Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 160 Next »

Naleznete zde seznam příkazů, s popisem volaných parametrů a jejich upřesněním. Názvy, popis a datové typy všech vrácených DB položek v Result, zde neuvedených, naleznete přímo ve webovém rozhraní dev.premier.cz, viz. popis výše. Nejedná se o ukázkové příklady, ale v jednotlivých příkazech jsou uvedeny vždy všechny dostupné parametry, včetně jejich popisu a podrobností k nim.

Volání jednotlivých příkazů úspěšně vrátí z databáze Premiera výsledek při splnění těchto podmínek:

 • databáze Premiera je v SQL a běží na MS SQL serveru (Premier Enterprise)
 • konfigurační soubor setup.xml musí být nastaven pro konkrétní firmu(y) a musí se nacházet v adresáři, kde běží ApiComPrem
 • na serveru s přístupem k SQL serveru musí běžet ApiComPrem (jako služba nebo spuštěná aplikace)
 • firewall/antivir musí být nakonfigurován tak, aby vlastní komunikaci nijak neomezoval


příkaz INFO

Základní příkaz pro zobrazení možnosti jednotlivých příkazů a struktury jednotlivých tabulek

{

  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,                                   /* název tabulky pro zobrazení její struktury */
        "prikaz": null                                            /* příkaz: FULL – zobrazí strukturu všech dostupných příkazů */
      }
    }
  }
}


Příklad

Zobrazí strukturu tabulky PARTNERY

{

  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": "PARTNERY",
        "prikaz": null
      }
    }
  }
}


Zobrazí strukturu všech dostupných tabulek najednou

Současné doplnění parametrů table_name a příkaz není možné a zobrazí chybovou hlášku


Tímto příkazem si vyexportujete seznam všech dostupných příkazů:

{
  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,
        "prikaz": "FULL"
      }
    }
  }

  

Načtení INFO pro zobrazení možností příkazu FA_OUT


{  "command": {
    "inComm": "INFO",
    "inParam": {
      "parameters": {
         "prikaz": "FA_OUT"
      } } } }


Výsledek (Result)


{
    "Result": "OK",
    "CommandIn": "INFO",
    "Data": {
        "ID": 120,
        "nazov": "FA_OUT",        
        "pouziva_param": true,                            /* v příkaze jsou povolené parametry */
        "parametre": [                                            /* seznam parametrů */
            {
                "name": "id_obj",
                "is_required": false,
                "desc": "cislo objednavky",
                "format": "N",
                "order": 0
            },
            {
                "name": "cis_part",
                "is_required": false,
                "desc": "cislo partnera",
                "format": "N",
                "order": 1
            },
            {
                "name": "ico_part",
                "is_required": false,
                "desc": "ICO partnera",
                "format": "S",
                "order": 2
            },
            {
                "name": "dat_od",
                "is_required": false,
                "desc": "datum od",
                "format": "D",
                "order": 4
            },
            {
                "name": "dat_do",
                "is_required": false,
                "desc": "datum do",
                "format": "D",
                "order": 5
            },
            {
                "name": "typ_fa",
                "is_required": false,
                "desc": "FA/DOBROPIS - default [FA]",
                "format": "C",
                "order": 6
            }
        ],
        "popis": "zoznam faktur",
        "typ_prikazu": "OUT",
        "queryTab": [                                              /* povolené tabulky pro „queryFields“ */
            "FA_OUT",
            "POLOZKY"
        ]
    }

Na této stránce najdete:


příkaz SELECT

Možnost vložení libovolného vlastního SQL dotazu pro přímé volání ze všech dostupných tabulek uložených v databázi. Příkaz je dostupný především pro testovací účely. Jednotlivé vazby mezi tabulkami řeší ostatní příkazy, které jsou v nich již ošetřeny, proto jej doporučujeme používat jen ve výjimečných případech. Používá syntaxi MS SQL.

{
  "select": "select top 10 * from ob_in"         /* samotný SELECT na databázi */
}


příkaz ZMENY


 • přehled změn záznamu

{
  "command": {
    "inComm": "ZMENY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id": null
      }
    }
  }


příkaz SAZBY_DPH


 • vrátí přehled aktuálních kódů dph z Premiera (záložka Správce - Předvolby globální - Kódy DPH)


{
  "command": {
    "inComm": "SAZBY_DPH"
  }
}


Výsledek (Result)


{
 "result": "OK",
 "commandin": "SAZBY_DPH",
 "error": "",
 "warning": "",
 "data": [
{
 "KOD_DPH": "01",                                              /* číselné označení kódu DPH */
 "TEXT": "Neuskutečněná plnění",                      /* popis */
 "SAZBA": 3,                                                        /* sazba 0,1,2,3 (0=0%; 1=nižší dle daňové soustavy (15%); 2=vyšší dle daňové soustavy (21%); 3=Jiná) */
 "SAZBA_DPH": 0,                                               /* procentní výše kódu DPH (0 může odpovídat 0% nebo nevyplněné sazbě "Jiná" */
 "FA_IN": true,                                                     /* true/false - DPH na vstupu (dodavatelé) */
 "FA_OUT": true,                                                 /* true/false - DPH na výstupu (odběratelé) */
 "UCET": " "                                                         /* vyplněný účet */
}
]
}


příkaz FA_IN

 • seznam přijatých faktur

{
  "command": {
    "inComm": "FA_IN",
    "inParam": {
      "parameters": {
       "id_fa": "1C2A99DA-ADEA-47F4-99A3-943C60704A10",    /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                               /* číslo faktury */
        "cis_obj": null,                                             /* číslo objednávky */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                          /* IČ partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "typ_fa": null,                                              /* typ faktury */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko */
      }
    }
  }
}


Výsledek (Result)

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"FA_IN",
    "Data":
    [
        {
            "INTER":1274,
            "DOKLAD":"PF",
            "CISLO":1,
            "ZKKOD":0,
            "STKOD":114,
            "K_SYMBOL":"0308",
            "OBJEDNAVKA":"",
            "DOD_LIST":"",
            "FORMA":"Převodním příkazem",
            "DATUM_USK":"2020-06-10T00:00:00",
            "DATUM_VYS":"2020-06-10T00:00:00",
            "DATUM_SPL":"2020-06-24T00:00:00",
            "CELKEM":484.00,
            "ZALOHA":0.00,
            "CISLO_ODB":"Žůrek",
            "NAZEV_ODB":"Kateřina Čížková",
            "ICO_ODB":"087",
            "ID":"37FE0C3E-AC1A-4407-B0D9-F763A949FF6D",
            "ID_PAR":"67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",
            "POLOZ_IN":
            [
                {
                    "FAKTURA":1274,
                    "TEXT":"Pronájem vozidla POLEP - ŠKODA OCTAVIA COM",
                    "MNOZSTVI":2.000,
                    "MJ":"",
                    "CENA_MJ":200.000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":400.00,
                    "CENA_DPH":84.00,
                    "SAZBA_DPH":21.00,
                    "KOD_DPH":"15",
                    "MATERIAL":0,
                    "ZDROJ":0,
                    "OPERACE":"",
                    "POL_KOD":"",
                    "SLEVA":0.00,
                    "ID":"2B60F042-4B63-4447-A8A8-65146337F068",
                    "PORDER":0
                }
            ]
        }
    ]
}

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result

Seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše,

Tip

Položka C_KOD – EAN (DMS) může být zobrazena v Premieru formou hyperlinku, pokud si její strukturu nadefinujete ve "Správce – Předvolby globální – Dodavatelé"


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, timestamp] nebo [queryConditions]

příkaz FA_IN_ADD

 • zápis nové přijaté faktury
  {

  "command": {
    "inComm": "FA_IN_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "variabl_force": null                                  /* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
      }
  },
  "Data": {

    "DOKLAD": null,                                              /* označení dokladu */
    "CISLO": 0,                                                       /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
    "K_SYMBOL": null,                                         /* KS */
    "VARIABL": null,                                              /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
    "DATUM_VYS": null,                                       /* datum vystavení nebo obdržení */
    "DATUM_SPL": null,                                        /* datum splatnosti */
    "DATUM_USK": null,                                       /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
    "DATUM_KVY": null,                                       /* DUZP, liší-li se */
    "DATUM_DPH": null,                                      /* datum pro přiznání DPH */
    "CELKEM": 0,                                                   /* částka celkem */
    "ZALOHA": 0,                                                   /* poskytnutá záloha */
    "ZAOK": 0,                                                        /* výše zaokrouhlení (pokud se hodnota nebude rovnat 0, automaticky se načtou účty dle nastavení v globálních proměnných (kladná/záporná hodnota) */

                                                                           

    "SAZ_DPH1": 0,                                               /* snížená sazba dph */
    "SAZ_DPH2": 0,                                               /* základní sazba dph */
    "PRIJAL": null,
    "CISLO_PF": null,                                            /* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
    "SPEC": null,                                                    /* specifický symbol */   
    "UCET_ODB": null,                                         /* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "KOD_ODB": null,                                           /* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "IBAN": null,                                                    /* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
    "BIC": null,                                                       /* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
    "ZKKOD": 0,                                                     /* zakázka */
    "STKOD": 0,                                                     /* středisko */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
    "ID_KON": null,                                               /* ID tab. part_kon */
    "ID_ADR": null,                                               /* ID adresy (toto ID není přímo součástí tab. FA_IN, ale je vhodné jej uvést pro potřebu přebírání dat, jako je třeba UCET_ODB, KOD_ODB a BIC */
    "MENA": null,                                                  /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. https://manual.premier.cz:8443/pages/viewpage.action?pageId=3735836).
                                                                           Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": 0,                                                        /* kurz */
    "POZNAMKA": null,                                        /* poznámka */
    "POPIS": null,                                                  /* popis */
    "M_KURS": 0,                                                  /* kurz - množství */
    "FORMA": null,                                               /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Zálohou','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem', 'Zálohou'] */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* objednávka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* dodací list */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN (DMS) */
    "BARVA": 0,                                                     /* podbarvení faktury v přehledu faktur */
    "FA_POL": [                                                      /* položka faktury */
      {
        "TEXT": null,                                                /* text */
        "CENA": 0,                                                   /* cena bez dph */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "Cena_MJ": 0,                                             /* cena MJ */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* výše sazby dph */
        "KOD_DPH": null,                                       /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* dph */
        "DAN1": 0,                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
        "DAN2": 0,                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
        "DAN3": null,                                               /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
        "ZKKOD": 0,                                                 /* zakázka */
        "STKOD": 0,                                                 /* středisko */
        "OPERACE":"123",                                       /* určeno pro daňovou evidenci */
        "ANALYT":"456",                                         /* určeno pro daňovou evidenci */
        "UC_S": null,                                                /* syntetický účet MD */
        "UC_SA": null,                                             /* analytický účet MD */
        "UC_D": null,                                               /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
        "UC_DA": null                                             /* analytický účet DPH */
      }
    ]
  }
}


Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

Při vkládání faktury přes API se neprovádí zaúčtování. Jde však dodatečně provést hromadně v programu.

příkaz FA_IN_UPD

 • pouze dílčí aktualizace těchto parametrů u přijaté faktury

{
  "command": {
    "inComm": "FA_IN_UPD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id": null                      /* ID faktury */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "C_KOD": null,                   /* EAN (DMS) */
    "BARVA": null                    /* podbarvení faktury v přehledu faktur */
  }
}


příkaz FA_ZIN

 • zálohové listy (seznam přijatých zálohových faktur)

{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,                                                      /* ID faktury */
"cis_fa": null,                                                     /* číslo faktury */
"cis_obj": null,                                                   /* číslo objednávky */
"dokl_r": null,                                                    /* dokladová řada */
"id_part": null,                                                   /* ID partnera */
"ico_part": null,                                                 /* IČ partnera */
"dat_od": null,                                                  /* období od */
"dat_do": null,                                                  /* období do */ 
"timestamp": null                                             /* časové razítko ve formátu "2019-05-01 11:12:15" nebo "2019-05-01T11:15:15" */
}
}
}
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part] nebo [queryConditions]

Pokud zadání vrací velké množství výsledků, např. pokud je vyplněn jen partner (id_part), je povinná položka i datum Od-Do [dat_od, dat_do]


Výsledek (Result)

