Testy pro hodnocení stavu podniku (Bankrotní a bonitní modely)

Do této kategorie patří všechny modely, které dokáží s určitou mírou pravděpodobnosti předpovídat nadměrná podnikatelská rizika a varovat před možným úpadkem firmy. Existují desítky teoretických modelů založených na matematicko-statistickém aparátu (nejčastěji diskriminační analýza nebo regresní modely), které formulují funkce obsahující optimální kombinace ukazatelů včetně jejich vah pro celkové vyhodnocení výkonnosti podniku.

Bankrotní indikátory jsou určeny především pro věřitele, které zajímá schopnost podniku dostát svým závazkům a nemají k dispozici ratingové ohodnocení firmy.

Bonitní indikátory odrážejí míru kvality firmy podle její výkonnosti. Jsou orientovány na investory a vlastníky, kteří nemají k dispozici údaje pro propočet čisté současné hodnoty firmy.Na této stránce najdete:


Altmanův test (Z - score model)

 

E. I. Altman – aplikace přímé statistické metody (tzv. diskriminační analýza), která je schopna odhadnout váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele sestavených do ukazatele důvěryhodnosti podniku. Původně test obsahoval 22 nezávislých ukazatelů, později byl redukován na 5 nezávislých ukazatelů.


Existují různé modifikace testu:

A) rovnice pro akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi (r. 1968)

B) rovnice důvěryhodnosti pro ostatní firmy (r. 1983) – tento vzorec je dnes hojně používaný, pro naše podmínky se jeví vhodnější jiné ukazatele.

C) rovnice důvěryhodnosti pro podniky nevýrobní, obchodní a začínající tržní prostředí "Emerging Market" (r. 1995) – úspěšnost tohoto vzorce je v našich podmínkách relativně vysoká.

X1 = Pracovní kapitál / celková aktiva

(Rozvaha ř.31-Rozvaha ř.102)/Rozvaha ř.1

X2 = Zisk po zdanění / celková aktiva

VZZ ř.60/Rozvaha ř.1

X3 = Zisk před zdaněním+ úroky / celková aktiva

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1 

X4 = Vlastní kapitál / celkové dluhy

Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.85

X5 = Celkové tržby / celková aktiva

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

Zi = rovnice pro akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi (r. 1968)

Zi = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5

- Firma je finančně silná (Zi >= 2,99)

- Firma je částečně finančně narušena (Zi = <1,81;2,98>)

- Firma má značné finanční potíže (Zi <= 1,80)

Zi= rovnice důvěryhodnosti pro ostatní firmy (r. 1983)

Zi = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5

- Firma je finančně silná (Zi > 2,9)

- Firma patří do tzv. šedé zóny (Grey Area) (Zi = <1,2;2,9>)

- Firma je kandidátem na bankrot (Zi < 1,20)

Zi = rovnice pro podniky nevýrobní, obchodní a začínající tržní prostředí (r. 1995)

Zi = 6,56x1 + 3,26x2 + 6,72x3 + 1,05x4

- Firma je finančně silná (Zi > 2,6)

- Firma patří do tzv. šedé zóny (Grey Area) (Zi = <1,1;2,6>)

- Firma je kandidátem na bankrot (Zi < 1,10)


Index Bonity

Jedná se o další oblíbený test určující bonitu firmy. Tento index je hlavně používán v německy mluvících zemích.X1 = Cash flow / cizí zdroje

(Rozvaha ř.59+Rozvaha ř.60)-(Rozvaha ř.59 za předchozí obd.+Rozvaha ř.60 za předchozí obd.)/Rozvaha ř.85

X2 = Celková aktiva / cizí zdroje

Rozvaha ř.1/Rozvaha ř.85

X3 = Zisk před zdaněním / celková aktiva

VZZ ř.61/Rozvaha ř.1

X4 = Zisk před zdaněním / celkové výkony

VZZ ř.61/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

X5 = Zásoby / celkové výkony

Rozvaha ř.32/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

X6 = Celkové výkony / celkvá aktiva

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

IB = 1.5x1 + 0.08x2 + 10x3 + 5x4 + 0.3x5 + 0.1x6

- Ekonomické situace: extrémně dobrá (Bi > 3)

- Ekonomické situace: velmi dobrá (2 < Bi < 3)

- Ekonomické situace: dobrá (1 < Bi < 2)

- Ekonomické situace: určité problémy (0 < Bi < 1)

- Ekonomické situace: špatná (-1 < Bi < 0)

- Ekonomické situace: velmi špatná (-2 < Bi < -1))

- Ekonomické situace: extrémně špatná (Bi < -2)


Index IN99 (vlastnický) 

V roce 1999 byl zkonstruován index IN, který by akcentoval pohled vlastníka. Pro určení důležitosti ukazatelů indexu IN z hlediska tvorby hodnoty byla použita diskriminační analýza. Pomocí tohoto postupu byly revidovány váhy ukazatelů staršího indexu IN95 platné pro ekonomiku ČR s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku (EVA).

