Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. horizontální a vertikální rozbor finančních výkazů. Horizontální a vertikální analýza jsou pomocnými nástroji, které umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů snadněji v určitých souvislostech.

V případě horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané veličiny rozvahy a výkazu zisku a ztrát v čase ve vztahu k předchozímu období. Vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině. V případě rozvahy se jedná o celkovou bilanční sumu. Veličiny ve výkazu zisku a ztrát jsou vztaženy k tržbám.

  • No labels