Karta zakázky obsahuje až 150 údajů, mezi nimiž jsou také libovolně uživatelsky definovatelné údaje, díky nimž je možné si modul přizpůsobit svým požadavkům.

Pro přehlednost jsou údaje rozděleny do záložek:

 • Obecné
 • Individuální
 • Poznámky
 • Uživatelské údaje
 • Plán/Proces
 • Pravidla
 • Workflow
 • CRM/Pošta
 • Přehledy


Na této stránce najdete:


Obecné údaje


Číslo zakázky - je možné vkládat až 12ti místné (pouze numerické znaky), které se automaticky navrhuje o číslo vyšší pouze podle nejvyššího čísla zakázky v rámci příslušné dokladové řady.

Název zakázky – možnost zadání libovolného textu s rozsahem 128 znaků, má důležitou funkci, neboť slouží k fulltextovému vyhledávání konkrétní zakázky při pořizování do prvotních dokladů a při sestavování přehledů, proto doporučujeme specifické označení pro rychlé vyhledání.

Nadřazená zakázka - pokud daná zakázka spadá pod zakázku jinou (víceúrovňové členění zakázek), zadá se zde nadřazená zakázka.

Objednatel výběr partnera (příp. pořízení "?") z databáze partnerů, na tohoto partnera bude pak probíhat fakturace příslušné zakázky. Tlačítko "i" slouží ke zobrazení komplexních informací o odběrateli.

Množství - libovolný množstevní údaj.

Objednávka/Smlouva -  pole pro označení (textové, numerické) objednávky/smlouvy, tento údaj se bude přenášet do dalších dokladů. 

Cena zakázky - lze zadat buďto v nebo v cizí měně. (Částka v cizí měně se zadá buďto ručně nebo se nechá vypočítat pomocí "Kurs CM".

Smlouva potvrzena - po odškrtnutí této volby, program nabídne zaslání potvrzení smlouvy na e-mail. U odběratele musí být zadán e-mail, jinak se volba nenabídne.

Termíny - možno definovat plánované termíny zahájení a splnění, které lze posléze srovnávat se skutečnými.

Tip

Pokud zakázka nemá vyplněno datum zahájení, je systémem označena jako "před zahájením". Pokud zakázka nemá vyplněn termín splnění je systémem označena jako "rozpracovaná". Tyto interní příznaky slouží hlavně pro filtrování.


Průběh zakázky – uživatel má možnost definovat vlastní etapy zakázky, které pak může manuálně měnit výběrem z číselníku etap. Tento číselník lze vyvolat kliknutím na ikonu "?“ umístěného vedle pole "Průběh". Ke každé položce číselníku lze nově nastavit, že se po změně na daný průběh má zakázka barevně podbarvit.

Uživatelské údaje - (povolují se ve "Správci - Předvolbách - Globálních – Zakázky")  zde program nabízí uživateli tři sloupce s údaji, které může využít dle vlastních požadavků, tzn. jsou uživatelsky volitelné.

Nabídka s uživatelskými údaji začíná již v základní obrazovce „Obecné“ a pokračuje v objektu „Uživatelské údaje".

 • první sloupec (zleva) – je určen pro textové poznámky a lze je zadávat z předem nadefinovaných číselníků,
 • druhý sloupec – je určen pro numerické (číselné) údaje,
 • třetí sloupec – je určen pro záznam datumových údajů.

Před těmito údaji je volné místo pro pojmenování (označení) příslušného pole, které si uživatel provádí sám. Toto pojmenování se provádí ve "Správce - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky.

Poznámka – jde o souvislé textové pole, kde si lze zapisovat např. jednotlivá jednání ohledně zakázky. Program v této části automaticky zaznamenává, kdy a kým byl proveden poslední záznam.

Zaevidoval - tento údaj se přenáší z předvoleb uživatelských.

Identifikátory – mají stejnou funkci jako identifikátory v databázi partnerů, slouží tedy ke třídění zakázek dle různých kritérií.

Uzavřeno – zakázky, které mají zaznačenou tuto volbu, se automaticky v přehledu "Informace o zakázce“ zařazují do kategorie ukončené zakázky.

Barva v řádku seznamu – uživatel si může k zakázce přiřadit barvu, kterou bude příslušná zakázka zvýrazněna v seznamu zakázek, podobně jako u skladových karet nebo u obchodních partnerů.


Individuální 

Tento sektor obsahuje celou řadu administrativních údajů, které často provázejí smlouvu a jejichž vyplnění není povinné. Kromě toho obsahuje nastavení pro automatické účtování nedokončené výroby, resp. předkontace.

