Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Tento kvalitní nástroj slouží uživateli pro časové - dlouhodobé plánování a harmonogram výkonů - procesů pro jednotlivé zakázky, podle času, střediska, úkonů ad. parametrů. Procesní řízení zakázek najdeme v knize zakázek - karta zakázky - záložka - Plán/Proces.

Kromě operací, které probíhají v reálném čase a úzce souvisí s účetními procesy (Účetnictví, Fakturace), je potřeba k zakázkám plánovat procesy (činnosti), které nemají účetní charakter, nicméně s nimi úzce souvisí. Jde zpravidla o jednotlivé fáze cyklu zakázky společně, které je nutné plánovat na jednotlivé činnosti s rozdělením na odpovědné osoby či střediska.

Uživatel takto získává přehled o tom, v jaké fázi se zakázka nachází, kdo se na ní podílí a v jaké časové realizaci se zakázka nachází. Z toho vyplývají tyto základní funkce:

Definování procesů zakázky

  1. Plánování procesů (termíny zahájení, ukončení, rozsah časový)
  2. Přiřazování procesů k odpovědným střediskům, osobám a výkonům
  3. Sledování průběhu zakázky (automatické upozorňování na plnění dílčích úkolů)
  4. Vyhodnocení a ukončení zakázky


V průběhu těchto procesů dochází samozřejmě k realizaci účetních operací, tzn. výdej materiálu, fakturování zakázky, objednávka subdodávky (přijaté faktury), mzdy (práce na zakázkách) atd., které již představují nákladové a výnosové vyhodnocení zakázky, tedy finanční vyhodnocení (viz Zakázky – finanční vyhodnocení).

  • No labels