EXEKUCE

NOVĚ OD ROKU 2022


NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA

Vše ohledně nezabavitelné částky v roce 2022 najdete nově na samostatné stránce:

EXEKUCE - 2022 - nezabavitelná částka

Poplatek za exekuce

Od 01.01.2022 je podle novely Občanského soudního řádu si může zaměstnavatel vybírat od zaměstnance, jemuž jsou prováděny exekuční srážky tzv. Poplatek za exekuce. 

Za tímto účelem jsme v PREMIERU vytvořili novou mzdovou položku, kterou najdete v Průvodci, kde si ji dáte založit:


Než ji však začnete používat, doporučujeme se pečlivě seznámit s legislativou a jejími výklady, abyste se ujistili, zda můžete poplatek u daného zaměstnance nastavit. Výklady k této problematice nejsou zcela jednoznačné.

Občanský soudní řád - obsah po novele:


Pokud jste přesvědčeni, že můžete poplatek začít u daného zaměstnance srážet, nastavíte si MP 751 u daného zaměstnance ve mzdových údajích obdobně, jako ostatní exekuce.

EXEKUCE VE MZDÁCH

Co je třeba vědět

PREMIER umí automaticky vypočítat ve mzdě srážky na přednostní i nepřednostní exekuce, srážky výživného, umí také zpracovat kombinace těchto různých typů exekučních srážek u jednoho zaměstnance se zohledněním jejich pořadí. Podmínkou je však správné nastavení všech podstatných údajů u zaměstnance - o nastavení budou pojednávat kapitoly níže. Další velmi důležitou podmínkou je provedení tzv. "zahájení" měsíce nebo zaměstnance - tedy spuštění operace "zahájení", během které se do výkazu práce přenesou všechny složky mzdy, které jsou v nastavení zaměstnance nastaveny jako opakující se složky mzdy - tedy také exekuce.

Pokud evidujete exekuce u zaměstnance, který pracuje pouze na základě dohody o provedení práce, pak musíte provést "zahájení" i u tohoto zaměstnance. Toto zahájení můžete provést přímo ve výkazu práce. Pokud nechcete, aby se při zahájení doplnila odpracovaná doba, zvolíte v rámci zahájení možnost "doplnit pouze individuální položky" - takto se do výkazu doplní pouze exekuce.

Pokud máte zaměstnance, který pracuje v hlavním pracovním poměru a navíc i na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, PREMIER u tohoto zaměstnance vypočte exekuční srážky automaticky z úhrnu všech těchto příjmů, a to i v případě, že u DPP zahájení provedeno nebylo. 

Při výpočtu exekučních srážek PREMIER postupuje v souladu s platnou legislativou takto:

Po výpočtu čisté mzdy odečte nezabavitelnou částku dle nastavení a vypočte třetiny a případný přesah (plně postižitelnou část mzdy).

Třetí třetinu ponechá k výplatě zaměstnanci.

Druhou třetinu + přesah použije na běžné výživné. Pokud tato částka nestačí k uspokojení více exekucí běžného výživného, pak je mezi ně částka rozpočtena v poměru určené výše běžného výživného (pole "sazba" v nastavení exekuce). Pokud jsou zcela uspokojeny pohledávky běžného výživného, je zbytek druhé třetiny a přesahu použit k uspokojení dlužného výživného. Opět - pokud je více pohledávek na uspokojení dlužného výživného, částka se mezi ně rozpočítá dle určené výše běžného výživného, k němuž dlužné výživné patří (pole "sazba 2" v nastavení exekuce. Pokud by po uspokojení běžného a dlužného výživného zůstala ještě nerozdělená částka z druhé třetiny a přesahu, tato  se použije na uspokojení ostatních přednostních pohledávek, a to podle jejich pořadí v rámci přednostních pohledávek.

Zbytek nerozděleného přesahu + první třetina postižitelné mzdy se použije k uspokojení všech exekucí, a to výhradně podle jejich pořadí (nerozlišuje se zde, zda jde o přednostní či nepřednostní pohledávku, výživné apod.). Pořadí exekucí se určuje podle data doručení prvnímu plátci - toto datum musí být bezpodmínečně správně vyplněno u každé exekuce, jenom takto bude zaručen správný postup při výpočtu a rozdělení srážek.

Pokud u zaměstnance evidujete více exekucí se stejným pořadím (mají stejné datum doručení prvnímu plátci), pak jsou tyto exekuce uspokojovány poměrně - poměr se zde stanoví podle úhrnných dlužných částek (pole "celkem srazit"). 

