Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. poměrové ukazatele.

Poměrové ukazatele jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny účetní informace. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, aby byl relevantní ke zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. Poměrové ukazatele jsou stavebním kamenem tzv. poměrové analýzy, která popisuje a kvantifikuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými položkami rozvahy a výsledovky.

Ukazatele dělíme do pěti základních skupin:

  • ukazatelé rentability (výnosnosti) – měří výnosnost firmy, zobrazuje pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv a dluhů a likvidity na zisk firmy. Informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.

  • ukazatelé aktivity (doby obratu) – měří efektivnost řízení aktiv firmy.

  • ukazatelé zadluženosti (dlouhodobé finanční rovnováhy) – sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Určují rozsah financování firmy z cizích zdrojů a její schopnost pokrýt své závazky.

  • ukazatelé likvidity (platební schopnosti) – popisují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy (závazky), schopnost dostát včas svým závazkům.

  • ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu – popisují obraz reálného ocenění společnosti.


Na této stránce najdete:


1 Ukazatelé rentability (výnosnosti)


ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/Rozvaha ř.1

• Rentabilita tržeb (EBIT/T) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

• Obrat celk. aktiv (T/AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1


ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) (%)

100*(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115) 


ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) (%)

100*VZZ ř.60/Rozvaha ř.68 

• Rentabilita tržeb (ČZ / T) (%)

100*VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)

 • Obrat celk. aktiv (T / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1

• Finanční páka (AKT / VK)

 Rozvaha ř.1/Rozvaha ř.68 


Rentabilita z vlastních fin. zdrojů (CF / VK)

100*(VZZ ř.60+VZZ ř.18)/Rozvaha ř.68 


Mzdová náročnost tržeb (%)

100*VZZ ř.13/(VZZ ř.1+VZZ ř.5) 


Rentabilita celkového kapitálu (ČZ / AKT) (%)

100*VZZ ř.60/Rozvaha ř.1 


Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ČZ / AKT) (%)

100*VZZ ř.60/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115) 


Čisté ziskové rozpětí (ČZ / VÝN) (%)

100*VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)


2 Ukazatelé aktivity (doby obratu)


Obrat aktiv z tržeb (T / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.1 


Obrat aktiv z výnosů (VÝN / AKT)

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.1


Obrat stálých aktiv (T / DM)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.3 


Obrat oběžných aktiv (T / OA)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.31 


Obrat dlouhodobého hmotného majetku (T / DHM)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.13 


Obrat zásob z tržeb (T / ZÁS.)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/Rozvaha ř.32 


Obrat zásob z výnosů (VÝN / ZÁS.)

(VZZ ř.1+VZZ ř.4+VZZ ř.19+VZZ ř.26+VZZ ř.28+VZZ ř.31+VZZ ř.33+VZZ ř.37+VZZ ř.39+VZZ ř.42+VZZ ř.44+VZZ ř.46+VZZ ř.53)/Rozvaha ř.32 


Obrat pohledávek (T / POHL)

(VZZ ř.1+VZZ ř.5)/(Rozvaha ř.39+Rozvaha ř.48) 


Doba obratu aktiv (AKT / (T/360))

Rozvaha ř.1/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu stálých aktiv (DM / (T/360))

Rozvaha ř.3/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu závazků (ZÁV / (T/360))

(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360))

Rozvaha ř.32/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360))

(Rozvaha ř.39+Rozvaha ř.48)/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360) 


Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360))

Rozvaha ř.102/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360)


Ukazatelé zadluženosti (dlouhodobé finanční rovnováhy)


Equity Ratio (VK / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.1


Debt Ratio I. (CZ / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1


Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) (%)

100*(Rozvaha ř.85+Rozvaha ř.118)/Rozvaha ř.1


Debt Equity Ratio (CZ / VK)

Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.68


Úrokové krytí I. (EBIT / úroky)

(VZZ ř.61+VZZ ř.43)/VZZ ř.43


Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky)

(VZZ ř.61+VZZ ř.43+VZZ ř.18)/VZZ ř.43


Cash Flow / ((Cizí zdroje-Rezervy)/360)

(VZZ ř.60+VZZ ř.18)/((Rozvaha ř.85-Rozvaha ř.86)/360))


Celková zadluženost (CZ / AKT) (%)

100*Rozvaha ř.85/Rozvaha ř.1


Zadluženost vlastního jmění (ZÁV / VK)

(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)/Rozvaha ř.68


Míra finanční samostatnosti (VK / ZÁV)

Rozvaha ř.68/(Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.114)


Koeficient samofinancování (VK / AKT)

Rozvaha ř.68/Rozvaha ř.1


4 Ukazatele ziskovosti


Added value margin (VV / T)

(VZZ ř.18+VZZ ř.12+VZZ ř.49+VZZ ř.55+VZZ ř.59+VZZ ř.60)/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


Operating margin (Z / T)

VZZ ř.61/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


After tax margin (ČZ / T)

VZZ ř.60/(VZZ ř.1+VZZ ř.5)


5 Ukazatelé likvidity (platební schopnosti)


Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD)

Rozvaha ř.31-Rozvaha ř.39-(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) (%)

100*(Rozvaha ř.31-Rozvaha ř.39-(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117))/Rozvaha ř.1)


Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K)

Rozvaha ř.3/(Rozvaha ř.68+Rozvaha ř.86+Rozvaha ř.91+Rozvaha ř.115)


Běžná (celková) likvidita (OAKT / KD)

Rozvaha ř.31/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Pohotová likvidita ((KrP+FM) / KD)

(Rozvaha ř.48+Rozvaha ř.58)/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Okamžitá (peněžní) likvidita (FM / KD)

Rozvaha ř.58/(Rozvaha ř.102+Rozvaha ř.116+Rozvaha ř.117)


Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360))

Rozvaha ř.102/((VZZ ř.1+VZZ ř.5)/360)


6 Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu (ukazatele produktivity práce)


Osobní náklady ku přidané hodnotě

VZZ ř.12/VZZ ř.11

  • No labels