Nejnovější úpravy v programu:


Modernizace účtování izolačky

V reakci na požadavky klientů jsme v programu modernizovali účtování izolačky.

Nově se ve zpracování mezd při volbě "zaúčtovat" zobrazí v případě, že návrh zaúčtování obsahuje také "izolačku",  dialogové okno, kde si můžete následně vybrat způsob zaúčtování izolačky:INFORMACE - aktualizováno dne 23. prosince 2021

Dnešního dne - tj. dne 23.12.2021 - byl ve Sbírce zákonu publikován zákon č. 518/2021 Sb - Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

V tomto zákoně jsou obsažena přechodná ustanovení, která definují začátek nároku na tento mimořádný příspěvek, a to "pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona" - tedy v den 23. 12. 2021

V této souvislosti doporučujeme věnovat pozornosti všem případům karantény (izolace), které již máte zahájené ve mzdách a u případů, které skončily do dne 22.12.2021 "izolačku" nevyplácet - vymazat v zápisu druhé části DPN ve výkazu.

V programu bude v aktualizaci s datem 23.12.2021 publikována úprava, ve které jsou přidány dodatečně kontroly, takže důrazně doporučujeme provést před zpracováním mezd za prosinec aktualizaci programu.


 

Další informace získáte přímo na stránkách ČSSZ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavate-1


V případě, že PREMIER vyhodnotí, že výplata "izolačky" za prosinec nenáleží - bude o tom informovat upozorněním, a to 

a) v rámci výpočtu mzdy

b) v rámci sestavování přehledu pojistného 

V případech, kdy "izolačka" nenáleží, ji vynulujete tak, že ve výkazu práce s kurzorem na řádku MP 610 s karanténou (nemoc+izolace) zvolíte "změnit" a následně ve druhé části zápisu v poli "izolačka" vynulujete vypočtenou hodnotu, poté výkaz propočtete.

K vysvětlení toho, jak PREMIER vyhodnocoval situaci před publikací zákona:

Situace platná ke dni 3.12.2021:

ke dni 3. prosinci jsme získali náhled následujícího dokumentu, ve kterém se poprvé objevila zmínka vyznačená na obrázku.

Za listopad 2021 tedy doporučujeme "izolačku" neproplácet!

V souvislosti s touto informací doporučujeme :

V již zpracovaných mzdách (pokud nebyly odeslány na účet zaměstnancům) - ve druhé části neschopnosti vynulovat pole "izolačka" a propočítat mzdu s touto úpravou.

Do programu - v aktualizaci ze dne 3.12.2021 - byla přidána kontrola, která vás upozorní při zpracování přehledu pojistného pro OSSZ na skutečnost, že máte propočtenou "izolačku" .

Ukázka upozornění, které se objeví při sestavování přehledu pro OSSZ za listopad 2021:

Dosavadní postup v PREMIERU (podle informací dostupných ke dni 1. prosinci 2021):

"IZOLAČKA" OD LISTOPADU 2021 DOPOSUD NEPROŠLA CELÝM LEGISLATIVNÍM PROCESEM. Poslaneckou sněmovnou byl dne 01.12.2021 schválen sněmovní tisk č. 50 - tento jsme již aplikovali do PREMIERA v aktualizaci ze dne 01.12.2021 v 18:30 hodin. Pokud si tedy přejete ve zpracování mzdy za listopad 2021 počítat i "izolačku", proveďte si aktualizaci programu. 

Pokud už jste mezitím zahájili měsíc a do výkazů se vám načetly karantény bez vypočtené izolačky, pak ve výkazu práce změňte typ nemoci na "nemoc" a pak zpátky na "izolace + nemoc" nebo "karanténa" - "izolačka se takto propočte.

Pokud jste již dne 1.12.2021 uzavřeli mzdy bez vypočtené "izolačky", postupujte dle návodu níže:

PO  AKTUALIZACI PROGRAMU U ZAMĚSTNANCŮ, KTERÝCH SE TO TÝKÁ,  VE VÝKAZU PRÁCE ZMĚNITE TYP NEMOCI NA "NEMOC" A POTÉ ZPÁTKY NA "KARANTÉNA" NEBO "NEMOC+IZOLACE" - TAKTO SE VYPOČTE I "IZOLAČKA" . PROVEDETE  ZAÚČTOVÁNÍ, A JIŽ MŮŽETE ODESLAT PŘEHLED I ODVOD NA SP.