Co je třeba u zaměstnance nastavit

V nastavení zaměstnance - záložka osobní a rodinné údaje - nastavení pro exekuce - nastavíte základní údaje pro stanovení nezabavitelné částky. Zde nastavíte háčkem nezabavitelnou částku na osobu povinného a dále také počet dětí a dalších vyživovaných osob - příslušné hodnoty platné pro zpracovávané období již PREMIER vypočte sám podle tohoto nastavení:


Počet takto nastavených dětí se v průběhu výpočtu porovná s počtem dětí nastavených v daňových údajích zaměstnance, kde tyto děti také musí být nastaveny jako vyživované. V daňových údajích proto musí být zapsané i ty děti, na které sice není uplatňováno daňové zvýhodnění, avšak pro účely exekucí se považují za vyživované. Zápis Provedete takto:

Na obrázku výše jsou dvě děti, na které zaměstnanec uplatňuje i daňové zvýhodnění, třetí dítě je nastaveno pouze jako dítě vyživované pro exekuce. V záložce - osobní údaje má tento zaměstnanec uvedené pouze 2 děti - viz obrázek 1. Při výpočtu mzdy se proto objeví toto upozornění:

Je proto zapotřebí opravit počet dětí pro exekuce v záložce osobní údaje - nastavení pro exekuce.

Děti považované za vyživované pro exekuce

Děti, na které povinný platí výživné  VÝHRADNĚ dohodou (výživné mohlo být určenou soudním rozhodnutím, ale nebyly nařízeny srážky ze mzdy povinného - povinný se zavázal hradit výživné a tuto povinnost plní uzavřením dohody se zaměstnavatelem) , mohou být považovány za vyživované pro účely jiných exekučních srážek. Abyste toho docílili, že zapotřebí toto dítě zapsat do počtu vyživovaných osob v personalistice - nastavení - údaje pro exekuce. Následně toto dítě zapíšete také do daňového nastavení. kde u tohoto dítěte zaškrtnete pouze to, že jde o dítě vyživované pro exekuce takto:

U takto zapsaného dítěte dále můžete využít i historie, kde si můžete omezit započtení dítěte do počtu vyživovaných osob např. měsícem, ve kterém ukončí povinnou školní docházku.

V případě, že budete zpracovávat mzdu v měsíci, kdy již bude ukončena povinná školní docházka, PREMIER vás upozorní na to, že nesouhlasí počet dětí pro exekuce v záložce "osobní údaje" a v daňovém nastavení - tím buďto toto dítě jako vyživované ukončíte nebo po doložení potvrzení o studiu prodloužíte o další rok. Dopředu si tak můžete zajistit kontrolu. Informaci o doloženém potvrzení o studiu si můžete uložit v "Poznámce".

Mzdové položky určené pro exekuční srážky

Pro nastavení exekučních srážek jsou určeny mzdové položky 702-709. Každá z těchto mzdových položek má specifické nastavení, které zaručuje správný výpočet, proto nedoporučujeme toto nastavení měnit nebo si pro zpracování exekucí vytvářet vlastní mzdové položky. Kombinací těchto PREMIEREM nastavených exekučních mzdových položek dokážete správně zpracovat u jednoho zaměstnance i desítky exekucí. 

Exekuční srážky budete u zaměstnance zapisovat v nastavení - mzdové údaje 

Detaily k zápisu jednotlivých exekucí najdete v dalších kapitolách.

Pořadí exekucí

Informaci o pořadí exekuce nezapisujete do PREMIERA vy sami - pořadí určuje sám PREMIER na základě informace zapsané v poli "došlo 1. plátci" , které budete vyplňovat při nastavení každé exekuce - viz obrázky níže. Datum doručení prvnímu plátci má pro správnost výpočtu exekučních srážek zásadní význam, proto musí být vždy a správně vyplněno u všech exekucí, které u zaměstnance evidujete. Toto datum je shodné se dnem doručení do vaší datové schránky nebo doručením poštou pouze v případě, že vy jako zaměstnavatel jste prvním plátcem mzdy, který se o exekuci zaměstnance dozvěděl - jinými slovy jde o zcela novou exekuci u zaměstnance, který je již u vás zaměstnán. Pokud přijímáte zaměstnance, který už měl exekuce při nástupu do zaměstnání nebo přicházejí nové exekuční příkazy po jeho nástupu - budete zřejmě již pouze dalším plátcem, který bude v exekučních srážkách pokračovat. V tomto případě musíte pečlivě přečíst celý exekuční příkaz, ve kterém bude datum doručení prvnímu plátci vždy uvedeno. V exekučním příkazu toto datum může být označeno formulací:

"Den rozhodný pro pořadí exekuce je 05.05.2014."

