Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Modul pro obor "Zemědělství", který je komplexním řešením pro rostlinnou a živočišnou výrobu, a další obory spojené s tématikou zemědělství.

Modul slouží k evidenci zvířat evidovaných jak hromadně, tak i individuálně, a to včetně jejich odpisování.

Jednotlivé pohyby je možno zadávat po naplnění 7 číselníků (stáje, ocenění, zaúčtování, přeřazení, pohyby, kategorie, metody). Pro naplnění těchto číselníků je možno použít načtení dat z námi připravených vzorů, obsahující běžně používané druhy pohybů, kategorií apod.

Modul je provázaný s účetnictvím, pohyby a odpisy zvířat lze tedy automaticky účtovat (obdobně jako u majetku).

Součástí je také společná evidence zvířat - zásob a majetku, sledování zootechnických záznamů, sledování produkce.

Základem pro práci s modulem je naplnění jednotlivých číselníků.

Kapitoly k modulu:Základní funkce

 • evidence karet zvířat (podle nastavení v číselníku kategorií jsou karty buď hromadné nebo individuální),
 • členění podle stájí, středisek, zakázek a doplňkových analýz,
 • na kartě je možné evidovat také evidenční údaje jako např. ušní známka, ušní známka matky, kód otce, plemeno ...,
 • daňové a účetní odpisy - vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů,
 • automatický přenos odpisů a pohybů do modulu Účetnictví podle uživatelského nastavení účetnictví,
 • vytváření libovolných tiskových výstupů,
 • možnost sestavování přehledu pohybů k určitému datu včetně možnosti filtrování,
 • možnost automatického naplnění číselníků podle připravených vzorů,
 • funkce generování automatických pohybů (krmné dny, hmotnostní přírůstek, vzrůstový přírůstek),
 • při zadávání pohybů program automaticky přepočítává konečné stavy (a případně počáteční stavy, pokud je pohyb zadáván do předchozího období,
 • možnost přeřazování zvířat z hromadné do individuální kategorie (pomocí číselníku přeřazení).


 • No labels