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZIN",
"Data":
[
{
"INTER":216,                                                                  /* interní (pořadové) číslo */
"DOKLAD":"PFP",                                                           /* označení dokladu */
"CISLO":1,                                                                      /* číslo dokladu */
"ZKKOD":0,                                                                    /* zakázka */
"STKOD":0,                                                                     /* středisko */
"K_SYMBOL":"",                                                              /* konstantní symbol */
"OBJEDNAVKA":"",                                                         /* objednávka */
"DOD_LIST":"",                                                               /* dodací list */
"FORMA":"",                                                                   /* forma úhrady */
"DATUM_USK":"2015-06-01T00:00:00",                         /* datum uskutečnění */ 
"DATUM_VYS":"2015-06-01T00:00:00",                         /* datum pořízení */
"DATUM_SPL":"2015-06-11T00:00:00",                         /* požadovaný termín splnění */ 
"CELKEM":4590.00,                                                        /* celková částka */
"ZALOHA":0.00,                                                              /* poskytnutá záloha */
"CISLO_ODB":"",                                                            /* zkratka partnera */
"NAZEV_ODB":"firma",                                                  /* název odběratele */
"ICO_ODB":"",                                                                /* IČO odběratele */
"ID":"1DA09524-6F87-4E0F-95D9-29BB06F6A833",     /* ID dokladu */
"ID_PAR":"",                                                                    /* ID partnera */
"POL_ZIN":                                                                     /* položky zálohového listu */
[
{
"FAKTURA":216,
"TEXT":"mzdy",                                                              /* název */
"MNOZSTVI":0.000,                                                       /* množství */
"MJ":"",                                                                          /* měrná jednotka */
"CENA_MJ":0.000,                                                          /* cena MJ */
"CENA_SLV":0.00,                                                           /* výše slevy */
"SLEVA_PR":0.00,                                                            /* sleva v procentech */
"CENA":4590.00,                                                            /* cena bez dph */
"CENA_DPH":0.00,                                                         /* dph */  
"SAZBA_DPH":0.00,                                                        /* výše sazby dph */
"KOD_DPH":"10",                                                           /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"MATERIAL":0,
"ZDROJ":0,
"OPERACE":" ",
"POL_KOD":" ",
"SLEVA":0.00,                                                                  /* sleva za uskutečněné výkony */
"ID":"29AB804B-6B79-44DB-A29E-A080CEB2C452",     /* ID položky */
"PORDER":1                                                                    /* řazení */
}
]
}
]příkaz FA_ZIN_ADD

 • zápis nového zálohového listu (přijaté zálohové faktury)

{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN_ADD"
 "parameters": {
     "variabl_force": null                                  /* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
  }
},
"Data": {
"DOKLAD": null,                                                 /* označení dokladu */
"cislo": 0,                                                            /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
"K_SYMBOL": null,                                              /* KS */
"VARIABL": null,                                                  /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
"DATUM_VYS": null,                                           /* datum pořízení */
"DATUM_SPL": null,                                            /* datum splatnosti */ 
"DATUM_USK": null,                                           /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */ 
"CELKEM": 0,                                                      /* částka celkem */
"ZALOHA": 0,                                                      /* poskytnutá záloha */
"ZAOK": 0,                                                          /* zaokrouhlení */
"SAZ_DPH1": 0,                                                  /* snížená sazba dph */ 
"SAZ_DPH2": 0,                                                  /* základní sazba dph */
"PRIJAL": null,                                                     
"CISLO_PF": null,                                                 /* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
"UCET_ODB": null,                                              /* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"KOD_ODB": null,                                               /* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */  
"IBAN": null,                                                       /* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
"BIC": null,                                                          /* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"SPEC": null,                                                       /* specifický symbol */  
"ZKKOD": null,                                                    /* zakázka */
"STKOD": null,                                                    /* středisko */
"ID_PAR": null,                                                    /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
"ID_KON": null,                                                   /* ID tab. part_kon */
"MENA": null,                                                     /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek).
                                                                           Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,                                            /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": null,                                           /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,                                                       /* kurz */
"M_KURS": null,                                                  /* kurz - množství */
"POZNAMKA": null,                                            /* poznámka */
"POPIS": null,                                                      /* popis */
"FORMA": null,                                                   /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
"OBJEDNAVKA": null,                                         /* objednávka */
"DOD_LIST": null,                                               /* dodací list */
"C_KOD": null,                                                    /* EAN (DMS) */
"BARVA": null,                                                    /* podbarvení faktury v přehledu zálohových listů */
"FA_POL": [                                                         /* položky zálohového listu */
{
"TEXT": null,                                                        /* název */
"MNOZSTVI": 0,                                                  /* množství */
"CENA": 0,                                                           /* cena bez dph */
"CENA_MJ": 0,                                                     /* cena MJ */
"SAZBA_DPH": null,                                             /* výše sazby dph */
"KOD_DPH": null,                                                /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"CENA_DPH": 0,                                                  /* dph */
"DAN1": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
"DAN2": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
"DAN3": null,                                                      /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
"UC_S": null,                                                       /* syntetický účet MD */
"UC_SA": null,                                                     /* analytický účet MD */
"UC_D": null,                                                       /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
"UC_DA": null,                                                    /* analytický účet DPH */
"ZKKOD": null,                                                    /* zakázka */
"STKOD": null                                                     /* středisko */
}
]
}
}

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, VARIABL, ID_PAR, datum_vys, datum_usk, datum_spl, TEXT, KOD_DPH]


příkaz FA_IN_UHR

 • úhrady přijatých faktur

{
   "command": {
   "inComm": "FA_IN_UHR",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                            /* ID faktury */
         "cis_fa": null,                                                           /* číslo dokladu */
         "inter_fa": null,                                                        /* interní (pořadové) číslo faktury */
         "dokl_r": null,                                                          /* dokladová řada */
         "id_part": null,                                                         /* ID partnera */
         "dat_od": null,                                                         /* datum vystavení OD (datum_vys) */
         "dat_do": null,                                                         /* datum vystavení DO*/
         "VFzalohove": null                                                  /* 0/1 = včetně zálohových listů */
         }
      }
   }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"FA_IN_UHR",
    "Data":
    [
        {
            "Uhrazeno_CM":0.00,
            "zaloha":0.00,
            "Zaok":0.00,
            "Prepocet":66550.00,
            "K_zisk":0.00,
            "interFa":1259,
            "typ":"PF",
            "zkkod":0,
            "datum_vys":"20.03.2020",
            "datum_usk":"31.12.2019",
            "datum_spl":"30.03.2020",
            "doklad":"DF",
            "cislo_fa":2015000114,
            "Fakturovano":66550.00,
            "inter_fa":1259,
            "nazev_odb":"AAA s.r.o",
            "ico_odb":"28823231",
            "id_par":"",
            "mena_fa":"CZK",
            "Uhrazeno":0.00,
            "mena_uhr":"",
            "zbyva_uhr":66550.00,
            "datum_uhr":"",
            "prodleni":232
        }
    ]
}


příkaz FA_IN_AUDIT

 • zapíše příznak "Auditováno" do přijaté faktury

{
   "command": {
   "inComm": "FA_IN_AUDIT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                          /* ID faktury */
         "audit": null                                                          /* příznak auditováno: 0 / 1 */
         }
      }
   }
}


Povinné je vyplnění všech parametrů:
[id_fa, audit]


příkaz FA_OUT

 • tabulka vydaných faktur.

Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

{
  "command": {
    "inComm": "FA_OUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_fa": null,                                                /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                               /* číslo faktury */
        "cis_obj": 2015100776,                              /* číslo objednávky */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                          /* IČ partnera */
        "dat_od": null,                                           /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "typ_fa": "FA"                                             /* FA/DOBROPIS – výchozí hodnotou je FA */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko */
      }
    }
  },

  "queryFields": [
    {
                /* seznam vrácených položek tabulky FA_OUT */
      "tableName": "FA_OUT",
      "tableFields": "INTER,DOKLAD,ZKKOD,OBJEDNAVKA,DOD_LIST,DATUM_VYS,DATUM_SPL,CELKEM,ZAOK"
    },
    {
                /* seznam vrácených položek tabulky POLOZKY faktury */
      "tableName": "POLOZKY",
      "tableFields": "FAKTURA,MNOZSTVI,MJ,CENA_MJ,CENA_SLV,SLEVA_PR,CENA,CENA_DPH"
    }
  ]
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, timestamp] nebo [queryConditions]


Result


{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"FA_OUT",
    "Data":
    [
        {
            "INTER":60350,
            "DOKLAD":"VF1",
            "ZKKOD":0,
            "OBJEDNAVKA":"2015100776",
            "DOD_LIST":"1201533505",
            "DATUM_VYS":"2015-11-26T00:00:00",
            "DATUM_SPL":"2015-12-26T00:00:00",
            "CELKEM":11.51,
            "ZAOK":0.00,
            "polozky":
            [
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":1.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":0.59000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":0.59,
                    "CENA_DPH":0.12
                },
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":2.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":0.55000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":1.10,
                    "CENA_DPH":0.22
                },
                {
                    "FAKTURA":60350,
                    "MNOZSTVI":1.000,
                    "MJ":"ks",
                    "CENA_MJ":7.90000,
                    "CENA_SLV":0.00,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":7.90,
                    "CENA_DPH":1.58
                }
            ]  }  ]  }

příkaz FA_OUT_ADD

 • vložení nové vystavené faktury

{

  "command": {
    "inComm": "FA_OUT_ADD"
  },
  "Data": {
    "DOKLAD": "VF",                                                                                      /* dokladová řada */
    "cislo": 999,                                                                                              /* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
    "K_SYMBOL": 308,                                                                                    /* KS */
    "VS": null,                                                                                                 /* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
    "BANKA_DOKL": "CS",                                                                              /* zkratka z číselníku peněžních ústavů (3 znaky) ve Správce - Globální předvolby – Dokladová řada – bankovní účty */

                                                                                                                    

    "DATUM_VYS": "2019-01-26",                                                                  /* datum vystavení */
    "DATUM_SPL": "2019-02-26",                                                                  /* datum splatnosti */
    "DATUM_USK": "2019-01-26",                                                                 /* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
    "DATUM_DPH": "2019-01-26",                                                                /* datum pro přiznání DPH */
    "CELKEM": 1000.0,                                                                                   /* částka celkem */
    "ZALOHA": 0.0,                                                                                        /* poskytnutá záloha */
    "ZAOK": 0.0,                                                                                            /* výše zaokrouhlení (pokud se hodnota nebude rovnat 0, automaticky se načtou účty dle nastavení v globálních proměnných (kladná/záporná hodnota) */

                                                                                                                   

    "SAZ_DPH1": 0.0,                                                                                     /* snížená sazba dph */
    "SAZ_DPH2": 0.0,                                                                                     /* základní sazba dph */
    "CISLO_VF": null,                                                                                      /* číslo VF originálu (liší-li se) */
    "HLAVICKA": null,
    "PATICKA": null,
    "TELO": null,
    "ZKKOD": null,                                                                                        /* zakázka */
    "STKOD": null,                                                                                        /* středisko */
    "ID_PAR": "67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",                     /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
    "ID_KON": null,                                                                                      /* ID tab. part_kon */ 
    "MENA": null,                                                                                         /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                                                                /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                                                                   /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                                                          /* kurz */
    "M_KURS": null,                                                                                     /* kurz - množství */
    "POZNAMKA": null,                                                                               /* poznámka */
    "POPIS": null,                                                                                         /* popis */
    "UC_VF": null,                                                                                         /* syntetický účet VF - pokud je hodnota prázdná, použije se z nastavení dokladové řady */
    "UC_VFA": null,                                                                                      /* analytický účet VF - pokud je hodnota prázdná, použije se z nastavení dokladové řady */

    "FORMA": null,                                                                                      /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
    "OBJEDNAVKA": null,                                                                            /* objednávka */
    "DOD_LIST": null,                                                                                   /* dodací list */
    "NETTO": null,
    "BRUTTO": null,
    "VYSTAVIL": null,                                                                                   /* vystavil */
    "BARVA": null,                                                                                      /* podbarvení faktury v přehledu faktur */
     "CPUV_DOKL": null,                                                                           /* Původní doklad (k dobropisu) na základě kterého dojde ke kontrole a vytvoření vazby */
      "STORNO_FA": false,                                                                          /* příznak storno faktury (true/false) */

    "FA_POL": [                                                                                           /* položka faktury */
        "TEXT": "test",                                                                                   /* název */