"Pořadí exekuce se řídí dnem 05.05.2014."

"Exekuční příkaz byl prvnímu plátci mzdy doručen dne 05.05.2014." 

Nabytí právní moci a jeho význam

Datum nabytí právní moci budete vyplňovat do pole "Nab. právní moci", po jeho vyplnění se vám otevře další pole pro vyplnění měsíce a roku, od kterého se mají srážky již odesílat.

Pokud budete mít k dispozici exekuční příkaz, který doposud nenabyl právní moci, ponecháte pole "Nab. práv. moci" prázdné. V tomto případě bude PREMIER v rámci výpočtu mzdy vypočítávat a srážet zaměstnanci příslušné částky, avšak tyto částky nebude nabízet do příkazu k úhradě. Tyto srážky zůstanou deponované - tj. zůstanou na účtu zaměstnavatele jako neodeslané. Pro lepší přehled v účetnictví je dobré si pro  účtování deponovaných srážek založit v účtové osnově speciální účet, na který se budou tyto deponované srážky účtovat, tento účet následně uvedete i na všech mzdových položkách určených pro  exekuční srážky 702-707. 

Odeslání deponovaných srážek

Pokud vám instituce, která srážku nařídila, zašle uvědomění o nabytí právní moci exekučního příkazu (soudního rozhodnutí apod.) k exekuci, na kterou jste prováděli a doposud deponovali srážky, upravíte i nastavení této exekuce tak, že vyplníte pole "Nab. práv. moci".  Dále můžete postupovat dvojím způsobem podle toho, jak jste zvyklí:

 1. Pokud chcete odeslat veškeré sražené částky okamžitě, zapíšete do pole "Odv. od" měsíc a rok mezd, které už máte zpracované, následně vygenerujete nový příkaz k úhradě individuálních srážek za tento poslední zpracovaný měsíc. Nově na tomto příkazu již bude i úhrn srážek, které byly doposud  deponovány na tuto opravovanou exekuci. Tento nový příkaz k úhradě vyexportujete do modulu Příkazy - Dodavatelé, kde se do tohoto příkazu přepnete a volbou Změnit smažete všechny řádky ostatních srážek, které již byly odeslány na jiné exekuce. Ponecháte pouze řádek s tou exekucí, u které jste nově zapsali nabytí právní moci. a tu odešlete. Po této operaci je vhodné provést znovu zaúčtování, kde se opraví hodnoty na účtu 379 (analytika 200 a 100).
 2. Pokud vám vyhovuje způsob, že všechny dříve sražené částky odešlete až společně s další zpracovanou mzdou, do pole "Odv. od" mm/rr zapíšete nejbližší měsíc, za který teprve budete zpracovávat mzdy. Pak v příkazu k úhradě bude na tuto exekuci odveden součet exekuční srážky z běžného měsíce a všech deponovaných srážek. V podkladech pro účetnictví se odvedené deponované srážky přesunou z analytiky 200 účtu 379 na analytiku 100.

Nastavení jednotlivých typů exekučních srážek

Nepřednostní exekuce 

Pro nepřednostní pohledávku použijete mzdovou položku 702 - exekuce - 1/3. V nastavení zaměstnance - v záložce "mzdové údaje" pořídíte novou exekuci takto:Běžné výživné na základě exekučního příkazu

Pro nastavení exekuce na výživné použijete mzdovou položku 707 -  exekuce 2/3 výživné. Tato mzdová položka zajistí výživnému ve rámci výpočtu srážek tzv. absolutní přednost - avšak pouze v rámci druhé třetiny a případné plně zabavitelné části mzdy (přesahu) - (z první třetiny budou srážky vždy uspokojovány výhradně na základě pořadí). 

Zápis nové exekuce na výživné provedete obdobným způsobem, jako na obrázku výše, zvýrazníme pouze rozdíly:

Běžné výživné na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

U výživného hrazeného dohodou je oproti výživného exekucí zapotřebí vyplnit pole "Počet děti". Do tohoto pole zapíšete počet dětí, na které je výživné dohodou sráženo. Při zpracování mzdy pak při výpočtu tohoto výživného bude počet vyživovaných dětí snížen o hodnotu z pole "Počet dětí", pro všechny ostatní exekuce bude použit počet dětí z nastavení pro exekuce v osobních údajích.

