Proces pořízení šablony soupisky je proces velice podobný pořízení výdejky s tím rozdílem, že „Šablona soupisky“ obsahuje více informací a celou řadu položek (výše uvedené), které tyto doklady nemají.

Pořízení šablony soupisky je možné trojím způsobem:Na této stránce najdete:Jednotlivé způsoby pořízení využívají především (kromě ručního) již pořízená data v kalkulaci či ve výrobní soupisce. Pokud jsou jednotlivé položky výrobku podobné jinému výrobku již definovanému v kalkulaci či výrobní soupisce, ale není pořízen v šabloně, je možné využít tyto moduly pro automatické překlopení dat. 

Při pořizování šablony soupisky, která je velmi podobná již pořízené šabloně soupisky, program nabízí možnost zkopírovat předchozí šablonu "Shift + F3" podobně jako u bankovních příkazů či faktur.


ŠS na základě kalkulace/výrobní soupisky

Při pořizování na základě kalkulace či výrobní soupisky je třeba vždy zadat klíčový výraz kalkulace či výr. soupisky pro výběr konkrétní a dosazení informací do pořizované šablony soupisky.

 


Ruční vytvoření šablony soupisky

Údaje ŠS (hlavička)

Číslo výrobku – zde uživatel vypíše požadované inventární číslo výrobku a název, přičemž tlačítkem "Přidat výrobek do skladu“ může k tomuto výrobku založit skladovou kartu, přičemž měrnou jednotku a sortiment lze vybrat již na ŠS.

Upozornění

Základní označení karty výrobku je na titulní záložce skladové karty "Základní údaje“ v pravém horním rohu "Výrobek, Polotovar“.

Název výrobku - tímto pojmem se v šabloně soupisky rozumí název výrobku, jehož skladba je na šabloně definována. Pokud je pro výrobek založena.

Další údaje - doplnění údajů na pravé straně obrazovky – Popis, Poznámka, Další popis#1 a #2 (uživatelsky definovatelné údaje, jejich názvy se nastavují ve "Správci - Předvolby Globální - Zakázky" .

Přímé náklady – v této kolonce se nachází částka součtu všech položek soupisky v nákladových cenách.

Povolené ztráty – možnost zvolit ztrátu, slouží pouze k rychlému přepočtu šablony soupisky.

Režie – možnost pro správnou kalkulaci ŠS přidat procentuálně režii, pro rychlý výpočet správné ceny výrobku.

Ukotvit prodejní cenu – zabezpečí neměnnost prodejní ceny, která se může měnit při změně skladových cen komponent, pokud nemají nastavenou pevnou nákladovou cenu.

Celková nákladová cena – součet všech nákladových cen komponent a výkonů.

Přirážka – možnost stanovení procentuální přirážky k nákladové ceně pro stanovení prodejní ceny, pokud nemá uživatel u komponent nastavenou prodejní cenu.

Celková prodejní cena  součet všech prodejních cen komponent a výkonů.

Povolit výdej komponent ze skladu přímo na základě šablony - pokud chce uživatel používat šablonu soupisky pro výdej ze skladu, tzn. výdej na základě šablony soupisky, je nutné toto na příslušné šabloně povolit více zde.

Ukončeno – možnost ukončit platnost šablony, pokud dojde ke změně skladby komponent.

Doporučení

Pro změnu šablony, je lepší zvolit funkci "Přidat s kopií“ a pořídit novou šablonu s novou skladbou.

Údaje ŠS (položková část)

Přepnutí do dolní položkové části šablony soupisky "F6", kde se provádí pořízení jednotlivých položek ŠS.

Pořízení položky šablony soupisy – v položce lze vybrat, zda bude uživatel vybírat:

 • materiálovou složku, tedy skladovou kartu,
 • nebo výkon (číselník výkonů), 

  Upozornění

  Do položky lze vybrat pouze jednu z variant, obě nelze!

Středisko - k dané položce lze přiřadit středisko.

Skupina / Sort. – jednotlivých položek šablony soupisky může být velké množství, což ztěžuje kontrolu a orientaci. Pro usnadnění kontroly položek program nabízí, při pořizování položek soupisky, rozdělení těchto položek podle sortimentů a skupin, které lze zakládat během pořizování položek (viz níže).

Číslo skladu – možnost určení, ze kterého skladu bude komponent vyskladněn.

Tip

Je možné kombinovat na ŠS více skladů.

Číslo materiálu – standardní fulltextový výběr skladové karty materiálu, jako výdejce/příjemce.

Množství – standardní zadání množství vybrané skladové karty/výkonu, které vstupuje do jednoho kusu výrobku (ŠS).

Nákladová cena (materiálu) důležitý faktor na položce ŠS a může být dvojího druhu. Do tohoto pole vstupuje buď:

 • standardní aktuální skladová cena materiálu (FIFO, nebo Vážený průměr) nebo zde vstupuje
 • kalkulovaná nákladová cena materiálu, která je zadaná na skladové kartě materiálu v poli "Nákladová cena“ (Záložka "Prodejní ceny“ skladové karty“). Pokud je tato cena vyplněna, tak se přednostně vyplňuje před skladovou cenou!!!! 

  Poznámka

  Určením nákladové ceny, si uživatelé často určují vlastní cenu materiálu, do níž kalkulují často některé práce spojené s manipulací materiálu, či jiné aspekty zhodnocení či znehodnocení materiáluProdejní cena – určuje cenu, za kterou by případně materiál mohl být prodán nebo je jednou ze složek celkové prodejní ceny výrobku. Dosazuje se standardně ze skladové karty z pole "Základní prodejní cena“ nebo dle jinak stanové prodejní ceny viz "Ceny v programu"a zde.

Výkon (číslo výkonu) – pokud se nezadá materiál, lze do položky ŠS zadat výkon. Výkon se vybírá z číselníku výkonů. Buďto se rovnou začne psán název výkonu nebo pomocí "?" lze vyvolat kompletní číselník výkonů, kde lze výkony rovněž přidávat nebo upravovat.

Přepnutí zpět do hlavičky ŠS ("F6" nebo "Esc") uložení klávesou F2.

Jak již bylo výše řečeno program umožňuje rozřazení jednotlivých položek šablony podle sortimentů a nebo skupin, které lze zakládat během pořizování položek.


Po i během pořizování pak program umožňuje zobrazení (horká klávesa F7, F8) pouze vybrané skupiny/střediska položek. ŠS lze podle tohoto rozdělení také tisknout s mezisoučty za jednotlivé skupiny či střediska, tato nabídka je přístupná až v tisku ŠS (viz níže).


 • No labels