        "TEXT_2": null,                                                                                  /* další popis u položky (část 1. - 255 znaků) */
        "TEXT2": null,                                                                                    /* další popis u položky (část 2. - 255 znaků) */
       "TEXT3": null,                                                                                     /* další popis u položky (část 3. - 255 znaků) */
       "MNOZSTVI": 0.0,                                                                              /* množství */
       "MJ": null,                                                                                          /* MJ */
       "CENA_MJ": 0.0,                                                                                /* cena za MJ */
       "CENA": 0.0,                                                                                      /* cena bez dph */
       "CENA_DPH": 0.0,                                                                             /* cena s dph */
       "SAZBA_DPH": null,                                                                          /* výše sazby dph */
       "KOD_DPH": 21,                                                                                /* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
       "DAN1": null,                                                                                    /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
        "DAN2": null,                                                                                   /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
        "DAN3": null,                                                                                   /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
       "ZKKOD": null,                                                                                 /* zakázka */
       "STKOD": null,                                                                                 /* středisko */
       "UC_S": null,                                                                                    /* syntetický účet Dal */
       "UC_SA": null,                                                                                  /* analytický účet Dal */
       "UC_D": null,                                                                                    /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
       "UC_DA": null                                                                                  /* analytický účet DPH */
    ]
  }
}


Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz FA_OUT_UHR

 • úhrady odeslaných faktur

{
   "command": {
   "inComm": "FA_OUT_UHR",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "id_fa": null,                                                            /* ID faktury */
         "cis_fa": null,                                                           /* číslo dokladu */
         "inter_fa": null,                                                        /* interní (pořadové) číslo faktury */
         "dokl_r": null,                                                          /* dokladová řada */
         "id_part": null,                                                         /* ID partnera */
         "dat_od": null,                                                         /* datum vystaveni OD (datum_vys) */
         "dat_do": null,                                                         /* datum vystavení DO */
         "VFzalohove": null                                                  /* 0/1 = včetně zálohových listů */
         }
      }
   }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"FA_OUT_UHR",
    "Data":
    [
        {
            "typ":"VF",
            "zkkod":0,
            "datum_vys":"05.02.2020",
            "datum_usk":"05.02.2020",
            "datum_spl":"19.02.2020",
            "doklad":"VF",
            "cislo_fa":412148320,
            "inter_fa":1429,
            "nazev_odb":"Martin",
            "ico_odb":"87826992",
            "id_par":"67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",
            "fakturovano":21599.00,
            "mena_fa":"CZK",
            "uhrazeno":0.00,
            "mena_uhr":"",
            "zbyva_uhr_czk":21599.00,
            "datum_uhr":"",
            "prodleni":272,
            "Zbyva_uhr_CM":0.000000
        }
    ]
}

příkaz FA_ZOUT

 • přijaté zálohové listy

{
  "command": {
    "inComm": "FA_ZOUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_fa": null,                                                                     /* ID faktury */
        "cis_fa": null,                                                                    /* číslo dokladu */
        "cis_obj": null,                                                                  /* číslo objednávky */
        "dokl_r": "VYZ",                                                               /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                                                 /* ID partnera */
        "ico_part": null,                                                               /* IČ partnera */
        "dat_od": "2015-01-01",                                                 /* datum OD */
        "dat_do": "2015-12-31",                                                 /* datum DO */
        "timestamp": null                                                           /* časové razítko */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part, _timestamp nebo [queryConditions]


Result

{

"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZOUT",
"Data":
[
{
"INTER":10,
"DOKLAD":"VYZ",
"CISLO":15000001,
"ZKKOD":0,
"STKOD":0,
"K_SYMBOL":"0308",
"OBJEDNAVKA":"",
"DOD_LIST":"",
"FORMA":"Převodním příkazem",
"DATUM_USK":"2015-06-08T00:00:00",
"DATUM_VYS":"2015-06-08T00:00:00",
"DATUM_SPL":"2015-06-18T00:00:00",
"CELKEM":14520.00,
"ZALOHA":0.00,
"CISLO_ODB":"Oděvy ",
"NAZEV_ODB":"Pracovní oděvy s.r.o. ",
"ICO_ODB":"456789",
"ID":"D090C492-807B-43B3-B27D-54EF0B48555B",
"ID_PAR":"90375AD7-1209-4422-9D4D-9B7CC015211F",
"POL_ZOUT":
[
{
"FAKTURA":10,
"TEXT":"Daňová záloha 20% ",
"MNOZSTVI":1.000,
"MJ":"",
"CENA_MJ":12000.00000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":12000.00,
"CENA_DPH":2520.00,
"SAZBA_DPH":21.00,
"KOD_DPH":"36",
"MATERIAL":"",
"ZDROJ":0,
"OPERACE":"31 ",
"POL_KOD":" ",
"SLEVA":0.00,
"ID":"B08954F3-C07F-4E38-B86A-D78B3FC54F19",
"PORDER":1
}
]
}
]
}

příkaz FA_ZOUT_ADD

 • vkládání vydaných zálohový listů

{
    "command": {
        "inComm": "FA_ZOUT_ADD"
    },
    "Data": {
        "DOKLAD": "VYZ",                                                                       /* dokladová řada */
        "cislo": 0,                                                                                     /* číslo zálohového listu */
        "K_SYMBOL": "123",                                                                    /* konstantní symbol */
        "DATUM_VYS": "2019-11-23",                                                     /* datum vystavení */
        "DATUM_SPL": "2019-10-28",                                                      /* datum splatnosti */
        "DATUM_USK": "2019-10-21",                                                     /* datum uskutečnění */
        "CELKEM": 50,                                                                             /* částka celkem */
        "ZKKOD": null,                                                                             /* zakázka */
        "STKOD": "15",                                                                            /* středisko */
        "POPIS": "popis",                                                                        /* popis */
         "ID_PAR": "2F5A7E6C-8F76-40CE-8CB5-D2181166D037",        /* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
        "ID_KON": null,                                                                           /* ID tab. part_kon */ 
        "ID_ADR": null,                                                                            /* ID adresy (toto ID není přímo součástí tab. FA_IN, ale je vhodné jej uvést pro potřebu přebírání dat, jako je třeba UCET_ODB, KOD_ODB a BIC */
        "POZNAMKA": "poznámka",                                                       /* poznámka */
        "UC_VF": null,
        "UC_VFA": null,
        "M_KURS": 0,                                                                               /* kurz - množství */
        "FORMA": 'Hotovosť',                                                                 /* forma úhrady - povolené hodnoty ['Hotovosť','Prevodným príkazom','Dobierkou','Platobnou kartou','Zápočtom','Inkasom','Hotově','Převodním příkazem','Dobírkou','Platební kartou','Zápočtem','Inkasem'] */
        "OBJEDNAVKA": null,                                                                   /* číslo objednávky */
        "DOD_LIST": null,                                                                         /* číslo dodacího listu */
        "BARVA": 255,                                                                             /* vizuální podbarvení řádku */
        "FA_POL": [
            {
                "TEXT": "polozka1",                                                             /* text položky */
                "CENA": 50,                                                                         /* cena bez dph */
                "MNOZSTVI": 1,                                                                   /* množství */
                "Cena_MJ": 50,                                                                     /* cena za MJ */
                "SAZBA_DPH": null,                                                             /* sazba DPH */
                "KOD_DPH": '15',                                                                 /* kód DPH */
                "CENA_DPH": 0,                                                                  /* DPH */
                "DAN1": null,                                                                      /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
               "DAN2": null,                                                                       /* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
                "DAN3": null,                                                                      /* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */

                "ZKKOD": 0,                                                                        /* zakázka */
                "STKOD": 0,                                                                        /* středisko */
                "UC_S": null,                                                                       /* syntetický účet Dal */
                "UC_SA": null,                                                                     /* analytický účet Dal */
                "UC_D": null,                                                                       /* syntetický účet DPH – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
                "UC_DA": null                                                                     /* analytický účet DPH */

            }
        ]
    }
}

Result

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZOUT_ADD",
"Data":
{
"cislo_fa": 15000005.0,
"inter_fa": 14,
"id_fa": "5874B225-1777-40B8-8589-DD3D87762E5A"
}
}


příkaz PARTNERI

 • tabulka partnerů.

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": null,                                          /* OD – odběratelé / DO – dodavatelé / FULL – všichni partneři */
        "part_ico": "12345678",                           /* IČ partnera */
        "part_id": null,                                            /* ID partnera */
        "part_cis": null,                                           /* Zkratka v IS Premier */
        "part_adr": 0,                                              /* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. adres partnerů (PART_ADR) */
        "part_kon": 0,                                             /* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. kontaktů partnerů (PART_KON)
Kontakty jsou svázány s partnerem ale i na adresu partnera, proto když part_kon=1, vrátí se kontakty na partnera, ale když je part_kon=1 a současně part_adr=1, tak se vrátí ke každé adrese i příslušné kontakty */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[part_typ,part_ico,part_id,part_cis] nebo [queryConditions]


Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

Příklad vlastní podmínky

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": null,
        "part_ico": null,
        "part_id": null,
        "part_cis": null,
        "part_adr": 0,
        "part_kon": 0,
        "timestamp": null
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "PARTNERY",
      "conditions": [
        {
          "logicalOperator": "AND",                      /* logický operátor AND/OR */
          "fieldName": "INTER",                              /* název položky, na kterou se podmínka vztahuje */
          "relationalOperator": ">",                      /* relační operátor >/</<=/>=/<>/=/IN/LIKE */
          "value": "100"                                           /* hodnota */
        },
        {
          "logicalOperator": "AND",
          "fieldName": "INTER",
          "relationalOperator": "<",
          "value": "900"
        }
      ]
    }
  }
}}


Příklad vyhledání partnera dle jeho názvu
např. pro zjištění povinného parametru ID_PAR konkrétního partnera při ukládání dokladů

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "part_typ": "OD",
        "part_ico": null,
        "part_id": null,
        "part_cis": null,
        "part_adr": 0,
        "part_kon": 0,
        "timestamp": null
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "PARTNERY",
      "conditions": [
        {
          "fieldName": "NAZEV",
          "relationalOperator": "LIKE",
          "value": "'%SIMON%'"
        }
      ]
    }
}


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)


 

příkaz PARTNERI_ADD

 • vložení nového nebo změna záznamu v tab. partnerů.

{
  "command": {
    "inComm": "PARTNERI_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": “UPD“,                                                                  /* ADD – přidání nového partnera, UPD – změna stávajícího partnera podle ID partnera */
        "id_part": "780AE598-0411-4109-9D50-EDA99E76937C"     /* ID čísla partnera, je nutné uvést u příkazu UPD = ID vráceno v Result nebo příkazem PARTNERI */
      }
    }
  },

  "Data": {
    "INTER": "0",
    "CISLO": "TST",                                               /* zkrácený název */
    "NAZEV": "Test ADD00",                                /* název partnera - musí být jedinečný, pokud fyzická osoba má totožný název, můžete nakonec názvu přidat pořadové číslo s prefixem #, vše za tímto znakem se pak nedostává nikam do tisku */
    "ALT_NAZEV": null,                                        /* alternativní název */
    "ULICE": null,                                                  /* Ulice */
    "PSC": null,                                                     /* PSČ */
    "MESTO": null,                                                /* Město */
    "KOD_ZEME": null,                                         /* dvoumístný kód země */
    "STAT": null,                                                    /* název státu */
    "ICO": null,                                                     /* IČO nesmí být "null" - pokud je prázdné (u zahraničního dodavatele), doplňte prázdný řetězec ("ICO": ““). Kontroluje se na duplicitu NAZEV+ICO  */
    "DIC": null,                                                     /* DIČ */
    "KON_PRIJEM": null,                                      /* Vyřizuje */
    "MOBIL": null,                                                /* mobilní číslo */
    "E_MAIL": null,                                               /* email */
    "BANKA": null,                                               /* číslo bankovního účtu */
    "KOD_BANKY": null,                                       /* kód banky */
    "BIC": null,                                                      /* BIC */
    "SPEC": null,                                                   /* specifický symbol */
    "IBAN": null,                                                   /* IBAN */
    "ODBERATEL": true,                                       /* odběratel true/false */
    "DODAVATEL": false                                      /* dodavatel true/false */
    "DIC_SK": null,                                               /* SK DIČ */
    "USER_C02": null,                                          /* uživatelská proměnná */
    "STITKY": null                                                /* ““ = vymazání existujících štítků; pro přidání stačí zapsat kód z číselníku štítků (např. "STITKY": “KLI“)
  }
}


příkaz PART_ADR_ADD

 • vložení nebo změna adresy partnera (tab. part_adr)

