Dočasná pracovní neschopnost

Pro zpracování dávek nemocenského pojištění včetně náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost slouží v PREMIERU mzdové položky 600-610.


Dočasná pracovní neschopnost – nemocenská

Pro zapsání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) slouží v PREMIERU kódy

položka

název

610pro zápis DPN za 1-14. kalendářní den (hrazeno zaměstnavatelem)
600pro zápis DPN od 15. dne - hrazeno OSSZ


Pro lepší orientaci si můžete v nastavení mzdových položek upravit název příslušných kódů takto:

Nastavení/Pojišťovny - mzdové položky - zvolíte mzdovou položku 600 - zvolíte na spodní liště tlačítko „změnit“, přepíšete si pole „Popis“ a záznam uložíte.

Obdobným způsobem si můžete upravit také mzdovou položku 600, kde zi zvolíte např. název DPN od 15. dne (OSSZ) - tyto nové názvy se vám pak budou zobrazovat ve výkazech práce při jejich zpracování.

Informace

Ačkoliv se pro zápis DPN používá dva kódy, PREMIER zkoumá návaznost zápisu kódem 600 na kód 610 a při uložení zápisu již přebírá číslo rozhodnutí o DPN ze zápisu kódem 610 - tuto dočasnou pracovní neschopnost pak považuje za jeden případ.


Zápis nového případu dočasné pracovní neschopnosti

apsání nové dočasné pracovní neschopnosti v programu provedete takto:

Ve mzdovém výkazu zaměstnance zvolíte novou mzdovou položku. U zápisu nové nemoci zvolíte po zadání období od - do kód 610 – nemocenská náhradou (tento mzdový kód používejte pro zápis prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, pokud budete pomocí této položky zapisovat období delší než 14 KD - program vás na to upozorní a automaticky vám zkrátí dobu zapisované náhrady na max. 14 KD).

Po uložení zápisu se vám otevře tabulka Další informace o pracovní neschopnosti, ve které zapište evidenční číslo z Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Označte také bližší specifikaci - typ DPN – (nemoc, nepracovní úraz, pracovní úraz, nemoc z povolání). Zaškrtněte také informaci, zda nemoc pokračuje i v dalším měsíci a skutečnost, zda se má dávka likvidovat (proplatit). 


E-neschopenka

V případě, že zaměstnanec doloží tzv. e-neschopenku, do čísla neschopenky vepište evidenční číslo bez mezer a bez pomlčky - tj. v podobě osmnáctimístného čísla:

Doklad o likvidaci

Po zapsání a uložení příslušné DPN nebo OČR si můžete vytisknout doklad o likvidaci, který si připojíte k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo OČR - viz označeno zeleně na obrázku výše

Doklad bude vypadat takto:


Tisk a odeslání "Přílohy k žádosti o dávku"


  • Použitím tlačítka „Příloha“ vytvoříte Přílohu k žádosti o dávku, kterou v případě, že dočasná pracovní neschopnost zaměstnance pokračuje i po 14. dni, můžete poslat přímo pomocí VREP na OSSZ (případně prostřednictvím Datové schránky) a také si vytisknout pro vlastní potřebu. Údaje, které jsou předmětem Přílohy k žádosti o dávku, si vždy pečlivě zkontrolujte – zvláště u zaměstnanců, u kterých evidujete exekuční srážky ze mzdy či insolvenci. Vyplněnou a zkontrolovanou přílohu si uložte, aby bylo vždy možné se k ní v budoucnu vrátit.


Zápis DPN v případě nedoložení dokladu k proplacení


  • Pokud zaměstnanec k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nedoložil Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (lístek na peníze), případně nedoložil Záznam o úrazu k nepracovnímu úrazu, políčko Likvidovat ponechte prázdné – v tom případě program vypočítá výši náhrady, která přísluší za zadané období, avšak tato náhrada zůstane neproplacená až do doby, kdy zaměstnanec chybějící doklady doloží. Neproplacenou částku uvidíte červeně v „Rozdílu“.