Ukázka nastavení u tohoto zaměstnance:


Dlužné výživné

Pro dlužné výživné použijete stejnou mzdovou položku jako pro běžné výživné - tedy MP 707 - exekuce - 2/3 výživné. Oproti zápisu běžného výživného budou tyto rozdíly.


Insolvence

Pro provádění srážek z důvodu insolvence jsou v PREMIERU určené dvě mzdové položky:

708 - insolvenční návrh - tato mzdová položka zajistí při výpočtu srážku celé čisté mzdy zaměstnance, bez ohledu na výši nezabavitelné částky - v rozsudku o insolvenci to takto musí být jednoznačně stanoveno. V současné době se tento způsob již příliš nevyskytuje.  

709 - 2/3 exekuce - insolvenční návrh - tato mzdová položka má absolutní přednost před ostatními srážkami. Výše srážky je vypočtena obdobně jako u přednostní exekuce, tj. 2/3 zabavitelné části mzdy - s uplatněním nezabavitelné částky.

DŮLEŽITÉ !

Pokud nastavujete u zaměstnance MP 708 nebo 709, nezapomeňte vyplnit pole "datum nabytí právní moci" - do tohoto pole vepište stejné datum, jako máte v poli "Došlo na firmu", aby se provedené srážky automaticky přenášely do příkazu k úhradě - u insolvencí se datum nabytí právní moci nesděluje, a nařízená insolvence je rovnou považována za právomocnou. 

Pokud insolvenční správce rozhodne, že se má na insolvenci odeslat také hodnota vyplaceného ročního zúčtování daně, je zapotřebí nastavení insolvence upravit takto:


Insolvence formou splátkového kalendáře

Pokud je insolvence nařízena formou splátkového kalendáře, zapíšete ji MP 709 a výši nařízené splátky zapíšete do pole "Částka/sazba". V tomto případě je však zároveň nutno vyplnit pole "Celkem srazit" a zaškrtnout "Hlídat částku".

Odůvodněné existenční potřeby zaměstnance při insolvenci

 V případě, že v rámci řešení insolvence požaduje insolvenční správce, aby byla zaměstnanci měsíčně ponechána částka odpovídající odůvodněným existenčním potřebám zaměstnance a tuto částku insolvenční správce vyčíslí, pak při zpracování mezd použijete MP 962 - Částka odůvodněných existenčních potřeb u insolvence, kterou u zaměstnance nastavíte v nastavení - mzdové údaje - jako stabilní mzdovou složku - do pole částka/sazba uvedete částku vyčíslenou insolvenčním správcem. Při výpočtu mzdy pak PREMIER bude pracovat výhradně s touto nastavenou částkou, kterou zaměstnanci ponechá k výplatě. Vše ostatní srazí na insolvenci.

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky

Pokud exekutor nařídí provádění srážek tzv. exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky. Dříve takto bylo možno provádět srážky na daňový bonus a roční zúčtování daně. Ode dne začátku platnosti zákona č. 191/2020 Sb., který byl zveřejněn ve sbírce dne 24.04.2020 již nelze v rámci exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky provádět srážky daňového bonusu. Citace ze zákona 191/2020 Sb.:

Nově se tedy v rámci exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky může srážet pouze roční zúčtování daně.

V PREMIERU je možno propojit hlídání celkové dlužné částky u exekuce zapsané MP 704 a původní exekucí, kterou již u  zaměstnance evidujeme /obě tyto exekuce mají stejné číslo jednací. Toto propojení můžete nastavit takto:

V tomto případě do částky celkem srazit nebudete zapisovat žádnou částku - PREMIER bude celkový dluh hlídat podle dlužné částky na původní exekuci, se kterou je MP 704 propojena.

Pouze v případě, kdy by exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky přišlo více ve stejný den - tj. měly by stejné pořadí, je pro účely rozpočítání celkové sražené částky na RZD na jednotlivé srážky nezbytné zapsat do pole "Srazit celkem" celkovou dlužnou částku i u MP 704, přestože je celková dlužná částka uvedena na původní exekuci, se kterou je MP 704 propojena.

Nezabavitelná částka v jiné výši určené exekutorem (soudem)

U některých exekucí dochází k situaci, kdy instituce, která exekuci vydala (exekutorský úřad, soud apod.) stanoví pro danou exekuci jinou nezabavitelnou částku, než která je u zaměstnance běžně používána - nastavena v osobních údajích. Jsou to zejména případy, kdy má zaměstnanec souběh příjmů ze zaměstnání a důchodu, více zaměstnavatelů. Takto stanovenou odlišnou nezabavitelnou částku, kterou pro danou exekuci exekutor stanovil, zapíšete přímo v nastavení konkrétní exekuce takto:

V případě, že je nezabavitelná částka stanovena částkou:


UPOZORNĚNÍ

Pokud exekutor stanoví nezabavitelnou částku na "0", je zapotřebí do pole "Jiná zákl. nezab. částka zapsat hodnotu 0,0001 - aby ji PREMIER dokázal odlišit od nevyplněného pole.