{
  "command": {
    "inComm": "PART_ADR_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": null,                                           /* ADD – přidání nové adresy, UPD – změna stávající adresy partnera (jedná se o povinný atribut) */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "id_adr": null                                               /* ID adresy */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "INTER": 0,                                                       /* id číslo */
    "INT_ADR": 0,                                                                
    "CISLO": null,                                                   /* zkratka */
    "OSLOVENI": null,                                           /* oslovení */
    "NAZEV": null,                                                 /* název partnera */
    "ALT_NAZEV": null,                                        /* druhý název */
    "ULICE": null,                                                   /* ulice */
    "PSC": null,                                                       /* PSČ */
    "MESTO": null,                                                /* Město */
    "STAT": null,                                                    /* název státu */
    "ICO": null,                                                       /* IČO */
    "DIC": null,                                                       /* DIČ */
    "KON_PRIJEM": null,                                      /* kontaktní osoba - vyřizuje */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MOBIL": null,                                                 /* mobil */
    "E_MAIL": null,                                               /* email */
    "ODBERATEL": false,                                      /* odběratel ANO/NE */
    "DODAVATEL": false                                      /* dodavatel ANO/NE */
  }
}

příkaz SLEVY

 • zákaznické ceníky

 {
  "command": {
    "inComm": "SLEVY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_part": null,                                          /* Slevy se dají získat i podle ID partnera. Pokud je parametry vyplněný, ostatní parametry (part_ico, part_cis, part_naz) sa ignorují */
        "part_ico": null,                                        /* Slevy podle IČ partnera */
        "part_cis": null,                                         /* Slevy podle zkratky partnera */
        "part_naz": null,                                       /* Slevy podle názvu partnera */
        "skl_cislo": "NULL"                                   /* skladové číslo */
      }
    }
  }

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"SLEVY",
    "Data":
    [
        {
            "POZNAMKA":"MM21004",                          /* poznámka */
            "CENIK":"MAKRO CR",                                  /* zákaznický ceník č. */
            "PLAT_OD":"2021-01-25T00:00:00",             /* platnost od */
            "PLAT_DO":"2021-02-16T00:00:00",             /* platnost do */
            "ONLY_SKLAD":0,                                         /* pouze sklad č. */
            "CISLO_ODB":"0873",                                   /* číslo odběratele */
            "NAZEV_ODB":"ABC, s.r.o.",                          /* název odběratele */
            "ICO_ODB":"26000691",                               /* ič odběratele */
            "SORTIMENT":"003",                                     /* sortiment */
            "ODKARTY":"4008895",                                 
            "DOKARTY":"4008895",
            "ONLY_ONE":true,                                       
 /* Pokud při nákupu bude odběrateli náležet jakákoliv jiná vyšší sleva, tak tuhle ignorovat */
            "ONLY_KAT":false,                                         /* Pokud při nákupu bude odběrateli náležet vyšší sleva ve stejné kategorii, tak tuhle ignorovat */
            "IS_ABSOLUT":false,                                      /* Tato sleva / cena má absolutní prioritu */
            "SLEVA":5,                                                     /* Procentuální ze součtu všech položek */
            "PROC_IND":0.000,                                       /* Procentuální na základě aktuální položky */
            "PEVNA_ISL":0.00,                                         /* Pevná sleva k položce */
            "PEVNA_ICE":64.76600,                                 /* Pevná cena položky včetně DPH */
            "PEVNA_RS":0,                                              /* Cenu čerpat z rabatní skupiny č */
            "VZOREC":"",                                                 /* Vypočítat cenu položky dle vzorce */
            "PROC_CASH":0.000,                                     /* CashBack (přidělení bodů nebo virtuálních peněz) (ze součtu všech položek včetně DPH) */
            "CASH_KARTA":"",                                         /* Evidovat na kartě */
            "KOEF_CASH":0.000                                      /* CashBack - jiný koeficient při čerpání bodů (1 bod = KOEF_CASH Kč) */
        }
    ]
}


příkaz SORTIMENT

 • vrací skupiny skladových karet. Příkaz nemá dodatečné parametry

{
  "command": {
    "inComm": "SORTIMENT"
  }
}


Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"SORTIMENT",
    "Data":
    [
        {
            "_key":"Betonová ",                              /* název */
            "parent":"Krytina",                               /* přesný název rodičovského sortimentu (nadřazená kategorie) */
            "popis":"Betonová krytina"                  /* popis */
        },
        {
            "_key":"Krytina",
            "parent":"",
            "popis":"Krytina"
        }
    ]
}


příkaz CENIK

 • vrací seznam skladových karet, včetně cen. Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

{
  "command": {
    "inComm": "CENIK",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "pub_name": "",                                         /* název publikace (www ceník) */
        "sklad": "1",                                                 /* číslo skladu */
        "is_notnull": 0,                                            /* vrací jen nenulové položky */
        "skl_cislo": "100983",                                /* skladové číslo */
        "ean": null,                                                   /* EAN karty nebo EAN balení */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
        "is_rozclen": null                                        /* doplnění aktuálního rozčlenění */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Pole "kg/" je vypočteno ze zadané hodnoty MN_KG, tzn. vzorec je: zaokroulit(1/MN) na celé číslo. V Result se vrací jen informativně jako hodnota KG_KS.


příkaz DOKL_PU

 • vrátí přehled dokladových řad

{
  "command": {
    "inComm": "DOKL_PU",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typ_dr": null,                                             /* FULL = vše, SKLAD = sklad */
        "tok": null                                                   /* konkrétní typ dokladové řady [1 - POKLADNA, 2 - BANKA, 3 - FA_IN, 4 - FA_OUT, 6 - ZAPOCTY, 22 - OB_IN, 23 - VYDEJKY, 25 - OB_OUT, 26 - PRIJEMKY] */
      }
    }
  }
}


příkaz DOCUMENT

 • vrátí volný nebo exportovaný dokument v BASE64

{
   "command": {
   "inComm": "DOCUMENT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "typ": "VF",                                                                                      /* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
         "id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",                      /* ID číslo dokladu */
         "soubor": null                                                                                  /* název souboru (pokud se zadá název souboru, tak vrátí dokument v BASE64, pokud parametr není vyplněný, vrátí se seznam dokumentů dle zadaných parametrů) */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "DOCUMENT",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "typ": "VF",
        "id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
        "documents": [
            {
                "zdroj": "F",                                                                                                                                      /* F – free (volný) dokument / E - exportovaný dokument */
                "fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",                                                                                   /* název souboru */
                "filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",                                                    /* cesta souboru */
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",       /* cesta souboru v BASE64, slouží jako parametr pro volání HTTP GET. Příklad: https://dev.premier.cz:12375/getFile.html&Li5cZG9rdW1lbnRcZmExXFZGMjAxOTA4ODMxLlBERg== */
                "mime": "PDF",                                                                                                                                 /* typ dokumentu */
                "create": "2019-06-24 18:40:04Z",                                                                                                   /* vytvořeno */
                "desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001"                                                                                   /* popis */
            },
            {
                "zdroj": "E",
                "fileName": "DP800001.PDF",
                "filePath": "..\\dokument\\fa23\\DP800001.PDF",
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcZmEyM1xEUDgwMDAwMS5QREY=",
                "mime": "PDF",
                "create": "2019-06-24 16:20:40Z",
                "desc": ""
            }
        ]
    }
}
Příkaz z parametrem pro zobrazení konkrétního souboru

{
   "command": {
   "inComm": "DOCUMENT",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "typ": "VF",                                                                                      /* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
         "id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",                      /* ID číslo dokladu */
         "soubor": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF"                                   /* název souboru, kdy se vrátí dokument v BASE64 */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "DOCUMENT",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "typ": "VF",
        "id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
        "documents": [
            {
                "zdroj": "F",
                "fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
                "filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
                "filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",
                "mime": "PDF",
                "create": "24. 6. 2019 18:40:04",
                "desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001",
                "base64": " . . . BASE64 souboru . . . 
            }
        ]
    }
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[typ, id]


příkaz PART_COUNT

 • vrátí počty dokladů vystavené na partnera


{
  "command": {
    "inComm": "PART_COUNT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_part": null                                             /* id partnera */
      }
    }
  }
}


příkaz SEZ_SKL

 • vrátí seznam skladů

{
  "command": {
    "inComm": "SEZ_SKL"
  }
}


Výsledek (Result)

 

{
    "result": "OK",
    "commandin": "SEZ_SKL",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "CISLO": 1,
            "POPIS": "Hlavní sklad - Zboží",
            "POZNAMKA": "",
            "US_ADD": "",
            "US_EDI": "",
            "USD_ADD": "",
            "USD_EDI": "",
            "U112": "132100 ",
            "U111": "131100 ",
            "U500": "504100 ",
            "U600": "604100 ",
            "U119": "119000 ",
            "UC_NAK": "32 ",
            "UC_NAKA": " ",
            "UC_PROD": "11 ",
            "UC_PRODA": " ",
            "RABLOKAL": false,
            "RABZPUS": 3,
            "RABZAOK": 3,
            "RAB0": 0,
            "RAB1": 0,
            "RAB2": 0,
            "RAB3": 0,
            "RAB4": 0,
            "RAB5": 0,
            "INDI_SORT": false,
            "PRED_SKP": " ",
            "PRED_SKV": " ",
            "ID": "09FF4C7B-961B-4765-90B3-D000F9E018BB",
            "PLATNOST": 0,
            "KON_PRIJEM": "",
            "KON_TEL": "",
            "KON_FAX": "",
            "KON_MAIL": "",
            "KON_NAZEV": "",
            "KON_ULICE": "",
            "KON_MESTO": "",
            "KON_PSC": "",
            "KON_STAT": "",
            "KON_EAN": "",
            "NEUCETNI": false,
            "TS": "AAAAAAAA2FI="
        }
    ]
}


příkaz SKLAD_STAV

 • vrátí stav na skladě, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla


{
  "command": {
    "inComm": "SKLAD_STAV",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": "203748",                                  /* skladové číslo; pokud není vyplněno, vrátí všechny skladové karty */
        "sklad": "1",                                                /* číslo skladu */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko – vrací záznamy změněné ve skladu od zadaného data a času; Příkaz se volá s aktuálním datem a časem. Pokud je zapnutý přepočet, dojde v databázi k uložení v aktuálních stavů do tabulky HTTP_STAV_SKLAD s časovým razítkem zjištěné změny. Jen tyto změněné záznamy se pak příkazem vrací v Result; Stavy se ukládají do tabulky HTTP_STAV_SKLAD současně se jménem připojeného uživatele v autentizaci, tzn. pro každého uživatele se bude vracet odlišný rozsah změn od té poslední */
        "obj_calc": 1,                                              /* přepočítat objednávky */
        "poh_calc": 1                                              /* stavy přepočítat z pohybů */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "SKLAD_STAV",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
   {
   "cislo": "01",                                             /* číslo skladové karty */
   "sklad": 1,                                                 /* číslo skladu */
   "stav": 1006,                                             /* stav na skladě */
   "objed": 0,                                                /* objednané množství */
   "rezer": 0,                                                 /* rezervované množství */
   "disp": 1006                                             /* disponibilní množství (stav - rezer = disp) */
   }
]
}

příkaz SKLAD_ADD

 • zápis nebo změna skladové karty

 {
  "command": {
    "inComm": "SKLAD_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typCmd": null,                                           /* [ADD] - přidaní karty, [UPD] - úprava existujícího karty */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu */
        "skl_cislo": null,                                          /* skladové číslo (Karta), max. 20 znaků*/
        "id_cislo": null                                             /* ID číslo skladové karty */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "C_KOD": null,                                               /* EAN */
    "TEXT": null,                                                  /* název #1 */
    "TEXT_2": null,                                              /* název #2 */
    "SORTIMENT": null,                                      /* sortiment */
    "MJ": null,                                                     /* měrná jednotka */
    "SAZBA_DPH": null,                                      /* sazba DPH */
    "KOD_DPH": null,                                          /* kód DPH */
    "TEXT_3": null,                                               /* název #3 */ 
    "TEXT_4": null,                                               /* název #4 */
    "KOD_KN": null,                                              /* kód zboží dle celního sazebníku */
    "PUVOD_STAT": null,                                     /* stát původu */
    "MN_KG": null,                                              /* množství na 1 kg */ 
    "MN_BAL": null,                                             /* množství v balení */
    "BAL_PAL": null,                                             /* bal./paletu */
    "EAN_BAL": null,                                            /* EAN kód, který při zápisu kontroluje duplicitu EAN v jiných skladových záznamech. Pokud ji najde, vrátí chybu */
    "UMISTENI": null,                                          /* umístění ve skladu */
    "MIN": null,
    "IDEAL": null,
    "MAX": null,
    "USER_C01": null,
    "USER_C02": null,
    "USER_C03": null,
    "USER_C04": null,
    "USER_C05": null,
    "USER_C06": null,
    "USER_C07": null,
    "USER_C08": null,
    "POPIS1": null,                                               /* Popis #1 (max. 240 znaků) */
    "POPIS2": null,                                               /* Popis #2 (1. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2B": null,                                             /* Popis #2 (2. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2C": null,                                             /* Popis #2 (3. část) - max. 240 znaků */
    "POPIS2D": null,                                             /* Popis #2 (4. část) - max. 240 znaků */
    "NAKL_CENA": null                                        /* nákladová cena */
    "ZMES_OUT": null,                                         /* rozčlenění - záruky měsíců - out */
    "ROZ_SN": null,                                              /* rozčlenění dle sériových čísel */
    "ZARUK_OUT": null,                                       /* rozčlenění - záruční doby - out */

                                                                         

    "RAB_CN0": 405,                                            /* rabatní skupina 0: pořizovací cena */
    "RAB_CN0D": 490.05,                                     /* rabatní skupina 0: pořizovací cena s DPH */ 
    "RAB_CN1": null,                                            /* rabatní skupina 1: pořizovací cena */ 
    "RAB_CN1D": null                                          /* rabatní skupina 1: pořizovací cena s DPH */
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
název [text]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera - viz. příkaz Ceník


příkaz POL_SDT

 • vrátí stav na skladě výrobního čísla, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla.


