Karta majetku obsahuje velké množství údajů,  které jsou přehledně rozděleny mezi 7 záložek:Na této stránce najdete:

 


1 Základní údaje

Inventární číslo - program kontroluje, zda zadané číslo již existuje, pokud ano, vyzve uživatele k zadání jiného čísla.

Upozornění

Číslo musí být jedinečné v rámci daného typu majetku – např. číslo 1 může mít karta dlouhodobého hmotného majetku a zároveň i karta drobného majetku.

Popis - pole pro popis majetku.

Další popis - zde je možno zadat doplňující popis.

Datum zařazení - na základě tohoto data se stanoví datum prvního účetního odpisu, a to dle nastavení ve "Správci - Předvolby – Globální - Evidence“ volba "zahájit odpisování v měsíci zařazení“ nebo "zahájit odpisování od následujícího měsíce“.
Daňová vstupní cena -  pokud má majetek jinou vst. cenu daňovou, než je cena účetní, kliknutím na tlačítko "Změnit u pole "Daňová vst. cena je možno zadat daňovou vst. cenu a určit délku daňového odpisování.

Zvýšené cenyDatum vyřazení - tato pole zde nejsou přístupná, jejich hodnota se mění v závislosti na zadaných pohybech (zhodnocení, cenové navýšení, vyřazení...).

SKPKategorieSektor, Odpovědný, Umístění - tyto údaje se vyplňují z číselníků – ten se vyvolá kliknutím na tlačítko „č.“. Zde je možno číselníky také editovat.

Doplňkové analýzy - předvyplnění těchto doplňkových analýz "Správce - Předvolby globální - Účetnictví - Doplňující analýzy"(např. čínnosti).

Počet měsíců účetního odpisování - zde se zadá počet měsíců, po který má být majetek účetně odpisován. Pokud je zatržena volba "Mají úč. odpisy kopírovat daňové, pak na vyplnění tohoto pole nezáleží – počet měsíců úč. odpisování se automaticky vypočte dle daňových odpisů.   

Daňové odpisy - zadá se odpis. skupina, do které majetek náleží:

  • sk. 1 až 6
  • sk. N – neodpisovaný majetek
  • sk. D a S – určeny pro drobný odpisovaný majetek, resp. pro dočasné stavby a software. Tento majetek má jiný způsob výpočtu odpisů – vytvoří se nejprve úč. odpisový plán dle zadaného počtu měsíců odpisování, daňový odp. plán se vypočte jako kopie účetních odpisů.

Zvýšení odpisu - legislativa platná od roku 2005 stanoví možnost navýšení daňového odpisu v 1. roce odpisování o 10, 15 nebo 20 %. Toto je možné zadat po rozevření příslušné „roletky“.

Mimořádné odpisy dle §30a zákona č. 216/2009 Sb.- zatržení této volby má za následek výpočet odpisů dle úpravy zákona z roku 2009.

Rozměr pozemku - jedná-li se o pozemek, zde se vypisuje jeho rozměr v m2.

Identifikátory - možnost ke každé kartě evidovat 5 identifikátorů, kterých pak lze využít v různých filtrech.

Barva řádku v seznamu - chceme-li majetek nějak rozlišit v seznamu, můžeme jej barevně odlišit zde (př. pro přehlednost budou pozemky označeny zelenou barvou).


2 Účtování

Nastavení  zde je potřeba vyplnit účty pro pořízení majetku a pro účetní odpisy. 

 Pokud ve "Správci - Předvolby – Globální - Evidence je zatržena volba "Rozdělit účtování daňových a účetních odpisů“, zadává se zde i účet pro zaúčtování nedaňové části účetních odpisů.
Poznámka - pole pro libovolnou poznámku.

Protokol za zařazení a vyřazení - pole pro údaje ohledně protokolů včetně prodejní ceny při vyřazení.


3 Příslušení

Pomocí tlačítek "Přidat“, "Změnit“, "Smazat lze editovat jednotlivé položky příslušenství k dané kartě majetku.

Tlačítko "Načíst dle definice kategorie slouží k hromadnému zadání příslušenství, pokud na kartě je zadaná kategorie, která má v číselníku kategorií nějaké příslušenství definované.
4 Údržba záznamy

Pomocí tlačítek "Přidat“, "Změnit“, "Smazat je možno na majetkové kartě editovat záznamy o kontrolách, plánované údržbě apod. Po kliknutí na "Přidat nebo "Měnit se zobrazí editační okno. V kolonce "Typ se zadává pomocí číselníku typ záznamu (např. "Servis“, "Kontrolní prohlídka apod.).  K záznamu lze přidělit pracovníka z číselníku zaměstnanců.

5 Poznámka

Prostor pro libovolnou textovou poznámku uživatele ke kartě daného majetku.

Textová poznámka je omezena na 2 880 znaků.

6 Obrázek

Zde je možno vložit obrázek majetku, obdobně jako u skladových karet.7 Evidence půdy

Na této záložce se zadává vše pro potřeby evidence půdy. Je přístupná na kartách pozemků (resp. na kartách dlouhodobého majetku, který má v nastavení odpisové skupiny nastaveno „Neodpisovaný“).

Záložka je určena pro uživatele vlastníky půdy, kteří na půdu dostávají dotace a pronajímají ji.

Každý takový majetek (půda) má číslo parcely, číslo katastru a je rozdělena na tzv. půdní bloky. Jedna kata majetku je jeden půdní blok. Půdní bloky jsou vedeny v číselníku – u každého půdního bloku je uvedeno, komu se pronajímá, jaká je celková výměra půdy (a jaká je výměra půdy na dotace a bez dotace), cena za hektar, nájemné a doba vypršení nájmu.

Uživatelům je zde k dispozici také "Přehled půdních bloků".

Upozornění

Tato záložka je aktivní pouze u pozemků.
  • No labels