Datum přípravy a doplňkové přípravy - nepovinné datumové údaje.

Zodpovědný pracovník – volba z číselníku zaměstnanců (navázáno na mzdový modul).

Další #1 a #2 - jedná se o další libovolně definovatelné pracovníky, rovněž se vybírá z číselníku zaměstnanců. Definuje se ve "Správci - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky (viz výše).

Podklad pro vydání VP  možnost napsat textovou část ke smlouvě.

Výchozí dokument

Zakázat přečerpání kalk. nákladů

Přiřazeno středisku - pokud daná zakázka spadá pod středisko, vyplní se zde. Pakliže je povolena volba ve "Správci - Předvolby - Globální - Zakázky - Pořizovaní dokladů - Na dokladech po zadání zakázky automaticky vyplnit středisko z karty zakázky", pak se na každém dokladu, který bude k dané zakázce, automaticky vyplní i středisko zde zadané.

Kód DPH - zde je možné přiřadit zakázce kód DPH, který se bude následně přenášet do vydaných faktur k zakázce.

Smluvní úrok z prodlení - možnost nadefinovat individuální úrok z prodlení ke každé zakázce.

Rabatní skupina (materiál a výkony) - možnost nastavit k dané zakázce individuální rabatní skupiny a to jak pro materiál tak pro výkony, podrobněji "ceny v programu".

Dohodnutá doba splatnosti - možnost nadefinovat individuální dobu splatnosti ke každé zakázce.

Investor - možnost přiřadit k zakázce investora. Zadává se výběrem nebo založením z adresáře partnerů.

Poznámka - prostor pro libovolnou textovou poznámku.

Automatické účtování nedokončené výroby - vyplní se pouze pokud se daná zakázka má účtovat jinak než je nastaveno účtování nedokončené výroby v předvolbách globálních.

Nezahrnovat do účtování nedokončené výroby - odškrtne se pokud danou zakázku není potřeba zahrnovat do nedokončené výroby.


Poznámky

Sektor, který umožňuje znakově neomezené textové pole a doplňující pole o velikosti 960 znaků, které lze libovolně využívat k poznámkám uživatelů.Uživatelské údaje

i zde (obdobně jako v záložce obecné) program nabízí uživateli tři sloupce s údaji, které může využít dle vlastních požadavků, tzn. jsou uživatelsky volitelné.

 • první sloupec (zleva) – je určen pro textové poznámky a lze je zadávat z předem nadefinovaných číselníků,
 • druhý sloupec – je určen pro numerické (číselné) údaje,
 • třetí sloupec – je určen pro záznam datumových údajů.

Před těmito údaji je volné místo pro pojmenování (označení) příslušného pole, které si uživatel provádí sám. Toto pojmenování se provádí ve "Správce - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky.

Tip

Pomocí takto nadefinovaných uživatelských údajů si uživatel může přizpůsobit modul zakázky přesně svým potřebám.


Plán/Proces

Tento kvalitní nástroj "procesní řízení zakázek" slouží uživateli pro časové-dlouhodobé plánování a harmonogram výkonů - procesů pro jednotlivé zakázky, podle času, střediska, úkonů ad. parametrů. Jedná se o samostatnou nástavbu, která je podrobně popsána zde.
Pravidla

V této záložce se nastavují pravidla pro účtování, přidělují střediska a jiné doplňkové analýzy.


WF/Práva

Rozdělování hierarchií u WorkFlow je možné i pomocí zakázek nebo středisek. K těm se přiřazují automaticky, ale je možné je nastavit ručně na kartě zakázky nebo střediska provést výjimku, viz. níže uvedený obrázek.

 Ve verzi Enterprise je na této záložce přístupný také rozdělovník zakázek, kde lze přednastavit, kteří členové mají přístup k dané zakázce.


CRM/Pošta

Tato záložka slouží k evidenci došlé a odeslané pošty související s danou zakázkou (provázáno s modulu CRM/Pošta)


Přehledy - Harmonogram zakázek

 Modul přehledy slouží k analýze a kontrole definovaných procesů k jednotlivým zakázkám. Finanční plán je podrobně popsán v samostatné kapitole zde. Z níže uvedeného obrázku vyplývají bohaté možnosti filtrace a rozkladu zakázky k dosažení požadované informace. Program pak poskytne uživateli názorný přehled o plánovaných operacích na zakázce/záložkách s uživatelským rozkladem podle výkonů, odpovědných osob s ergonomickým zobrazením po dnech/týdnech.


 • No labels