{
  "command": {
    "inComm": "POL_SDT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "scislo": null,                                               /* skladové číslo */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu */  
        "sn": null,                                                     /* sériové číslo */
        "sarze": null,                                                /* šarže */
        "umisteni": null,                                          /* umístění */
        "trvanlivost": null,                                       /* datum trvanlivosti */
        "jine_1": null
      }
    }
  }
}


Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"POL_SDT",
    "Data":
    [
        {
            "scislo":"4040000160",
            "sklad":3,
            "jine#1":"",
            "sarze":"2014033103",
            "umistneni":"B041800 ",
            "trvanlivost":"2020-08-14",
            "sn":"",
            "stav":288.000
        }
    ]
}


příkaz IMAGE

Vrátí obrázek(y) uložený(é) ze skladu ve formátu BASE64

{
  "command": {
    "inComm": "IMAGE",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "filename": "204631.jpg",        /* souborové jméno obrázku - povinné, příp. skl_cislo, id_cislo */
        "skl_cislo": null,                       /* vrátí všechny obrázky podle skladového čísla - povinné, příp. filename, id_cislo */
        "id_cislo": null                         /* vrátí všechny obrázky podle ID skladové karty - povinné, příp. filename, skl_cislo */
      }
    }
  }
}


Povinné parametry:
[filename,skl_cislo,id_cislo]

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"IMAGE",
    "Warning":
    [
        {
            "desc":"soubor obrázku nenalezen [ICO_ADD.BMP]"                                     /* v případě chybějícího souboru obrázku je zobrazeno Varování s názvem souboru */
        }
    ],
    "Data":
    {
        "listImage":
        [
            {
                "filename":"ICO_ADD.BMP",
                "file": null                                                                                                    /* chybějící soubor obrázku vrací hodnotu null */
            },
            {
                "filename":"VYR_ETIKETA_SMALL.JPG",                                                      /* název (+ cesta) */  "file":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAiRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAQESAAMAAAABAAEAAAAAAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAQABYDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoK"                                                                         /* BASE64 */ 
            }
        ]
    }
}


příkaz OB_IN

 • načtení přijatých objednávek

{
  "command": {
    "inComm": "OB_IN",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cislo_obj": 2015100776,                         /* číslo objednávky */
        "id_obj": null,                                              /* ID objednávky */
        "ico_part": null,                                          /* IČO partnera */
        "id_part": null,                                            /* ID partnera */
        "cis_part": null,                                           /* zkratka partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "sklad": null,                                                /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                              /* číslo dokladové řady */
        "timestamp": null,                                      /* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */
        "det_adr": null,                                           /* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_dod), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné                                                                              pole ID_DOD). Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“  */
        "nesplneno": null                                       /* 1 = pouze neukončené objednávky */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]


Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)


příkaz OB_OUT

 • načtení vystavených objednávek.

{
  "command": {
    "inComm": "OB_OUT",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cislo_obj": null,                                         /* číslo objednávky */
        "id_obj": null,                                              /* ID objednávky */
        "ico_part": null,                                          /* IČO partnera */
        "id_part": null                                             /* ID partnera */,
        "cis_part": null,                                           /* zkratka partnera */
        "dat_od": null,                                            /* období od */
        "dat_do": null,                                            /* období do */
        "sklad": null                                                 /* číslo skladu (povinné) */,
        "dokl_r": null,                                              /* číslo dokladové řady */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole                                                                                ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
        "timestamp": null                                       /* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]

příkaz OBJ_CALC

 • vrací podle parametrů objednané, rezervované a vydané množství z přijaté objednávky.

Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla

{
  "command": {
    "inComm": "OBJ_CALC",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": null,                                           /* skladové číslo (pouze nedodané) */
        "int_obj": null                                             /* INTER = id číslo objednávky, zobrazí všechny položky (i vydané) */
      }
    }
  }
}

příkaz OB_IN_ADD

 • zápis nové přijaté objednávky


{
  "command": {
    "inComm": "OB_IN_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {}
    }
  },
  "Data": {
    "DATUM_VYST": "2018-03-23 17:00:15",                                        /* datum vystavení */
    "DATUM_SPL": "2020-01-08",                                                         /* datum splatnosti */
    "CELKEM": 0,                                                                                   /* částka celkem */
    "BRUTTO": 0,                                                                                   /* částka celkem s DPH */
    "STKOD": 0,                                                                                     /* středisko */
    "ZKKOD": 2,                                                                                    /* zakázka */
    "OBJEDNAVKA": "objednávka",                                                      /* Objednávka odběratele/zakázkové číslo */
    "SKLAD": 1,                                                                                     /* číslo skladu */
    "CIS_ESHOP": 123456,                                                                    /* číslo z e-shopu, při zápise se kontroluje jeho existence */
    "DOKLAD": "OBP",                                                                         /* dokladová řada */
    "ID_ODB": null,                                                                              /* ID čísla partnera, je nutné uvést */    
    "ID_DOD": "DF0CFEF3-5842-42FB-AF8F-A0EE0388D944",           /* ID dodavatele */
    "KON_PRIJEM": "kon_prijem",                                                       /* adresa konečného příjemce */
    "POPIS": "popis",                                                                           /* popis */
    "POZNAMKA": "poznamka",                                                         /* poznámka */
    "MORE_1": "more1",                                                                     /* další popis #1 */
    "MORE_2": "more2",                                                                     /* další popis #2 */
    "MORE_3": "more3",                                                                     /* další popis #3 */
    "MORE_4": "more4",                                                                     /* další popis #4 */
    "VYSTAVIL": "vystavil",                                                                  /* zaevidoval */
    "DOPRAVA": "doprava",                                                               /* způsob dopravy */
    "BARVA": 255,
    "POL_OBIN": [                                                 /* tab. POL_OBIN */
      {
        "SCISLO": "200229",                                    /* katalogové číslo */
        "TEXT": "",                                                    /* název */
        "TEXT_2": "",                                                /* jiný popis, pokud je nevyplněn, přebírá se z nastavení odpovídající skladové karty */
        "MNOZSTVI": 1.5,                                       /* množství / počet kusů */
        "CENA_MJ": 15.0  ,                                      /* cena za MJ */
        "CENA_SLV": 0.0,                                         /* výše slevy */
        "CENA": 15.8,                                              /* celkem (bez DPH) */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* celkem (s DPH) */
        "PSKLAD": 0,                                               /* sklad */
        "RAB_SK": 0.0,                                            /* rabatní skupina */
        "SLEVA_PR": 0.0,                                         /* sleva v procentech */
        "MJ": "KS",                                                   /* měrná jednotka */
        "KOD_DPH": 0,                                            /* kód DPH */
        "SAZBA_DPH": 21.0                                    /* procentní výše nejčastější sazby dph při prodeji */
        "SN": null,                                                   /* sériové číslo */
        "POUKAZ": null                                          /* poukaz číslo */
      }

    ]
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DATUM_VYST, DATUM_SPL, DOKLAD, ID_ODB]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz OB_OUT_ADD

 • zápis nové vystavěné objednávky


{
"command": {
"inComm": "OB_OUT_ADD"
},
"Data": {
"DATUM_VYST": "2019-12-12",                                                 /* datum vystavení objednávky */
"DATUM_SPL": "2019-12-18",                                                   /* požadovaný termín dodávky */
"STKOD": 3,                                                                               /* středisko */
"ZKKOD": 2,                                                                              /* zakázka */
"SKLAD": 1,                                                                               /* číslo skladu */
"DOKLAD": "OBS",                                                                    /* dokladová řada */
"ID_ODB": "67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",       /* ID odběratele v partnerech */
"KON_PRIJEM": "Příjemce",                                                      /* vyřizuje */
"POPIS": "popis",                                                                      /* popis */
"POZNAMKA": "poznamka",                                                    /* poznámka */
"MORE_1": "more1",                                                                /* další popis #1 */
"MORE_2": "more2",                                                                /* další popis #2 */             
"MORE_3": "more3",                                                                /* další popis #3 */
"MORE_4": "more4",                                                                /* další popis #4 */
"MORE_5": "more5",                                                                /* další popis #5 */
"MORE_6": "more6",                                                                /* další popis #6 */
"MORE_7": "more7",                                                                /* další popis #7 */
"MORE_8": "more8",                                                                /* další popis #8 */
"ZADAVATEL": "zadavatel",                                                      /* zadavatel */
"VYSTAVIL": "vystavil",                                                             /* vystavil */
"DOPRAVA": "doprava",                                                           /* způsob dopravy */
"BARVA": 255,                                                                          /* barva podbarvení řádku v seznamu */
"POL_OBOU": [                                                                        /* položky objednávky */
{
"SCISLO": "1135141",                                                               /* číslo - provádí se kontrola na existenci skladové karty */
"TEXT": "test4",                                                                        /* popis */
"MNOZSTVI": 5.0,                                                                    /* množství */
"CENA_MJ": 10,                                                                        /* cena/MJ */
"CENA_SLV": 5 ,                                                                       /* výše slevy */
"CENA": 100,                                                                            /* cena (bez DPH) */
"CENA_DPH": 21,                                                                     /* výše DPH */
"PSKLAD": 1,                                                                             /* číslo skladu */
"RAB_SK": 1,                                                                             /* rabatní skupina */
"SLEVA_PR": 5,                                                                          /* sleva v procentech */
"MJ": "KS",                                                                                /* měrná jednotka */
"KOD_DPH": 17,                                                                        /* kód DPH */
"SAZBA_DPH": 21,                                                                    /* výše sazby DPH */
}
]
}
}


Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad, DATUM_VYST, DATUM_SPL, DOKLAD, ID_ODB]


Result

{
  "Result":"OK",                                                                            /* výsledek OK/Err */
  "CommandIn":"OB_OUT_ADD",
  "Data":
  {
    "cislo_ob": 45000008.0,                                                            /* číslo vloženého dokladu */
    "inter_ob": 23,                                                                          /* interní číslo */
    "id_ob": "582E1EE1-ECE0-4B53-AE72-A30F35CEB0B2"           /* ID číslo */
  }
}


příkaz OBJOUT_CALC

 • vrací objednané množství dle skladového čísla z vystavené objednávky.