POKUD JSTE 1.12.2021 JIŽ ZAMĚSTNANCŮM ODESLALI MZDY NA ÚČTY, MŮŽETE ROZDÍL V HODNOTĚ "IZOLAČKY" DODATEČNĚ SRAZIT VE VÝKAZU JAKO ZÁLOHU -  TYTO ZÁLOHY PAK MŮŽETE ODESLAT NA ÚČTY ZAMĚSTNANCŮ. 

Sněmovní tisk 50 ve verzi navržené vládou:

 


Pokud by šlo o případ, kdy DPN sice vznikla již v říjnu, ale karanténa (onemocnění COVID) vzniklo až po 1.11.2021, bude zapotřebí DPN kódem 610 rozdělit na dobu do vzniku karantény, kde v typu DPN zůstane "nemoc" a od vzniku karantény, kde v typu DPN již bude "karanténa" nebo "nemoc + izolace".

Zákon 121/2021 Sb - Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který byl publikován 4.3.2021 a platí zpětně od 1.3.2021, zavádí do mzdové praxe nový pojem - tzv. "izolačku".


Doplatek "izolačky" za minulý měsíc

Tato úprava je obsahem aktualizace programu ze dne 27.04.2021

V případě, že již máte uzavřený měsíc včetně účtování a dodatečně zjistíte, že DPN, kterou jste v březnu zaplatili jako nemoc měla být vyhodnocena jako izolace+nemoc, a tudíž k ní měla být vyplacena také "izolačka", můžete postupovat dvěmi způsoby:

  1. Pokud DPN pokračuje ještě i v dubnu a stále se jedná o prvních 14 KD, pak můžete pouze ručně opravit hodnotu "izolačky" - tj. zvýšit ji o částku, která měla být vyplacena v březnu.
  2. Pokud je DPN již v březnu ukončena, případně v dubnu se jedná o 15. a další kalendářní den, pak budete postupovat dle obrázků níže:


Přechod karantény z března do dubna

V aktualizaci publikované dne 23.04.2021 jsme přidali úpravu týkající se postupu při výpočtu "izolačky" v případech karantén (izolací) na přelomu měsíců března a dubna - viz. příklad ČSSZ.

.


Úprava účtování


Taktéž byla provedena změna v zaúčtování ve shodě s pokyny MF viz níže

Účtování je rozděleno do dvou řádků takto:


PopisMDD
1Izolačka521...331...
2Izolačka336...524...

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy

"Izolačka" a fond FKSP

Informace

Hodnoty vypočtených "izolaček" jsou vyloučeny ze základu pro výpočet příspěvků do FKSP. 


Při zpracování mezd a DPN v březnu 2021 bude nejdůležitější definovat to, že jde o karanténu. Může to být DPN označena přímo jako "karanténa", ale může to také být DPN, která bude označena jako "izolace".

ČSSZ dále dne 18.03.2021 publikuje ke karanténě tyto další informace, z nichž je pořízen tento výstřižek:

plná verze 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu


Prokazování, že jde o karanténu 

O skutečnosti, že jde o karanténu, se zaměstnavatel dozvídá z údajů poskytnutých ČSSZ. Buďto půjde o skutečnou karanténu, nebo bude vystavena DPN a v poznámce bude upřesněno, že jde o izolaci - poznámka může vypadat takto:

Materiály ČSSZ:

Z tohoto obrázku vyplývá, že se údaje o tom, zda se jedná o "karanténu" či "izolaci" mohou v průběhu času také měnit, proto je nutné každý případ výplaty "izolačky" pečlivě zvážit.


Ty případy, které PREMIER vyhodnotí jako nejednoznačné, budou do Přehledu DPN přeneseny z opatrnosti jako "nemoc". Pokud dodatečně zjistíte, že skutečně jde o "karanténu" nebo "izolaci" změníte typ nemoci přímo ve výkazu práce a tuto změnu uložíte. I při následném zahájení už tam Vámi uložena změna zůstane - do poznámky si můžete zapsat, jak jste si správnost prověřili.