V případě, kdy je nezabavitelná částka určena procentem bude zápis takový:


V rámci výpočtu exekučních srážek bude PREMIER takto zapsanou jinou základní nezabavitelnou částku (modifikovanou) respektovat a používat pro výpočet pouze pro tuto jedinou exekuční srážku. Ostatní srážky budou vypočteny s plnou nezabavitelnou částkou, kterou má zaměstnanec nastavenou v osobních údajích.

Informace

Do roku 2019 bylo možno ovlivnit nezabavitelnou částku pomocí mzdových položek 570, 960, 961 a 962. Tyto MP však ovlivňovaly výpočet všech exekučních srážek, proto je již nedoporučujeme používat. V seznamu mzdových položek budou ponechány pouze pro účely případné rekonstrukce mezd. 

Exekuce z odstupného

V případě výplaty odstupného je zákonem 191/2020 Sb. stanoveno toto: 

U zaměstnance, kterému je vyplaceno odstupné a který má exekuce, PREMIER postupuje při výpočtu exekučních srážek tak, že :

 1. vypočte čistou mzdu tak, jakoby odstupné nebylo vyplaceno a vypočte exekuční srážky z takto vypočtené čisté mzdy s použitím nezabavitelné částky platné v měsíci, za který je mzda zpracovávána
 2. vypočte čistou mzdu společně s vyplaceným odstupným 
 3. od čisté mzdy vypočtené dle bodu 2. odečte čistou mzdu vypočtenou dle bodu 1. - takto získá hodnotu čisté mzdy za úhrn vyplaceného odstupného
 4. výsledek dle bodu 3 podělí počtem násobků vyplaceného odstupného - tak získá hodnotu "čisté mzdy" z jednoho násobku odstupného
 5. z každého takto zjištěného čistého násobku odstupného vypočte exekuční srážky s použitím nezabavitelné částky platné v měsíci za který je odstupné vyplaceno
 6. sečte úhrn všech těchto exekučních srážek 

DOPORUČUJEME !

V souvislosti s tím, že k uvedenému ustanovení zákona doposud neexistují žádné jednotné výklady, doporučujeme tento postup konzultovat s vaším právníkem a v případě odlišného názoru  upravit vypočtené srážky ve výkazu práce volbou "uživatelem zadaná částka" .

Jak vyřešit situaci, kdy máte na mzdových kódech 702-709 z minulosti používané vlastní mzdové položky

Jak již bylo psáno výše, pro provádění exekučních srážek jsou v PREMIERU určeny tyto mzdové položky:

KódPopisDoporučený kódPopis doporučeného kódu
702exekuce - 1/3702exekuce - 1/3
704exekuce -  přikázáním jiné peněžité pohledávky704exekuce -  přikázáním jiné peněžité pohledávky
705exekuce - insolvence - přikázáním pohledávky705exekuce - insolvence - přikázáním pohledávky
706exekuce - 2/3706exekuce - 2/3
707exekuce - 2/3 výživné707exekuce - 2/3 výživné
708exekuce - prohlášení o úpadku (bez upl. zákl. nezabavitelné částky)708exekuce - prohlášení o úpadku (bez upl. zákl. nezabavitelné částky)
709exekuce - 2/3 - insolvence (s uplatněním zákl. nezabavitelné částky)709exekuce - 2/3 - insolvence (s uplatněním zákl. nezabavitelné částky)

z nichž každá má přesně daný postup výpočtu příslušné srážky ze mzdy. 

Mnoho klientů má však na mzdových položkách přiřazené z minulosti používané vlastní mzdové položky nebo z nějakého důvodu má tyto položky změněné vlastním zásahem (v seznamu mzdových položek zobrazeno podbarveně), v důsledku čehož pak nefungují správně,

tj. není správně výpočet, nezobrazují se správně na Potvrzení o zaměstnání /zápočtovém listu/ - PREMIER je nepovažuje za exekuce.

Řešením pro tyto situace je vytvoření nové mzdové položky s novým číslem, jež dosud nemáte v rámci mzdových položek obsazeno, u které vyberete doporučenou mzdovou položku.

Takto získáte novou mzdovou položku, která se v rámci výpočtu bude chovat správně. 