Bez parametrů, které nejsou povinné = vrátí všechny skladové karty, ve kterých je objednávka pro dodavatele.
Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla

{
  "command": {
    "inComm": "OBJOUT_CALC",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "skl_cislo": "100025",                                /* skladové číslo (pouze nepřijaté) */
        "rozpis": 1,                                                   /* 0/1 – vrátí rozpis objednávek podle skladového čísla (pouze nedodané) */
         "int_obj": null                                            /* id číslo (inter) objednávky – zobrazí všechny položky i přijaté */
      }
    }
  }
}


příkaz PRIJEMKY

 • seznam příjemek

{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cis_dokl": "1",                                            /* číslo příjemky */
        "ico_part": "2",                                           /* IČO partnera */
        "dat_od": "2018-06-28",                            /* datum vystavení od */
        "dat_do": "2018-06-28",                            /* datum vystavení do */
        "sklad": "1",                                                /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                              /* dokladová řada */
        "id": null,                                                     /* ID dokladu */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole                                                                                ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */     
        "timestamp": "2018-06-28 09:04:00"         /* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
        "uv_text": 1                                                 /* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to vypočítaná                                                                                   hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */
      }
    }
  }
}

 


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Result


{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"PRIJEMKY",
    "Data":
    [
        {
            "INTER":14700,
            "CISLO":2020700473,
            "OBJEDNAVKA":"",
            "DOD_LIST":"",
            "DATUM_VYS":"2020-03-30T00:00:00",
            "CELKEM":48183.972,
            "BRUTTO":56430.72,
            "CISLO_ODB":"P ",
            "NAZEV_ODB":"Potraviny s.r.o.",
            "ULICE_ODB":"Hrabinská 498\/19",
            "PSC_ODB":"737 01",
            "MESTO_ODB":"Český Těšín ",
            "STAT_ODB":"Česká republika ",
            "ICO_ODB":"05001037",
            "DIC_ODB":"CZ05001037",
            "POZNAMKA":"Ze skladu č:1,SV 2020700471 ",
            "POPIS":"2014033005",
            "SKLAD":9,
            "SK_KOD":"PP ",
            "SKL_CENA":0.00,
            "DOKLAD":"SP7",
            "ID":"D2496E2E-79D8-422D-AB70-DB97C1909B43",
            "ID_PAR":"5E658E4F-9C6B-4BBF-9675-D54AAFE38B99",
            "ID_KON":"",
            "DOPRAVA":"",
            "pol_skl":
            [
                {
                    "FAKTURA":14700,
                    "SCISLO":"4030000148",
                    "TEXT":"Folie horní- tofu v misce, tl. 64µm ",
                    "MNOZSTVI":1000.000,
                    "MJ":"BM",
                    "CENA_MJ":1.18032,
                    "CENA_SLV":0.000,
                    "SLEVA_PR":0.00,
                    "CENA":1180.320,
                    "CENA_DPH":1428.190,
                    "KOD_DPH":"36",
                    "SAZBA_DPH":21.00,
                    "UKAZATEL":32200.000,
                    "PSKLAD":9,
                    "ID":"8D7DED44-75AF-4B52-9D2C-7206D43AA3AE",
                    "PORDER":1,
                    "INT_OB":0,
                    "POL_SDT":                                                                         /* stav skladu */
                    [
                        {
                            "JINE#1":"",
                            "M_JINE#1":0.000,
                            "SARZE":"PS\/437\/2020\/1 ",
                            "M_SARZE":500.000,
                            "UMIST":"",
                            "M_UMIST":0.000,
                            "TRVAN":"2022-01-31T00:00:00",
                            "M_TRVAN":500.000,
                            "SN":"",
                            "M_SN":0.000,
                            "UNIQ_SDT":"2020033010:00:111 1-11051555"
                        }
                      }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:


{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sklad": 1,
      }
    }
  },
  "queryFields": [
    {
      "tableName": "PRIJEMKY",
      "tableFields": "ID, CISLO "
    }
  ]
}

příkaz PRIJEMKY_ADD

 • zápis nové příjemky

{
  "command": {
    "inComm": "PRIJEMKY_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "bez_cen": null                                           /* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "UV_TEXT": null,                                             /* úvodní text k příjemce */
    "CISLO": 0,                                                     /* číslo dokladu */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* číslo objednávky – textová položka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* číslo dodacího list - textová položka */
    "DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",        /* datum vystavení */
    "CELKEM": 0,                                                   /* celkem */
    "BRUTTO": 0,                                                  /* brutto */
    "N_CELKEM": 0,                                              /* počet položek v objednávce */
    "VYSTAVIL": null,                                            /* kdo doklad pořídil */
    "POPIS": null,                                                   /* popis */
    "SKLAD": 0,                                                      /* číslo skladu */
    "SK_KOD": null,                                               /* druh příjmu */
    "DOKLAD": null,                                              /* dokladová řada */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID čísla partnera, je nutné uvést */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN kód */
    "MORE_1": null,                                             /* popis #1 */
    "MORE_2": null,                                             /* popis #2 */
    "MORE_3": null,                                             /* popis #3 */
    "MORE_4": null,                                             /* popis #4 */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MENA": null,                                                 /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                   /* kurz */
    "M_KURS": null,                                              /* kurz - množství */
    "BARVA": null                                                  /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu příjemek */
    "POL_SKL": [                                                    /* tab. POL_SKL */
      {
        "SCISLO": null,                                             /* katalogové číslo */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "CENA_MJ": 0,                                            /* cena za MJ */
        "CENA": 0,                                                    /* cena */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* cena s DPH */
        "KOD_DPH": 0,                                            /* nejčastější kód DPH při prodeji */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* nejčastější procentní sazba DPH při prodeji */
        "PSKLAD": 0,
        "DALSI_N1": 0,                                            /* pomocné numerické pole */
        "DALSI_N2": 0,
        "DALSI_N3": 0,
        "DALSI_N4": 0,
        "DALSI_N5": 0,
        "DALSI_N6": 0,
        "DALSI_C1": null,                                        /* pomocné textové pole */
        "DALSI_C2": null,
        "USER_T1": null,                                          /* uživatelské textové pole */
        "USER_T2": null,
        "USER_T3": null,
        "USER_T4": null,
        "DOBA": "2019033112:00:00",                   /* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
        "OPERACE": "132",                                     /* předpis - strana MD, syntetický účet */
         "ANALYT": "100",                                      /* předpis - strana MD, analytický účet */
         "DAL_O": "131",                                        /* předpis - strana Dal, syntetický účet */
         "DAL_A": "101"                                          /* předpis - strana Dal, analytický účet */

         "POL_SDT": [                                             /* musí obsahovat alespoň jeden parametr rozčlenění */

Parametry rozčlenění POL_SDT: sn, trvanslivost, jine_1, jine_2, jine_3

Při vyplnění některé z těchto hodnot se kontroluje nastavení na kartě (nepovolené parametry se nesmí posílat nebo musí být prázdné):

chyba při POL_SDT : na kartě [xy] nejsou povoleny sériová čísla ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolen datum trvanlivosti ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 1 ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 2 ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 3 ...

         {
             "MNOZSTVI": 1,                                    /* povinný parametr, suma MNOZSTVI v POL_SDT nesmí být větší než MNOTSTVI v POL_SKL */
              "SN": "123456789",                              /* 
                                                                               parametr rozčlenění - SN (48 znaků), při použití tohoto parametru je povoleno množství = 1
                                                                               Kontroluje se existence SN: chyba při POL_SDT : skladem již existuje požadované sériové číslo

                                                                           */
              "TRVANLIVOST": null,                           /* parametr rozčlenění - datum trvanlivosti (10 znaků ve formátu „yyyy-mm-dd“)
              "JINE_1": null,                                       /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
              "JINE_2": null,                                       /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
              "JINE_3": null                                        /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
         }
       }
    ]
  }
}Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.


příkaz VYDEJKY

 • seznam výdejek

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "cis_dokl": "2",                                            /* číslo výdejky */
        "ico_part": "3",                                           /* IČO partnera */
        "dat_od": "2018-06-28",                            /* datum vystavení od */
        "dat_do": "2018-06-28",                            /* datum vystavení do */
        "sklad": "1",                                               /* číslo skladu (povinné) */
        "dokl_r": null,                                             /* dokladová řada */
        "det_adr": null,                                           /* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_adr), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole ID_DOD).Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
        "det_kon": null,                                          /* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ Tyto údaje se zobrazují jen, pokud je vyplněno ID, kvůli velikosti vrácených dat */     
        "id": null,                                                      /* ID dokladu */
        "timestamp": "2018-06-28 09:07:49"   /* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
        "uv_text": 1                                                 /* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to vypočítaná hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */
      }
    }
  }
}

 

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]


Result

{
"result": "OK",
"commandin": "VYDEJKY",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"INTER": 1,
"CISLO": 10001,
"OBJEDNAVKA": "",
"DOD_LIST": "",
"DATUM_VYS": "2006-07-02T00:00:00",
"CELKEM": 105600,
"BRUTTO": 125664,
"CISLO_ODB": "Beruška ",
"NAZEV_ODB": "Beruška a.s. 1",
"ULICE_ODB": "Plachého 55 ",
"PSC_ODB": "747 87",
"MESTO_ODB": "Svatoňovice ",
"STAT_ODB": "Česká republika ",
"ICO_ODB": "23346341",
"DIC_ODB": "CZ23346341",
"POZNAMKA": "",
"POPIS": "",
"SKLAD": 1,
"SK_KOD": "SV ",
"SKL_CENA": 110800,
"DOKLAD": "SV1",
"ID": "6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980",
"ID_PAR": "",
"ID_KON": "",
"DOPRAVA": "",
"KON_PRIJEM": null,
"POZNAMKA": null,
"pol_skl": [
{
"FAKTURA": 1,
"SCISLO": "1575186 ",
"TEXT": "dutá cihla PkCD2",
"MNOZSTVI": 400,
"MJ": "ks",
"CENA_MJ": 300,
"CENA_SLV": 0,
"SLEVA_PR": 0,
"CENA": 120000,
"CENA_DPH": 142800,
"KOD_DPH": "36",
"SAZBA_DPH": 19,
"UKAZATEL": 400,
"PSKLAD": 1,
"ID": "1DA7D196-6D7B-46AE-ABC9-D2F5FD56C44A",
"PORDER": 1,
"INT_OB": 0
                    "POL_SDT":
                    [
                        {
                            "JINE#1":"",
                            "M_JINE#1":0.000,
                            "SARZE":"P30\/20.0301124",
                            "M_SARZE":5952.000,
                            "UMIST":"",
                            "M_UMIST":0.000,
                            "TRVAN":"2022-03-11T00:00:00",
                            "M_TRVAN":5952.000,
                            "SN":"",
                            "M_SN":0.000,
                            "UNIQ_SDT":"2020033010:00:111 2-13831555"
                        }
                    
]
}
]
}
]
}


Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sklad": 1
      }
    }
  },
  "queryFields": [
    {
      "tableName": "VYDEJKY",
      "tableFields": "ID, CISLO, BARVA, C_KOD"
    }
  ]
}


příkaz VYDEJKY_ADD

 • zápis nové výdejky

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY_ADD"
    "inParam": {
      "parameters": {
        "bez_cen": null                                           /* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "UV_TEXT": null,                                             /* úvodní text k výdejce */
    "CISLO": 0,                                                      /* číslo dokladu */
    "OBJEDNAVKA": null,                                     /* objednávka – textová položka */
    "DOD_LIST": null,                                           /* dodací list – textová položka */
    "DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",        /* datum pořízení */
    "CELKEM": 0,                                                   /* celková částka */
    "BRUTTO": 0,                                                   /* částka Brutto */
    "N_CELKEM": 0,                                              /* počet položek v objednávce */
    "VYSTAVIL": null,                                            /* doklad pořídil */
    "POPIS": null,                                                  /* popis */
    "SKLAD": 0,                                                     /* číslo skladu */
    "SK_KOD": null,                                               /* druh výdeje */
    "DOKLAD": null,                                              /* dokladová řada */
    "ID_PAR": null,                                                /* ID číslo partnera (partnery.id) , je nutné uvést */
    "C_KOD": null,                                                 /* EAN kód */
    "MORE_1": null,                                             /* popis #1 */
    "MORE_2": null,                                             /* popis #2 */
    "MORE_3": null,                                             /* popis #3 */
    "MORE_4": null,                                             /* popis #4 */
    "DOPRAVA": null,                                           /* způsob dopravy */
    "MENA": null,                                                 /* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
    "OZN_MENY": null,                                         /* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */ 
    "MENA_PRED": 0                                            /* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
    "KURS": null,                                                   /* kurz */
    "M_KURS": null,                                              /* kurz - množství */

    "BARVA": null                                                  /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */
    "KON_PRIJEM": null,
    "POZNAMKA": null,
    "POL_SKL": [                                                    /* tab. POL_SKL */
      {
        "SCISLO": null,                                             /* katalogové číslo */
        "MNOZSTVI": 0,                                          /* množství */
        "CENA_MJ": 0,                                            /* cena za MJ */
        "CENA": 0,                                                   /* cena */
        "CENA_DPH": 0,                                          /* cena s dph */
        "KOD_DPH": 0,                                            /* nejčastější kód DPH při prodeji */
        "SAZBA_DPH": 0,                                        /* nejčastější kód procentní sazba DPH při prodeji */
        "PSKLAD": 0,
        "DALSI_N1": 0,                                            /* pomocné numerické pole */
        "DALSI_N2": 0,
        "DALSI_N3": 0,
        "DALSI_N4": 0,
        "DALSI_N5": 0,
        "DALSI_N6": 0,
        "DALSI_C1": null,                                        /* pomocné textové pole */
        "DALSI_C2": null,
        "USER_T1": null,                                          /* uživatelské textové pole */
        "USER_T2": null,
        "USER_T3": null,
        "USER_T4": null,
        "DOBA": "2019033112:00:00"                    /* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
        "POUKAZ": null                                          /* číslo dárkového poukazu (8 cifer) 
*/
        "POL_SDT": [                                             /* musí obsahovat alespoň jeden parametr rozčlenění */

Parametry rozčlenění POL_SDT: sn, trvanslivost, jine_1, jine_2, jine_3

Při vyplnění některé z těchto hodnot se kontroluje nastavení na kartě (nepovolené parametry se nesmí posílat nebo musí být prázdné):

chyba při POL_SDT : na kartě [xy] nejsou povoleny sériová čísla ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolen datum trvanlivosti ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 1 ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 2 ...
chyba při POL_SDT : na kartě [xy] není povolená hodnota JINÉ 3 ...

