Na této stránce najdete:


1 Číselník stájí


Pro kód stáje je použit jeden z číselníků DAN#1, DAN#2 (doplňkové analýzy). Proto je potřeba ve "Správci v Globálních - Předvolbách – Evidence" – nastavit, který z těchto dvou číselníků bude použit pro zadávání stájí.

Pokud již zvolený číselník (DAN#1 nebo DAN#2) již používáte pro zadávání jiných hodnot než stájí, je vhodné pro číslování stájí stanovit takovou číselnou řadu, aby se "nepletla“ s číselnou řadou, která je již v číselníku zadaná.

Pokud tento číselník zatím používán není, je potřeba ve "Správce – Předvolby - Globální  – Účetnictví – Doplňkové analýzy – povolit DAN#1 nebo DAN#2" (a do popisu zadat např. „Stáj“.)


Samotné naplňování číselníku spočívá v zadání číselného kódu stáje, názvu stáje a výběru kategorie (z číselníku kategorií, viz. dále). Může být přiděleno středisko a zakázka. Jedno číslo stáje tedy může být v číselníku zadáno víckrát, pokaždé ovšem s jinou kategorií zvířat.


2 Číselník ocenění

V tomto číselníku se zadává ocenění jednotlivých pohybů pro každou kategorii.


3 Číselník zaúčtování


Číselník slouží k definování účtovacích předpisů pro jednotlivé pohyby a kategorie zvířat. Zároveň je možno dále rozčlenit účtování dle zakázek, středisek a také typu evidence (viz. číselník kategorií).

Pokud je místo čísla účtu zadán zástupný symbol ######, při účtování se účet přebere z číselníku kategorií.


4 Číselník přeřazeni

Číselník přeřazení definuje možné přesuny z kategorií zvířat do jiných kategorií zvířat.


5 Číselník pohybů

Při zadávání pohybu je potřeba zvolit, na základě které metody bude pohyb založen (seznam metod je možno prohlížet v číselníku metod). Dále se zadá číselný kód pohybu, jeho název, a zvolí se, zda jde o účetní pohyb (bude brán v úvahu při účtování zvířat).

Seznam pohybů lze také načíst ze vzorů.


6 Číselník kategorií


Zde se definují jednotlivé kategorie zvířat. Zadává se číselný kód kategorie, její název, měrná jednotka a rozvahový účet. Dále je zde nastavení typu evidence (individuální/hromadná, odpisování). Pokud je nastavena individuální evidence, karta pak obsahuje vždy jeden kus zvířete, u hromadné evidence se pak na kartě eviduje více kusů.  V tomto číselníku se také nastavuje odepisování.

Při zadávání položky číselníku je také možnost zvolit, zda se u dané kategorie bude vypočítávat vzrůstový či hmotnostní přírůstek za krmný den.


7 Číselník metod

Slouží pouze k prohlížení, je to seznam metod pohybů, s nimiž modul pracuje. Na základě těchto metod je možné definovat jednotlivé pohyby (viz. Číselník pohybů).

  • No labels