U mzdových položek, které se sice jmenují stejně jako doporučené, avšak v minulosti je někdo vlastním zásahem upravoval (v seznamu mzdových položek je vidíte barevně zvýrazněné), např. máte na MP 707 přímo v nastavení zadanou sazbu 3000 a dále nastaveno "Kč / měsíc nezávisle na odpracované době, můžete vybráním doporučené mzdové položky zajistit do budoucna správnost výpočtu.

V obou případech je však nutné nastavení zaměstnance provést ukončení původní srážky předchozím měsícem a nové nastavení této srážky od následujícího měsíce. Částky, které byly sraženy na původním mzdovém kódu, zapíšete na nově nastavené položce jako srážky odvedené jinou organizací.

Exekuce při souběhu více pracovněprávních vztahů

Pokud u zaměstnance, který má více pracovněprávních vztahů (HPP + DPČ + DPP), evidujete exekuční srážky,  zapiště je pouze jednou, a to na hlavním pracovním poměru /případně na té dohodě, na které je zdaněn součet příjmů/- pro výpočet exekučních srážek bude vždy použit úhrn všech těchto příjmů, a to bez ohledu na způsob zdanění (podpis prohlášení). Pozornost bude vyžadovat pouze situace, kdy by končil tento hlavní pracovní poměr a zaměstnanec by u zaměstnavatele zůstával pouze na DPČ a DPP - pak by bylo zapotřebí přepsat evidované exekuce na některou z těchto dohod.

Exekuce při souběhu mzdy s výplatou nemocenských dávek

V případě souběhu mzdy a výplaty nemocenských dávek nastávají zaměstnavateli další povinnosti. Jednak jsou povinni sdělit OSSZ vyplácející dávky veškeré informace o exekucích zaměstnance na začátku této výplaty a na druhé straně jsou povinni zohlednit také výši nezabavitelné částky, kterou OSSZ použila, při skončení výplaty dávek v průběhu měsíce. 

Příloha k žádosti o dávku v případě zaměstnance s exekucí

PREMIER v rámci tvorby přílohy zajistí, že tato bude obsahovat informaci o skutečnosti, že jsou ze mzdy zaměstnance prováděny exekuční srážky. Toto ovšem za předpokladu, že jsou pro exekuční srážky používány příslušné mzdové položky k tomu určené - tj. MP 702-709, případně vlastní MP založené podle vzorů MP 702-709. V tomto případě je v příloze tento záznam:

Potvrzení pro OSSZ, která vyplácí dávky z nemocenského pojištění, získáte v rámci tvorby Přehledu o pojistném za zpracovávaný měsíc

Při skončení výplaty nemocenských dávek v průběhu měsíce naopak OSSZ, která dávky vyplácela, sdělí zaměstnavateli výši nezabavitelné částky, kterou použila při výpočtu exekučních srážek za daný měsíc.

Tuto částku je zapotřebí jednorázově zapsat do výkazu práce použitím MP 963


Jak si usnadnit evidenci exekucí

Při zadávání každé exekuce si upravte pole Číslo exekuce tak, že si zde dopište č.j. exekuce např. 108 EX 2145/2016 (při větším množství exekucí u jednoho zaměstnance tak budete mít již při zpracování mzdy přehledně zobrazeno, na který exekuční příkaz se srážky provádějí, přehledná bude i sestava Rekapitulace srážek ze mzdy). Takto zapsané číslo exekuce bude uváděno jak v Potvrzení o zaměstnání tak i v ostatních sestavách, které se exekucí týkají.

Vyplňte si také pole Nařízení vydal – zde si vyplníte název a adresu instituce, která srážky ze mzdy nařídila. Takto doplněné údaje se Vám pak budou správně zobrazovat na potvrzení o zaměstnání, které budete vystavovat zaměstnanci při skončení zaměstnání a také na přehledech o srážkách pro OSSZ. U zaměstnavatelů, kteří evidují větší množství exekučních srážek bude určitě vhodné využít číselník partnerů pro zápis adresy exekutorského úřadu či soudu, aby tuto adresu bylo možno používat u zaměstnanců opakovaně.

U všech exekučních titulů, u kterých nejsou stanovené konkrétní měsíční splátky, si nezapomeňte zaškrtnout pole "hlídat částku". PREMIER bude provádět srážky až do úhrady celkového dluhu a po jeho sražení vás upozorní na to, abyste si v personalistice ukončili tuto srážku.

