1. krok - Provedení fyzické kontroly (inventury) hmotného majetku včetně zásob. Zjištěný přírůstek / úbytek zásob se zachytí v modulu „Ostatní evidence - Zásoby“.


2. krok - Provedení fyzické kontroly (inventury) peněz v hotovosti.


3. krok - Kontrola stavů peněžních prostředků na běžných účtech s údaji zjištěnými např. v modulu „Věcné členění PD“. Dále se doporučuje provést kontrolu zůstatků peněžních prostředků v hotovosti (rovněž ve věcném členění) a zjistit, nedochází-li k záporným zůstatkům. Pokud se tento nelogický stav vyskytne, doporučuje se zjistit příčinu. Nejčastější příčinou bývá zapomenuté zachycení osobního vkladu vlastníka. Tato vada se může zpětně napravit obvyklým způsobem.


4. krok - Zadání uzávěrkových operací do peněžního deníku (dokladová zkratka: UO) k datu uzávěrky. Uzávěrkovými operacemi se rozumí operace při nichž nedochází k úbytku nebo přírůstku peněžních prostředků, ale přesto mají vliv na hospodářský výsledek a základ daně.

   Nejčastější případy uzávěrkových úprav jsou:

  • Odpisy IM (jejich výše se zjistí v modulu „Ostatní evidence - Přehled o majetku“
  • Vyúčtování leasingu
  • Časové rozlišení (v období od 15.12. do 15.1. se zachycují daňové příjmy či výdaje do období ke kterému hospodářsky náleží.)


Tyto 3 případy jsou rovněž uvedeny v příkladech účtování.


5. krok - Modul „Výkazy pro uzávěrku“ zajistí veškeré potřebné podklady pro sestavení daňového přiznání. Dále si úč. jednotka může vytisknout ostatní potřebné sestavy (Peněžní deník, Pohledávky atd.) potřebné pro fyzickou archivaci.


6. krok - Doporučuje se provést archivace dat na  přenosné médium v modulu „Správce - Záloha dat“.

  • No labels