 Dnes se jeví jako index velmi přísný, tj. zařazení do oblasti tvorby hodnoty indexem IN99 vykazuje vyšší pravděpodobnost správného zařazení. Sítem indexu IN99 projdou podniky výrazně tvořící hodnotu.


X1 = Cizí zdroje / aktiva

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1

X2 = EBIT / aktiva

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

X3 = Výnosy / aktiva

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.1

X4 = Oběžná aktiva / KZ + KBÚ

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

 IN99 = - 0.017x1  + 4.573x2 +0.481x3 +0.015x4

- Kladná hodnota ekonomického zisku (IN99>2,07)

- Šedá zóna: firma na tom není špatně (1,42>IN99<=2,07)

- Šedá zóna: nerozhodná situace (1,089>IN99<=1,42)

- Šedá zóna: převažují firemní problémy (0,684>IN99<=1,089)

- Záporná hodnota ekonomického zisku (IN99<=0,684)Index IN01

V roce 2002 byl zkonstruován index,  který by spojoval předchozí pohledy, index IN95 a index IN99. Tak vznikl index IN01 (podle použitých dat pro jeho sestavení). Index IN01 se jeví jako jedinečný index, který spojuje indikaci bankrotu a bonity s indikací tvorby hodnoty. I když myšlenka spojit pohled na bankrot a tvorbu hodnoty byla velmi smělá, tak lze říci, že výsledky indexu IN01 potvrzují, že se ji povedlo úspěšně realizovat.X1 = Aktiva / cizí zdroje

Rozvaha ř.1/Rozvaha ř.85

X2 = EBIT / nákladové úroky

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/VZZ ř.43

X3 = EBIT / aktiva

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

X4 = Výnosy / aktiva

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.1

X5 = Oběžná aktiva / KZ + KBÚ

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)

IN01 = 0.13x1  + 0.04x2 + 3.92x3 + 0.21x4 + 0.09x5

 - Podnik tvoří hodnotu (IN01>1,77)

- Šedá zóna: bonitní podniky netvořící hodnotu (0,75<IN01<1,77)

- Podnik spěje k bankrotu (IN01<0,75)Rychlý test (Quick test)

 

Rychlý test (Quick test) byl zkonstruovaný v roce 1990 P. Kralickem. Vychází z analýzy čtyř oblastí, které vypovídají o:

  1. financování
  2. likviditě
  3. rentabilitě
  4. výnosu

 Na základě ohodnocení finanční stability a výnosové situace podniku dle těchto čtyř oblastí je vypočtena celková známka (hodnocení) podniku.


Financování: kvóta vlastního kapitálu (VK/AKT) (%)

100*Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.1

 

Likvidita: doba splácení dluhu (CZ-likvidní prostředky/CF) (roky)

Rozvaha ř.85-(Rozvaha ř.59+Rozvaha ř.60)/(Rozvaha ř.59+Rozvaha ř.60)-(Rozvaha ř.59 za předchozí obd.+Rozvaha ř.60 za předchozí obd.)

 

Rentabilita: rentabilita celkového kapitálu (EBIT/AKT) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

 

Výnos: Cash-Flow v % podnikového výkonu (CF/T) (%)

100*(Rozvaha ř.59+Rozvaha ř.60)-(Rozvaha ř.59 za předchozí obd.+Rozvaha ř.60 za předchozí obd.)/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


Quick test - hodnocení finanční stability a výnosové situace podniku


Známka finanční stability (1-5)

(Z1 + Z1)/2

Známka výnosové situace (1-5)

(Z2 + Z3)/2

Celková známka (1=velmi dobrý, 5=insolventní)

(Z1 + Z2 + Z3 + Z4)/2
TAFFLERŮV TEST [ Tafflerův Bankrotní Model ] (r. 1977)

 

Index byl publikován v roce 1977. Úspěšnost Tafflerova bankrotní modelu je oproti jiným ukazatelům v našich podmínkách relativně vysoká.


R1 = Zisk před zdaněním / krátkodobé závazky

VZZ ř.61/Rozvaha ř.102

R2 = Oběžná aktiva / cizí kapitál

Rozvaha ř.31/Rozvaha ř.85

R3 = Krátkodobé závazky / celková aktiva

Rozvaha ř.102/Rozvaha ř.1

R4 = Tržby celkem / celková aktiva

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

TBM = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4

- Malá pravděpod. bankrotu (TBM > 0,3)

- Vyšší pravděpod. bankrotu (TBM < 0,2)


  • No labels