Doplatek náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

Příští měsíc mohou nastat tyto případy:


a) zaměstnanec donese Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (Lístek na peníze) k pracovní neschopnosti z předchozího měsíce, ale v tomto měsíci již žádnou dočasnou pracovní neschopnost nemá:

Řešení: Ve výkazu práce zapíšete novou dočasnou pracovní neschopnost na jeden den s nulovým počtem dnů a hodin kódem 610. V likvidaci této položky zvolíte Typ "Doplatek" a zaškrtnete volbu "Likvidovat". Pak dvojitým kliknutím na nelikvidovanou dočasnou pracovní neschopnost z předchozího období v horní části obrazovky přidáte k proplacení a likvidaci neproplacenou částku z minulého období.

UPOZORNĚNÍ

Pokud byste nezvolili typ "Doplatek", program by chybně považoval vámi zadaný den jako vyloučenou dobu - pro účely příštích potvrzení k žádostem o dávky nebo ELDP. Takto zapsanou položku 610 bude program při Zahájení ignorovat - tj. přidělí základní mzdu i na tento den.

                                                               

Příklad:
Zaměstnanec nedoložil do uzávěrky za únor doklad k DPN, která začala 02.02.2017 a skončila 28.02.2017. Tomuto zaměstnanci nebyla proto proplacena náhrada za DPN.
Zápis ve výkazu práce na únor:

                   DPN uložíme jako "nelikvidovanou" s důvodem v poznámce a s rozdílem -5118 Kč.                


Zápis ve výkazu práce za březen:

    

UPOZORNĚNÍ

Pro zápis doplatku náhrady za DPN v případě, kdy dočasná pracovní neschopnost trvala ještě i v posledním dni předchozího měsíce, zvolte datum jiné než "prvního" - vyhnete se tak zbytečným oznámením PREMIERA, že se pokoušíte zadat kódem 610 více dnů, než je povoleno - v příkladu bylo proto použito datum 02.03.2017-02.03.2017.


 


b) zaměstnanec donese Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (Lístek na peníze) za pracovní neschopnost z předchozího měsíce, která pokračuje ve zpracovávaném měsíci, nebo z minulého měsíce sice nepokračuje, ale zaměstnanec má ve zpracovávaném měsíci novou (jinou) dočasnou pracovní neschopnost

Řešení: Ve výkazu práce při zápisu běžné dočasné pracovní neschopnosti, která ale musí být likvidována, lze dvojitým kliknutím na nelikvidovanou neschopnost z předchozího období v horní části obrazovky tuto přidat k právě zadávané neschopnosti.

Krácení náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

Pokud nastala skutečnost, že potřebujete náhradu za Dočasnou pracovní neschopnost krátit z důvodu porušení povinností zaměstnancem např. o 50 %, o příslušnou hodnotu snížíte položku „Denní vyměřovací základ“ – další hodnoty se už propočítají automaticky, upravíte proplacenou částku podle nově vypočtené hodnoty (rozdíl by neměl vzniknout) a zápis uložíte. Pokud takovou korekci provedete, doporučujeme zapsat si do „Poznámky“ důvod takového zásahu (pro případnou kontrolu v budoucnu).

Zápis dočasné pracovní neschopnosti za část směny

V případě, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu směny, kdy již část směny byla odpracována (zejména se to týká pracovních úrazů), rozdělte zápis této dočasné pracovní neschopnosti tak, že zvlášť zapíšete první den, kdy uvedete správný počet hodin nemocenské. Od dalšího dne již budete DPN zapisovat standartně - tj. zapíšete kódem 610 dalších 13 KD náhrady zaměstnavatele a případně kódem 600 další dny hrazené již OSSZ. Takovýmto rozděleným zápisem DPN zajistíte správný postup programu při zahájení mzdy. Program také správně posoudí karenční hodiny u této DPN.


UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění dalšího správného postupu v tomto případě je ještě zapotřebí v příloze k žádosti o dávku zaškrtnout možnost, že zaměstnanec v prvním dni dočasné pracovní neschopnosti po část dne pracoval a tuto přílohu uložit, a to i v případě, že není zapotřebí přílohu k žádosti o dávku vůbec odesílat, protože nemoc byla kratší než 14 kalendářních dnů.