         {
             "MNOZSTVI": 1,                                    /*
                                                                              povinný parametr, suma MNOZSTVI v POL_SDT nesmí být větší než MNOTSTVI v POL_SKL,
                                                                              kontroluje se množství na skladě (chyba při POL_SDT : skladem není dostatečné množství pro výdej)
                                                                           */
              "SN": "123456789",                              /* 
                                                                               parametr rozčlenění - SN (48 znaků), při použití tohoto parametru je povoleno množství = 1
                                                                               Kontroluje se existence SN: chyba při POL_SDT : skladem již existuje požadované sériové číslo
                                                                           */
              "TRVANLIVOST": null,                           /* parametr rozčlenění - datum trvanlivosti (10 znaků ve formátu „yyyy-mm-dd“)
              "JINE_1": null,                                       /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
              "JINE_2": null,                                       /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
              "JINE_3": null                                        /* uživatelský parametr rozčlenění (48 znaků) */
         }
       }
    ]
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

V případě neexistence objednávky, kdy ne vždy objednávka předchází výdejce, vrací API pouze varování:

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"VYDEJKY_ADD",
    "Warning":
    [
        {
            "desc":" číslo objednávky [test] neexistuje.",
            "help":""
        }
    ],
    "Data":
    {
        "cislo_dokl": 10073.0,
        "inter_dokl": 362.0,
        "id_dokl": "E8B3C163-DB16-4C75-95F8-7ADC15D235CA"
    }
}

Podmínky používání pole poukaz (viz. také příkaz DPOUKAZ):

 • jen ve výdejce
 • délka poukazu je 8 cifer
 • množství nabývá hodnot 1 nebo -1
 • na skladové kartě Premier musí byť zaškrtnuté „dárkové poukazy“
 • kontroluje se číslo skladové karty poukazu prodeje se skladovým číslem uplatněného poukazu
 • při prodeji musí souhlasit cena s cenou na kartě Premier
 • při prodeji se kontroluje existence čísla dárkového poukazu
 • při prodeji se kontroluje cena, při uplatnění se kontroluje cena, dph, platnost a zůstatek, i když je parameter "bez_cen" roven 1

 


příkaz VYDEJKY_UPD

 • změna nebo zápis údajů již existující výdejky. Příkaz obecně nelze využít tak, aby zásah v databázi změnil kritické parametry, jako je třeba ID partnera nebo jednotlivé položky. Aktuálně povolený výčet parametrů naleznete v uvedeném příkladě:

 

{
  "command": {
    "inComm": "VYDEJKY_UPD",
    "inParam": {
      "parameters": {                                            
        "id": ‘6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980‘           /* ID číslo záznamu */
      }
    }
  },
  "Data": {
    "C_KOD": null,                                                                          /* EAN kód */
    "BARVA": null                                                                          /* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */
  }
}


Upozornění

Hodnoty, které nechcete změnit, nesmí být vůbec v parametrech zadané nebo jejich hodnota musí být NULL. Pokud je zadaná nulová nebo prázdná hodnota, přepíše se stávající.

Příkaz ZAKAZKA

 • přehled zakázek


{

  "command": {
    "inComm": "ZAKAZKA",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_zak": null,                                                                      /* ID zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "cis_zak": null,                                                                     /* číslo zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "zkkod": null,                                                                      /* inter zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
        "dokl_r": null,                                                                      /* dokladová řada */
        "id_part": null,                                                                     /* ID partnera */
        "term_od": null,                                                                   /* požadovaný termín splnění - od (musí být současně vyplněn i parametr term_do) */
        "term_do": null,                                                                   /* požadovaný termín splnění - do (musí být současně vyplněn i parametr term_od) */
        "ukonceno": null,                                                                 /* ukončená zakázka (null = všechny zakázky / 1 = ukončené zakázky / 0 = neukončené zakázky */
        "stkod": null,                                                                       /* středisko */
        "timestamp": null                                                                /* viz. časové razítko = stav od zadané hodnoty */
      }
    }
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[id_zak, cis_zak, zkkod, dokl_r, akt_zak, id_part, stkod, timestamp] nebo [queryConditions]

Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "ZAKAZKA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"zkkod": 1,
"zakazka": "1 ",
"cislo": 1,
"zaka_nazev": "Omítka na budově",
"hs_obj": "",
"stredisko": 0,
"pu_zak": " ",
"odberatel": "",
"nazev_od2": "",
"ulice_odb": "Oranžová 27 ",
"psc_odb": "",
"mesto_odb": "Kyjovice¨ ",
"stat_odb": "",
"ico_odb": "1234567 ",
"dic_odb": "CZ1234567 ",
"kon_prijem": "",
"objednano": "2015-06-04T00:00:00",
"vyridit": "2015-06-04T00:00:00",
"vyrizeno": "1900-01-01T00:00:00",
"poznamka": "",
"cena": 100000,
"ukonceno": false,
"vystavil": "Plavecká Marie",
"doklad": "ZAK",
"termin": "2015-06-10T00:00:00",
"id": "C85C49CA-5F01-4604-8250-A00428C3C176",
"prubeh": "realizace ",
"id_par": ""
}
]
}

Příkaz ZAKAZKA_ADD

 • vložení zakázky

{
  "command": {
    "inComm": "ZAKAZKA_ADD"
  },
  "Data": {
    "DOKLAD": "ZAB",                                                                          /* dokladová řada, kontroluje se existence v dokladových řadách */
    "ZAKA_NAZEV": "Test001",                                                            /* název zakázky, kontroluje se jedinečnost (bez mezer a rozlišení velikosti písmen) */
    "ZKKOD": 0,                                                                                   /* pokud není vyplněno číslo zakázky (null / 0), doplní se následné pořadové číslo z číselné řady. V případě vyplnění se kontroluje jedinečnost */
    "HS_OBJ": "cislo obj",                                                                    /* číslo objednávky */
    "STREDISKO": 999,                                                                         /* středisko */
    "ID_PAR": "D33C4D94-0AD9-44A9-AE1A-95CA796B43E2",         /* ID partnera */
    "POZNAMKA": "_poznamka",                                                        /* poznámka */
    "VYSTAVIL": "_vystavil",                                                                  /* vystavil */
    "BARVA": 255,                                                                                /* číslo barvy vizuálního podbarvení řádku */
    "OBJEDNANO": "2020-01-01",                                                      /* datum objednání */
    "TERMIN": "2020-01-02",                                                              /* termín zakázky */
    "USER_C01": "_USER_C01",                                                            /* uživatelské parametry - znakové */
    "USER_C02": "_USER_C02",
    "USER_C03": "_USER_C03",
    "USER_C04": "_USER_C04",
    "USER_C05": "_USER_C05",
    "USER_C06": "_USER_C06",
    "USER_C07": "_USER_C07",
    "USER_C08": "_USER_C08",
    "USER_N01": 101,                                                                          /* uživatelské parametry - číselné */
    "USER_N02": 102,
    "USER_N03": 103,
    "USER_N04": 104,
    "USER_N05": 105,
    "USER_N06": 106,
    "USER_N07": 107,
    "USER_N08": 108,
    "USER_D01": "2020-10-01",                                                          /* uživatelské parametry - datumové */
    "USER_D02": "2020-10-02",
    "USER_D03": "2020-10-03",
    "USER_D04": "2020-10-04",
    "USER_D05": "2020-10-05",
    "USER_D06": "2020-10-06",
    "USER_D07": "2020-10-07",
    "USER_D08": "2020-10-08"
  }
}


Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[id_zak, cis_zak, zkkod, dokl_r, akt_zak, id_part, stkod, timestamp] nebo [queryConditions]

Výsledek (Result)

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"ZAKAZKA_ADD",
    "Data":
    {
        "cislo_dokl": 2008040007.0,
        "id_dokl": "4180DD80-A2EE-4C8A-BF66-1B509603FB3D"
    }
}

Příkaz SABLONY

 • zápis vystavěných objednávek

{
  "command": {
    "inComm": "SABLONY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id_sab": "6FA2996B-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670",  /* ID šablony - v případě vyplnění, jsou ostatní atributy ignorovány */ 
        "sada": "V - 1005003",                                                        /* konkrétní sada */
        "doklad": "SSO",                                                                 /* dokladová řada - vypíše všechny odpovídající */
        "timestamp": "2018-01-01"                                                /* timestamp - v případě vyplnění atributu DOKLAD */
      }
    }
  }
}

Příkaz podporuje QueryFields a QueryConditions, příklad:

{
  "command": {
    "inComm": "SABLONY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "sada": "GGV-11BQBMG-3/1
      }
    },
    "queryCondition": {
      "tableName": "SABL_SOU",
      "conditions": [
        {
          "fieldName": "SKLAD",
          "relationalOperator": "=",
          "value": "200"
        }
      ]
    }
  }
}

Povinné je vyplnění parametrů:
[ID_SAB nebo SADA - načte konkrétní šablonu / nebo DOKLAD]

Výsledek (Result)

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"SABLONY",
"Data":
[
{
"inter":1,                                                                              /* interní pořadové číslo */
"sada":"V - 1005003 ",                                                         /* číslo výrobku */
"cislo":1,                                                                               /* doklad - číslo */
"zkkod":0,                                                                             /* zakázka */
"stkod":0,                                                                             /* středisko */
"objednavka":"",
"n_celkem":4,                                                                        /* počet položek */
"vystavil":"Synková Marie ",                                                  /* vytvořil */
"kon_prijem":"",
"doprava":"",
"poznamka":"",                                                                     /* poznámka */
"popis":"",                                                                             /* popis */
"sklad":3,                                                                               /* použité sklady komponent */
"rab_sk":0,
"rezervace":true,
"ukonceno":false,                                                                 /* ukončeno (zneplatnění šablony) */
"more_1":"",                                                                          /* další popis #1 */
"more_2":"",                                                                          /* další popis #2 */
"datum_usk":"1900-01-01T00:00:00",
"is_sklad":true,
"nazev":"výrobek -brašna na vozík",                                    /* název výrobku */
"id":"6FA2996B-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670",            /* ID číslo */
"doklad":"SSO",                                                                    /* dokladová řada */
"rezie":0.00,
"barva":0,                                                                              /* podbarvení řádku */
"rozmer_x":0.000,                                                                  /* rozměr X */
"rozmer_y":0.000,                                                                  /* rozměr Y */
"rozmer_z":0.000,                                                                  /* rozměr Z */
"hmotnost":0.000,
"schvaleno":true,                                                                  /* auditováno */
"overil":"",
"pol_sso":                                                                             /* položky šablony */
[
{
"faktura":1,                                                                            /* doklad - číslo */
"text":"Šroub 8x16 vn.šest.čočk.hl.7380 černý zinek ",          /* popis */
"text_2":"",                                                                             /* další popis */
"mnozstvi":2.0000000,                                                           /* množství */
"mn_bal":0.000,                                                                     /* Mn. / bal. */
"bal_pal":0.000,                                                                     /* bal. / paletu */
"mj":"ks",                                                                               /* měrná jednotka */
"cena_mj":0.0000000,                                                            /* Prodejní cena / MJ */
"cena_slv":0.00,                                                                      /* výše slevy */
"sleva_pr":0.00,                                                                      /* sleva v procentech */
"cena":0.00,                                                                            /* celkem (bez DPH) */
"cena_dph":0.00,                                                                    /* celkem s DPH */
"material":1064,
"scislo":"11240020",                                                              /* číslo materiálu */
"kod_dph":"36",                                                                     /* kód DPH */
"sazba_dph":19.00,                                                                /* sazba DPH */
"psklad":3,                                                                              /* číslo skladu */
"tara":0.000,
"brutto":0.000,
"mn_kg":0.00000000000,
"vykon":"",                                                                              /* výkon */
"id":"6FA2996C-9235-11DA-BA9F-0050FCE4C670"               /* ID číslo */
}
]
}
]
}


příkaz DPOUKAZ

 • přehled dárkových poukazů (viz. také příkaz VYDEJKY_ADD)