V případě, že v poznámce v datech ČSSZ bude uvedeno "karanténa" - bude PREMIER v typu nemoci uvádět "karanténa" v případě, že bude v poznámce v datech ČSSZ uvedeno "izolace", bude PREMIER do výkazu práce přenášet tyto DPN jako "izolace+nemoc" a pro další zpracování se tyto případy budou považovat jako karanténa se všemu důsledky, (v případě návaznosti v čase na předchozí karanténu tyto případy PREMIER vyhodnotí jako pokračující případ karantény (z hlediska posuzování prvních 14 dnů či odesílání přílohy k žádosti o dávku) , taktéž ve vztahu k výpočtu "izolačky" nebo uplatnění kompenzace z programu Antivirus A.

Výstřižek z manuálu k programu Antivirus A:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v6.pdf

UPOZORNĚNÍ

Ti uživatelé, kteří zapisují údaje o DPN do Přehledu DPN ručně, budou muset v případě, že v poznámce bude uvedeno "izolace", zapsat tento případ již jako typ "izolace+nemoc", aby byly všechny následující výpočty provedeny správně.


Izolačka" v PREMIERU

Přesvědčte se, zda máte aktuální verzi programu - případně program aktualizujte.

V případě, že v zapsané (stažené v Přehledu DPN) DPN bude uvedený typ - "karanténa" v období od 01.03.2021 do 30.04.2021 PREMIER automaticky vypočítá tzv. "izolačku" - tuto vypočtenou hodnotu zobrazí v druhé části DPN při uloženi nebo "provádění změn" ve výkazu práce. Výše uvedenou "izolačku" můžete následně v případě potřeby ručně přepsat a uložit. T

UPOZORNĚNÍ

PREMIER vypočte a navrhne výši "izolačky" podle příslušných parametrů a vypočtenou hodnotu nabídne k výplatě při každém případu karantény nebo izolace+nemoci - to, zda má zaměstnanec na tento příspěvek skutečně nárok, musí VŽDY posoudit uživatel programu a případně vypočtenou hodnotu ručním zásahem upravit.

Pozice "izolačky" na výplatním lístku

Hodnotu vyplacené "izolačky" najdete na výplatním lístku v příjmech osvobozených od daně - zvyšuje pouze částku k výplatě, nikoliv částku čisté mzdy - tu nijak neovlivňuje.

Vyplacené příspěvky při karanténě PREMIER automaticky promítne do Přehledu pojistného, odkud si můžete pořídit i tiskovou sestavu - viz obrázky:

Export na portál ČSSZ funguje standardním způsobem - využívá se nový webový formulář ČSSZ

Tisk sestavy k vyplaceným příspěvkům při karanténě:

Doporučení

Doporučujeme před uzavřením mezd provést ještě jednou stažení DPN za celý zpracovávaný měsíc, jelikož - podle sdělení ČSSZ - mohou být informace o tom, že u nemoci jde o izolaci, doplňovány u DPN také zpětně. Pokud by se tedy zpětně změnil typ z nemoci na karanténu, mohlo by to zásadně změnit veškeré další výpočty.

Do zpracování mezd bude nově přidána kontrola, která bude zjišťovat, zda jsou v Přehledu DPN a ve výkazu práce rozdílné informace - v případě zjištění Vás o tom bude PREMIER hláškou informovat. V tomto případě pak budete muset už přímo ve výkazu práce upravit typ DPN podle nových skutečností a mzdu tohoto zaměstnance znovu propočítat.

Na naše dotazy, jak by se mělo postupovat v případě, kdy k těmto zpětným změnám bude docházet na přelomu měsíců, kdy již dávky budou zpracovány na základě prvotních informací, ČSSZ doporučuje neproplácet ty DPN, u kterých není potvrzeno jejich trvání.

Legislativa

Publikujeme informace ze stránek MPSV a ČSSZ:


Nepřehlédněte!

Příkladům 1. a 2. z obrázku výše je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Pokud PREMIER zjistí, že Karanténa (izolace+nemoc) trvá už od února a přesahuje i do března, upozorní vás na tuto skutečnost hláškou, kde Vám doporučí rozdělit úsek karantény (izolace) na dobu od 01. do 04. března - v tomto úseku pak vypočtenou "izolačku" vymažete.

V dalším úseku - tj. od 05.03.2021 již "izolačka bude náležet - a to do 14. dne ode dne vzniku karantény (izolace)

Oznámení bude vypadat takto:

Zápis ve výkazu práce pak bude vypadat takto:  • No labels