Takto doplněná a uložená v příloha k žádosti o dávku s informací, že zaměstnanec po část dne pracoval, bude mít za důsledek to, že první den DPN, kdy byla po část dne poskytnuta mzda, bude při sestavování ELDP ignorován, naopak pro nemoci v příštím období bude považován za vyloučenou dobu.

Nemoc v ochranné lhůtě

Pokud váš zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě, pak zapisujete dobu trvání DPN standardním způsobem, tj. od 1. do 14. dne kódem 610 (Premier vám s ohledem na ukončený pracovní poměr nabídne k proplacení nulovou částku) a dále pak pokračujete již kódem 600. Pokud již ve výkazech práce daného zaměstnance nevidíte - zvolte možnost zobrazení "všichni zaměstnanci" - a daného zaměstnance si otevřete. Pokud se pak opět vrátíte k zobrazení "navržení zaměstnanci", pak v případě, že budete mít u zaměstnance po skončení PP již zapsánou DPN, bude i tento zaměstnanec již v tomto měsíci zobrazován. Přílohu k žádosti o dávku vyhotovíte standardním způsobem. U zaměstnanců po skončení pracovního poměru, u kterých evidujete nemoc v ochranné lhůtě, doporučujeme vypočítávat mzdu za všechny měsíce  trvání této nemoci - budete tak moci po jejím skončení vytisknout  přehled o dočasných pracovních neschopnostech /jako přílohu k potvrzení o zaměstnání/, která bude obsahovat i tyto doby po skončení pracovního poměru - zaměstnanec bude po vás tuto přílohu požadovat v případě, že se bude evidovat jako uchazeč na úřadu práce. Pro účely sestavení ELDP budou doby nemoci po skončení PP ignorovány.Karanténa

Nově byl umožněn zápis dočasné pracovní neschopnosti z důvodu karantény. DPN zapíšete jako běžnou pracovní neschopnost kódem 610, kde provedete další úpravu - viz obrázek:

Zápis po úpravě bude tedy vypadat takto:

Karanténa

Nově byl umožněn zápis dočasné pracovní neschopnosti z důvodu karantény. DPN zapíšete jako běžnou pracovní neschopnost kódem 610, kde provedete další úpravu - viz obrázek:


Zápis po úpravě bude tedy vypadat takto:


Ošetřování člena rodiny


Pro zadávání ošetřování člena rodiny slouží kódy

položka

název

601OČR - ženatý
602OČR - svobodný

Tyto dávky hradí OSSZ, takže v těchto případech se náhrada neplatí.

 Pokud bude potřeba ošetřování člena rodiny delší než 9 (16) dnů, zapisujte OČR příslušným kódem (601 pro ženatého nebo 602 pro svobodného zaměstnance) na celou dobu trvání OČR - např. i 20 dnů. PREMIER tento zápis správně vyhodnotí tak, že jako vyloučenou dobu pro ELDP vyhodnotí pouze dobu placeného OČR (tedy 9 nebo 16 dnů), pro účely potvrzení příjmů a vyloučených dob v příloze k žádosti o další dávky, které vzniknou v následujících měsících pak započte celou dobu ošetřování.

V příkladu je zápis OČR u vdané zaměstnankyně v celkové délce 22 kalendářních dnů (9.-30.1.2017)

 

Tato zaměstnankyně onemocní v únoru 2017 - příloha k žádosti o dávku bude vypadat takto:

Práce v době ošetřování člena rodiny

Pro OČR platí tato pravidla, pokud by zaměstnanec v první den OČR měl odpracovanou část pracovní doby, OSSZ za tento první den doplatí zbytek pracovní doby již dávkou. Totéž platí i pro případ posledního dne OČR - pokud zaměstnanec část tohoto posledního dne pracoval, OSSZ také doplatí zbytek dne dávkou z nemocenského pojištění. Pro správnost zadání takového případu je ve výkazu práce potřeba tento první nebo poslední den zapsat odděleně. Je také třeba doplnit do přílohy k ošetřování skutečnost, že zaměstnanec po část dne pracoval.

