Výkaz obsahuje 17 částí (listů)

 

Přehled vybraných účtů z rozvahy a výsledovky:

část I. – počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

část II. – vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

část III. – vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Vybrané účty rozdělené podle typu změn:

část IV. – DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

část V. – zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

část VI. – pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

část VII. – závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

část VIII. – ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

část IX. – jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Detailní rozklad vybraných řádků podle partnerů transakce, resp. aktiv/pasiv:

část X. – počáteční a koncové stavy na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva

část XI. – vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

část XII. – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

část XIII. – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva a partnerů transakce

část XIV. – přehled majetkových účastí a jejich změn 

část XV. – přehled podrozvahových účtů

část XVI. – počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

část XVII. – vysvětlení významných částek


Obecné nastavení

 Pro spuštění pomocného analytického přehledu (dále jen PAP) musíte mít předvolenou účetní soustavu v Globálních předvolbách na „Příspěvkové organizace – Česko a dále na stejném místě povolenou volbu Používat PAP.


Na této stránce najdete:


Spuštění

Vlastní přehled se pak nachází modulu "Podvojné účetnictví – Rozvaha, Výkazy" – zvolte a potvrďte vybrané období → OK – způsob zaokrouhlení → OK – po zobrazení výkazů zvolte Tisk – Uložit do souboru – PAP Pomocný analytický přehled.

Verzi spuštěného přehledu ovlivníte zadáním data sledování (viz. Spuštění), kdy např. pro rok 2012 platil jiný přehled, než pro rok 2013. Premier umožňuje takto pracovat i se staršími verzemi přehledu, pro jejich zpětné vyplnění nebo jen pro zobrazení archivovaných vyplněných a uložených dat.


Změny zaznamenávání dat v účetnictví v souvislosti s PAP

 V Osnově u každého účtu – Nastavení pro PAP lze navolit předvolené parametry:

  • Pomocný účet pro PAP – nové 8-místné členění syntetických účtů, původní uživatelské analytické členění zůstává nezměněno. V Premieru je omezen výběr podle konkrétně vybraného syntetického účtu.
  • Povinný partner Aktiv / Pasiv –  u daného účtu je nutné doplňovat konkrétní IČ. Partneři jsou uváděny pomocí čísla IČ. U tuzemských partnerů, kteří nemají IČ se uvádí kód 111, u zahraničních partnerů bez IČ se uvádí kód mezinárodní organizace nebo kód státu, viz. číselník MFČR.
  • Povinný partner transakce – u daného účtu je nutné doplňovat konkrétní IČ
  • Povinný kód změny – jedná se o 3-místný kód daný číselníkem MFČR a konkrétní typ změny lze vybrat až v deníku, viz. níže.

V případě, že jsou volby partnerů a kódu změny neaktivní, jsou již předvoleny programem a není třeba je měnit.

Aby se data mohly správně předvyplňovat, je nutné průběžně doplňovat do deníku tyto údaje potřebné pro výkaz:

Volby se zobrazují opět v závislosti na předvolbách v Osnově. Pokud se tato tabulka zobrazuje prázdná, není nutné nic dalšího doplňovat. Pokud však není nějaká volba doplněna, nepřenáší se při automatickém Načtení do výkazu.


Ovládání

Pro případ zpětného a hromadného doplnění deníku o potřebné položky pro správné načtení dat je zde "Doplnění deníku"Tato funkce měla smysl při prvním podávání přehledu v roce 2012, kdy bylo nutné doplnit veškeré údaje zpětně. Protože se jedná jen o pomocnou funkci, která nemusí pokrýt všechny možnosti, měly by se údaje v deníku pro lepší kontrolu zaznamenávat údaje již průběžně (viz. výše Změny zaznamenávání dat v účetnictví v souvislosti s PAP) a dále by se toto tl. již nemělo používat.)

Po spuštění přehledu se zobrazí prázdný formulář, data do něj můžete vepisovat buď ručně, anebo si je nechat programem předvyplnit automaticky z účetnictví a poté případně upravit podle potřeby. K předvyplnění slouží tlačítko "Načíst data z deníku".

Výkaz podle členění PAP obsahuje záložky 1-9 s předvolenými účty z aktuálního vzoru výkazu, kde je možnost pouze zapisovat částky a záložky 10-13 i s možností přidat nebo smazat potřebné řádky pro možnost detailnějšího rozdělení účtů z předchozích tabulek.

Po načtení a doplnění údajů jsou částky rozděleny podle pomocných analytických účtů, nejsou však sečteny podle nadřazených syntetických účtů. Pokud je potřeba je takto sečíst, použijte "Přepočítat".

Pro pomocné zobrazení všech položek v deníku svázaných s osnovou, slouží kontrolní sestava. Kde si můžete zobrazit přehledně na jednom místě podklady pro načtení údajů z deníku pro PAP.

K ukládání a zpětnému načítání vytvořených dat slouží tlačítka v horní části formuláře:

V uloženém přehledu je vidět předvolené počáteční, koncové datum a datum uložení. Uložené záznamy je možné i mazat. V případě změny formátu výkazu se data ukládají zvlášť a lze je zpětně vyvolat pouze z konkrétního výkazu.

Tlačítkem „Načíst počáteční stavy tab. X“ lze načíst z výkazu z předešlého období pouze konečné stavy pro tabulku X a doplnit je jako počáteční. Alternativou je v tab. X tl. "Načtení PS (tab. X) z celé historie deníku)", což však vyžaduje mít v pořádku zaúčtované celé období existence účetnictví, jinak nelze počáteční stav u každého IČ zjistit. Automaticky se jinak počáteční stav vkládá vždy do prvního záznamu a je na uživateli, jak částky rozčlení nebo si uvedeným způsobem načte.


Výkazy lze pro vlastní potřebu i vytisknout. Vlastní podání ale probíhá formou XML formátu.


Export XML

 

Pokud je vybrán Export do XML, přidá se k výsledným XML souborům hlavička s identifikací odesílatele. Export GXML tuto hlavičku neobsahuje.

Hlavička se doplňuje v následujícím okně. Pokud některý ze zobrazených údajů chybí, projeví se to zobrazením chyby při podání.

Výsledek je rozdělen do pěti souborů a po exportu jsou všechny uloženy ve výchozím umístění Premiera a podadresáři ...\Dokument\FaXX\.. (kde XX je číslo firmy):

 

30_PAP_souhrn.xml

31_PAP_castX.xml

32_PAP_castXI.xml

33_PAP_castXII.xml

34_PAP_castXIII.xml

35_PAP_castXIV.xml

36_PAP_castXV.xml

37_PAP_castXVI.xml

38_PAP_castXVII.xml

 

Ty je nutné zvlášť před podáním zašifrovat Šifrovací utilitou CSÚIS. Viz. pokyny při podávání výkazů v XML formátu na MFČR: http://www.statnipokladna.cz/cs/CSUIS-Webova-aplikace.html

  • No labels