{
   "command": {
      "inComm": "DPOUKAZ",
      "inParam": {
         "parameters": {
         "poukaz": null,                                                                   /* číslo dárkového poukazu (8 cifer) */
         "skl_cislo": null,                                                                  /* skladové číslo dárkového poukazu */
         "sklad": null,                                                                       /* číslo skladu */
         "rozpis": null                                                                      /* 0/1 = vrátí pohyby dárkového poukazu */
         }
      }
   }
}

Výsledek (Result)

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"DPOUKAZ",
    "Data":
    [
        {
            "sklad_p":1,
            "karta":"SLUŽBA 1",
            "poukaz":"46918075",
            "prodano":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_p":"SV1",
            "cislo_p":10062,
            "komu":"Příjmení Jméno",
            "platnost":12,
            "do":"2020-01-22T00:00:00",
            "cena_bezdph":1000.000,
            "cena_dph":1000.000,
            "kod_dph":"31",
            "sazba_dph":0.00,
            "uplatneno":1000.000,
            "zbyva":0.000,
            "dne":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_u":"SV1",
            "sklad_u":1,
            "cislo_u":10063,
            "kym":"Příjmení Jméno"
        }
    ]
}

Výsledek (Result) s rozpisem

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"DPOUKAZ",
    "Data":
    [
        {
            "sklad_p":1,
            "karta":"SLUŽBA 1",
            "poukaz":"46918075",
            "prodano":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_p":"SV1",
            "cislo_p":10062,
            "komu":"Příjmení Jméno",
            "platnost":12,
            "do":"2020-01-22T00:00:00",
            "cena_bezdph":1000.000,
            "cena_dph":1000.000,
            "kod_dph":"31",
            "sazba_dph":0.00,
            "uplatneno":1000.000,
            "zbyva":0.000,
            "dne":"2019-01-22T00:00:00",
            "doklad_u":"SV1",
            "sklad_u":1,
            "cislo_u":10063,
            "kym":"Příjmení Jméno",
            "rozpis":
            [
                {
                    "psklad":1,
                    "scislo":"SLUŽBA 1",
                    "mnozstvi":1.000,                                                                                /* množství může nabývat hodnot: 1/-1 */
                    "id_pol_skl":"CE3A3ADD-13AE-4CFD-8481-1606125868E8",
                    "faktura":351,
                    "datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
                    "cas":"",
                    "id_vydej":"860DD6D1-E989-43C3-8B2D-18420E9122F8",
                    "cislo":10062,
                    "doklad":"SV1",
                    "nazev_odb":"Příjmení Jméno",
                    "poukaz":"46918075",
                    "cena":1000.000,
                    "cena_dph":1000.000,
                    "kod_dph":"31",
                    "sazba_dph":0.00,
                    "plat_dk":12
                },
                {
                    "psklad":1,
                    "scislo":"SLUŽBA 1",
                    "mnozstvi":-1.000,
                    "id_pol_skl":"DEE23733-B01D-497D-ACD5-E2C02BCD115C",
                    "faktura":352,
                    "datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
                    "cas":"",
                    "id_vydej":"F6A22C52-F45C-4579-9533-C4105258DC58",
                    "cislo":10063,
                    "doklad":"SV1",
                    "nazev_odb":"Příjmení Jméno",
                    "poukaz":"46918075",
                    "cena":-1000.000,
                    "cena_dph":-1000.000,
                    "kod_dph":"31",
                    "sazba_dph":0.00,
                    "plat_dk":12
                }
            ]
        }
    ]
}příkaz STITKY

 • zobrazí seznam dostupných štítků

{
  "command": {
    "inComm": "STITKY"
  }
}
 

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"STITKY",
    "Data":
    [
        {
            "kod":"KLI",
            "popis":"Významný klient ",
            "id":"3932334B-4C49-0000-0000-000000000000"
        },
        {
            "kod":"NSO",
            "popis":"Nesolventní klient",
            "id":"3932334E-534F-0000-0000-000000000000"
        },
        {
            "kod":"VIP",
            "popis":"VIP klient",
            "id":"39323356-4950-0000-0000-000000000000"
        }
    ]
}


Přidá nebo smaže u partnera štítek podle číselníku dostupných štítků. Pokud není vyplněno ADD ani DEL, zobrazí se aktuální záznam

{
  "command": {
    "inComm": "STITKY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "tab": "PARTNERY",                                                                    /* název tabulky */
        "id": "01FCB191-6718-470C-A451-FA5F4ECB7DDC",               /* ID záznamu (partnera) */
        "add": "KLI;VIP",                                                                         /* pokud je vyplněn kód štítků, přidá záznam – může být vyplněno více kódů současně, oddělených středníkem */
        "del": ""                                                                                      /* pokud je vyplněn kód štítků, zápis vymaže – může být vyplněno více kódů současně, oddělených středníkem */
      }
    }
  }
}


příkaz ZMENY

 • přehled změn záznamu v tabulkách ZMENY a DEL_DBF

{
  "command": {
    "inComm": "ZMENY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "id": null                                                       /* ID záznamu */
      }
    }
  }
}


příkaz PROMEN

 • seznam povolených globálních proměnných z Premieru

 {
  "command": {
    "inComm": "PROMEN"
  }
}


Výsledek (Result)

 {
    "result": "OK",
    "commandin": "PROMEN",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "PROMEN": "a_menycnb",                   /* název proměnné */
            "C_SET": "EUR;USD;SSK",                      /* textová hodnota proměnné (240 znaků) */
            "C_SET2": "",                                         /* textová hodnota proměnné, 2. část (240 znaků) */
            "D_SET": "1900-01-01T00:00:00",         /* datumová hodnota proměnná - vrácená hodnota "1900-01-01T00:00:00", odpovídá hodnotě NULL */
            "N_SET": 0,                                            /* numerická hodnota proměnné (max. 17 cifer, včetně max. 7 des. míst) – vrácená 0, odpovídá také hodnotě NULL */
            "L_SET": false,                                        /* logická hodnota – vrácené hodnota false, odpovídá také NULL */
            "POPIS": "meny pre CNB",                    /* popis proměnné */
            "#_promen_sez": [
                {
                    "kat": "UCET"                                   /* kategorie */
                }
            ]
        }
    ]
}


příkaz KURS_LIST

 • seznam povolených globálních proměnných z Premieru

 {
  "command": {
    "inComm": "KURS_LIST",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "mena": ‘EUR‘,                                             /* označení měny */
        "datum": null                                              /* požadovaný datum */
      }
    }
  }
}

 Výsledek (Result)

 {
    "result": "OK",
    "commandin": "KURS_LIST",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": [
        {
            "datum": "2006-06-20",                          /* datum */
            "mena": "EUR",                                       /* měna */
            "mnoz": 1,                                               /* množství - kolik cizí měny dostanete za daný kurz 1, 100, 1000 */
            "kurs": 0,                                                 /* kurz měny */
            "pred": true
        },
    ]
}


příkaz STREDISK

 • export aktuálního číselníku středisek

{
   "command": {
      "inComm": "STREDISK"
      }
   }
}

 Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "STREDISK",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"stkod": 1,                                                          /* ID střediska */
"stredisko": "1 ",                                                 /* číselné označení (max. 12 cifer) */
"nazev": "Základové desky "                              /* popis = název střediska */
},
{
"stkod": 2,
"stredisko": "2 ",
"nazev": "Přípojky"
},
{
"stkod": 3,
"stredisko": "3 ",
"nazev": "Hrubé stavby"
},
]
}


příkaz OSNOVA

 • účtová osnova

{
   "command": {
   "inComm": "OSNOVA",
   "inParam": {
      "parameters": {
         "rok": null                           /* účetní rok */
         }
      }
   }
}

 Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "OSNOVA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"ucet": "013",                           /* syntetický účet */
"analyt": "100 ",                       /* analytický účet */
"text": "Software",                   /* popis */
"rok": 2018,                             /* účetní rok */
"text_1": "",                              /* cizí výraz 1 */
"text_2": "",                              /* cizí výraz 2 */
"text_3": "",                              /* cizí výraz 3 (azbuka) */
"zakazka": 0,                            /* zakázka (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadáno středisko) */
"stredisko": 0                           /* středisko (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadána zakázka) */
},
{
"ucet": "021",
"analyt": "100 ",
"text": "Stavby",
"rok": 2018,
"text_1": "",
"text_2": "",
"text_3": "",
"zakazka": 0,
"stredisko": 0
}
]
}


Povinné je vyplnění parametru:
[ROK]


příkaz VERZEAPI

 • kontrolní funkce - vrací aktuální verzi knihoven zajišťující chod API v Premieru

{
  "command": {
    "inComm": "VERZEAPI",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "table_name": null,
        "prikaz": null
      }
    }
  }
}

 Výsledek (Result)

{
    "result": "OK",
    "commandin": "VERZEAPI",
    "error": "",
    "warning": "",
    "data": {
        "ApiComPrem.dll": {
            "verze": "1.0.0.2",
            "datum": "25.02.2019 21:31"
        },
        "ApiComSQL.dll": {
            "verze": "1.0.0.7",
            "datum": "25.02.2019 21:30"
        }
    }
}


příkaz VAZBY

 • výpis vazeb mezi jednotlivými doklady

{

  "command": {
    "inComm": "VAZBY",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "typDokl": "SP",                                                                     /* typ dokladu */
        "id_dokl": "fC66FA15-3819-4E41-AE1B-0B655C2998C5"     /* ID číslo dokladu */
      }
    }
  }
}

Podporovány jsou tyto typy dokladů:

 • 'VF' Vydané faktury
 • 'PF' Přijaté faktury
 • 'ZV' Zálohové vydané faktury
 • 'UD' Účetní deník
 • 'SV' Skladové výdejky
 • 'SP' Skladové příjemky
 • 'PO' Přijaté objednávky
 • 'UP' Upomínky
 • 'ZV' Zálohové vydané faktury


Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"VAZBY",
    "Data":
    [
        {
            "KOD_ZDR":"SP",                                                                  /* typ vyhledávaného dokladu */
            "INT_ZDR":21,                                                                      
            "ID_ZDR":"FC66FA15-3819-4E41-AE1B-0B655C2998C5",    /* ID číslo vyhledávaného dokladu */
            "KOD_TER":"PF",                                                                   /* typ svázaného dokladu */
            "INT_TER":443,                                                              
            "ID_TER":"4FE93E5A-AF8B-4AE9-A077-498B412D7433",   /* ID číslo svázaného dokladu */
            "datum":"2006-08-01",                                                        /* svázaný doklad: datum dokladu */
            "zdroj":"Přijaté faktury",                                                       /* svázaný doklad: typ dokladu */
            "castka":174180.30,                                                            /* svázaný doklad: částka */
            "popis":"",                                                                           /* svázaný doklad: popis */
            "doklad":"DF",                                                                    /* svázaný doklad: dokladová řada */ 
            "cislo":2006100178                                                            /* svázaný doklad: číslo dokladu */
        }
    ]
}


příkaz VAZBY_ADD

 • zápis vazby mezi doklady

{
  "command": {
    "inComm": "VAZBY_ADD",
    "inParam": {
      "parameters": {
        "kod_zdr": "SV",                                                                   /* zdrojový typ dokladu */
        "id_zdr": "C470AE42-9523-4D63-9A4E-7DCE98014013",   /* zdrojové ID číslo dokladu */
        "kod_ter": "PO",                                                                   /* typ svázaného dokladu */
        "id_ter": "70630557-BA31-413E-8AB5-DA3EB2991D83"    /* ID číslo svázaného dokladu */
      }
    }
  }
}

Result

{
    "Result":"OK",
    "CommandIn":"VAZBY_ADD"
}

 • No labels