Výsledky výpočtů jednotlivých srážek v průběhu zpracování mzdy si můžete prohlédnout takto:


Údaje o prováděných srážkách si můžete vytisknout jako přílohu ke mzdovému listu takto: Sestavy – Mzdový list – Srážky v roce.

Kontrola provedených srážek a celkový přehled o exekucích v rámci výpočtu mzdy u jednoho zaměstnance

Při zpracování výkazu práce - po provedení akce "Propočítat" máte možnost podívat se detailně na způsob, jakým PREMIER dospěl ke stanovení výše jednotlivých exekučních srážek. Na zobrazení Propočtu dole najdete tlačítko "Exekuce", prostřednictvím kterého se dostanete na výpočet konkrétní exekuční srážky. V případě srážek na několik exekucí můžete každou z nich rozkliknout a zkontrolovat způsob výpočtu.

Kontrola exekucí po zpracování měsíce

U zaměstnavatelů, kteří evidují exekuční srážky u více svých zaměstnanců, doporučujeme také pro kontrolu používat zobrazení Složky mzdy v Personalistice, kde si volbou "exekuce" a přehledně zobrazíte veškeré prováděné srážky u zaměstnanců a získáte tak i přehled o tom, které z nich byly i odvedeny na účet příjemce ve zvoleném období.

Ukázka pohledu při volbě Exekuce k období:

Po zpracování mezd je také možno vytisknout sestavu - Rekapitulace srážek takto:

Exekuční srážky a roční zúčtování daně

PREMIER neprovádí s odvoláním na výklad publikovaný v Abecedě mzdové účetní exekuční srážky z vyplaceného ročního zúčtování daně - ani z přeplatku na dani, ani z ročního bonusu. Pro srážku exekuce z ročního zúčtování daně musíte použít mzdovou položku 704 - exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Pokud je srážka vyplaceného RZD přikázání insolvenčním správcem, musíte přímo v nastavení insolvence zaškrtnout políčko "včetně RZD".

Ruční zásah do výše provedené exekuční srážky v rámce zpracovávání výkazu práce

Pokud jste přesvědčeni, že PREMIER nevypočetl srážku správně (doporučujeme však nejdříve pečlivě zkontrolovat zadání všech položek u u této exekuce a ujistit se o tom, že všechna pole máte správně vyplněna), máte možnost ručně zasáhnout a upravit výši srážky tak, že ve výkazu práce zvolíte "změnit" danou exekuci a zaškrtnete možnost "uživatelem zadaná částka" - v tomto případě bude PREMIER akceptovat vámi zadanou částku, avšak již nebude respektovat tuto částku pro výpočet případných ostatních exekucí u tohoto zaměstnance, proto v případě, že takovéto další exekuce u zaměstnance evidujete, musíte si ručně upravit i srážky na tyto exekuční tituly.

Převod deponovaných srážek na exekuce na insolvenci

Pokud insolvenční správce sdělí, že veškeré deponované srážky u daného zaměstnance máte převést na účet insolvenčního správce, pak můžete postupovat dvěma způsoby.

Jednodušší varianta

V nastavení zaměstnance upravíte stávající exekuce, které jsou z důvodu insolvence deponované tak, že zapíšete měsíc, do kterého má být exekuce deponována a uvedete, v příslušném políčku, že se mají deponované částky převést na insolvenci.

V tomto případě PREMIER veškeré částky, které na této exekuci doposud z důvodu insolvence deponoval, připočte k částce sražené na insolvenci, kterou v nastavení zaměstnance najde, a to V PŘÍKAZU K ÚHRADĚ ZA PRVNÍ NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC po ukončení deponace, tj. v tomto případě za měsíc ŘÍJEN 2019.

Odvod deponovaných částek tedy bude zpracován správně.

Na všech exekucích se tyto deponované částky budou zobrazovat jako sražené a odvedené - takto budou vstupovat i do veškerých potvrzení o exekucích - tedy jako sražené a odvedené na této konkrétní exekuci.