Např. OČR bylo vystaveno na dobu od 23. do 31.10.2017. Zaměstnanec dne 23.10. odpracoval 6 hodin a poté odešel s dítětem k lékaři. Zápis OČR ve výkazu bude následovný:

Jiná situace bude v případě, že zaměstnanec odpracuje nějakou část směny (nebo i celou směnu) v průběhu trvání OČR. V tomto případě OSSZ neplatí dávku za celý den, v němž byla část směny (nebo celá směna) odpracována. Zápis OČR je pak potřeba rozdělit - přerušit. Tento den nebude vyloučenou dobou ani pro ELDP ani pro přílohu k žádosti o dávku (v budoucnu), protože za tento den nenáleží ošetřovné.

Pokud by nastal tento případ a OČR by bylo vypsáno na více dnů, než je doba hrazená jako dávka (u ženatého na dobu delší než 9 dnů), je potřeba ručně upravit ELDP - program by posoudil dobu OČR po přerušení jako nový případ.
PPM - peněžitá pomoc v mateřství a Otcovská


Pro zadávání této dávky poskytované OSSZ slouží mzdová položka

položka

název

603PPM - peněžitá pomoc v mateřství (Otcovská)

Skutečnost, že zaměstnanec má nárok na Peněžitou pomoc v mateřství, je nutné zapsat i v personalistice – v nastavení daňových údajů příslušného zaměstnance, protože tato dávka je důvodem vynětí zaměstnance ze stavu (takovýto zápis zajistí následně správný výpočet statistických výkazů týkajících se zaměstnanců – zaměstnanci na Peněžité pomoci v mateřství a Otcovské se považují za vyňaté zaměstnance a nepočítají se do stavu zaměstnanců).

Položky zapsané do vynětí v daňových údajích zaměstnance se při zahájení měsíce samy nabídnou ve výkazu práce PPM a Otcovská kódem 603

U zápisu položky Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená), PREMIER nabídne délku této dávky. Po narození dítěte je zapotřebí toto dítě zapsat do pole "Děti" a následně přidat toto dítě také do položky příslušné PPM v poli MD a RD. 

Zápis při odchodu na PPM:

Zápis po narození dítěte:

Zápis navazující další mateřské dovolené (rodičovského příspěvku)


Otcovská

Novou dávkou, která vstoupila v platnost od února 2018 je Otcovská. Tuto dávku nastavíte obdobně jako u žen Mateřskou dovolenou. Obdobné bude i její další zpracování - tj. načte se do výkazu práce při zahájení měsíce.


Rodičovská dovolená

Skutečnost, že zaměstnankyně (zaměstnanec) čerpá rodičovskou dovolenou, je zapotřebí uvést v nastavení zaměstnance - záložka daňové údaje - jako novou položku takto:

Pokud si zaměstnankyně po skončení Peněžité pomoci v mateřství vyčerpat řádnou dovolenou, pak nastavení Rodičovské dovolené nebude přímo navazovat na datum konce PPM.

Příklad - zaměstnankyně v příkladu výše má zůstatek 128 hodin dovolené, které si chce vyčerpat po skončení PPM. Rodičovskou dovolenou budete nastavovat až po zjištění přesného data, do kdy bude čerpána řádná dovolená tak, že ve výkazů práce si nejdříve zapíšete veškerou řádnou dovolenou po ukončení PPM:

Od roku 2021 se s nástupem nové legislativy zkomplikoval proces zjišťování přesného zůstatku dovolené, kterou si zaměstnankyně může vyčerpat. Způsob, jak tento zůstatek zjistit, je popsán v kapitole k dovolené:

1. 3. DOVOLENÁ od roku 2021


Přehledy o zpracovaných dávkách

Měsíční přehledy o DPN a ostatních dávkách za všechny zaměstnance získáte tak, že buďto

možnost 1

po zpracování mezd zvolíte příslušnou možnost na Přehledu pro OSSZ

anebo možnost 2

v přehledech ke mzdám zvolíte přehled nemocenských tento si vytisknete podle druhu jednotlivých dávek


možnost 1

možnost 2  • No labels