozsahu nejde, zkontrolujte si nastavení ve mzdovém výměru. Pravděpodobně máte uloženou nulu v poli sjednaný příjem, nebo nemáte nastavený úvazek - zkontrolujte si následně i odeslanou přihlášku (k těmto chybám dojde v případě, že si uložíte neúplně vyplněný mzdový výměr, který pak již dodatečně neopravíte).


Zpracování následného ELDP (po odeslání ELDP za část roku)

Novinkou, která určitě napomůže přehlednosti, je barevné označení těch evidenčních listů, které byly uloženy pouze za část roku - např. z důvodu žádosti o důchod, tj. na konci roku je zapotřebí odeslat i další ELDP. Nově se tyto ELDP za část roku budou v seznamu zobrazovat barevně zvýrazněné - takto bude zřejmé, že je nutné u daného zaměstnance uložit a odeslat i druhý ELDP. Po uložení druhého ELDP, kdy již bude pokryto celé období zaměstnání v daném roce, barevné označení opět zmizí.

Při tvorbě následného ELDP zvolíte tyto možnosti

Po uložení budou v seznamu ELDP dva řádky
  • No labels