Detailnější - náročnější varianta

Pokud si budete chtít zajistit detailní přehled i pro účely veškerých následných potvrzení - tj. stav, že se deponované částky skutečně přesunou z příslušných exekucí na účet insolvence, pak doporučujeme  provést  tento postup: 

 1. Veškeré exekuční srážky, na které jste buďto dosud neprovedli žádnou srážku anebo jste veškeré provedené srážky odeslali, ukončíte (zapíšete konec platnosti) měsícem před vznikem insolvence.  
 2. Zpracujete kompletní mzdu pouze s platnou insolvenční srážkou - hodnotu této vypočtené srážky si zapíšete.
 3. Na všech těch exekucích, u kterých evidujete deponované srážky, opravíte dobu platnosti tak, že je ponecháte v platnosti ještě po dobu prvního měsíce insolvence.
 4. Provedete zahájení zaměstnance formou pouhého doplnění individuálních položek tak, aby se exekuce s deponovanými srážkami opět dostaly do výpočtu 
 5. Propočtete výkaz práce zaměstnance, po propočtu následně upravíte formou "uživatelem zadané částky" každou exekuci tak, že do částky zapíšete úhrn deponovaných částek na této exekuci, a to s mínusovým znaménkem (pokud jste na tuto exekuci dříve srazili 3x2000 Kč, pak nyní v poli částka hodnota -6000), po opravení všech exekucí nakonec zvýšíte taktéž formou "uživatelem zadané částky" částku na insolvenci, a to o úhrnnou hodnotu dosud deponovaných srážek.

 • Příklad:
  Zaměstnanec Artur Rozpisák měl v rámci zpracovávaných mezd evidovány dvě exekuční srážky. V dubnu insolvenční správce sdělil, že je zaměstnanec v insolvenci, insolvenční příkaz prozatím nebyl doručen, avšak sdělil zaměstnavateli, že se exekuce mají nadále srážet a deponovat. Za duben a květen tedy byly provedeny exekuční srážky, které zůstaly na účtu zaměstnavatele. V měsíci červnu bylo doručeno usnesení o insolvenci. Insolvenční správce žádá, aby dosud deponované srážky byly převedeny na insolvenci.
  Postup:
 • Zjistíme, které exekuce u zaměstnance evidujeme a u kterých evidujeme neodeslané srážky tak, že si zobrazíme v personalistice sestavu "Složky mzdy" - "exekuce" k období 05/2020
 • Tyto exekuce ukončíme květnem 2020. Od června nastavíme insolvenci.
 • Vypočteme mzdu za červen pouze s insolvencí a zapíšeme si hodnotu vypočtené insolvenční srážky. 

 • Provedeme ruční úpravy na exekucích i insolvenci a opět propočteme mzdu.
 • Výsledkem této operace by měl být stav, že částka k výplatě se bude rovnat částce k výplatě, která byla  v případě, kdy měl zaměstnanec vypočtenou pouze insolvenční srážku.

Vyúčtování exekucí po skončení pracovního poměru

Při skončení zaměstnání získáte pro každou instituci, která nařídila zaměstnanci exekuční srážky ze mzdy, oznamovací dopis obsahující zároveň vyúčtování této exekuce. Tento dopis získáte takto:

Potvrzení o exekucích, součinnost

V seznamu potvrzení a sestav najdete také potvrzení o exekucích, jehož součástí je i tzv. "součinnost" - tj. odpověď na dotaz exekutora, kde máte možnost zvolit ty údaje, které chcete v odpovědi na dotaz sdělit, adresu exekutorského úřadu můžete buďto vybrat ze stávajících, případně ji nově zapsat do adresáře partnerů.

Exekuce při přechodu do PREMIERA z jiného software

Pokud začínáte zpracovávat mzdu v PREMIERU přechodem z jiného software a u zaměstnance jsou evidovány exekuční srážky, musíte je zaevidovat v záložce Mzdové údaje. Věnujte pozornost zejména správnému vyplnění pole "doručeno prvnímu plátci", aby bylo správně vyhodnoceno pořadí této srážky.

V případě, že na exekuci byly v předchozím software provedeny srážky a všechny tyto srážky byly zároveň i odeslány, budete postupovat takto:

Situace, kdy byly v předchozím programu provedeny srážky, ale tyto byly deponovány, je poněkud složitější a vyžaduje více pozornosti.

Osoba z našeho příkladu výše měla také přednostní exekuci s celkovou dlužnou částkou 50000, která doposud nenabyla právní moci. Na tuto exekucí bylo v předchozím software sraženo a deponováno 16000 Kč.

Postup zápisu této exekuce je zapotřebí provést v několika krocích.


Zapíšete si exekuci s kompletními údaji v nastavení - mzdové údaje u zaměstnance

Upravíte datum nástupu zaměstnance v personalistice takto:

Podobným způsobem upravíte i pole Platnost od v nastavení exekuce

Z personalistiky otevřete výkaz práce zaměstnance a provedete tyto úkony:

V personalistice - nastavení - vrátíte zpět správné datum nástupu zaměstnance

Obdobně opravíte i datum v poli Platnost od v nastavení exekuce

Ve sražených částkách si zkontrolujete výsledek opravy

 • No labels