Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Způsoby rozúčtování mezd

V rámci zpracování mezd platí pro rozúčtování mzdových položek tato priorita:

1. nejvyšší - pokročilé rozúčtování - umožňuje rozúčtování mzdy za jeden měsíc u jednoho zaměstnance na více zakázek nebo středisek

2. střední  - podle poměru částí úvazku

3. nejnižší - podle konkrétních údajů ve výkazu práce

Pokud je zadáno ve výkazu práce "pokročilé rozúčtování", pak se položky s nastavením k rozúčtování rozpočítají dle zadaných poměrů. Položky bez tohoto nastavení se dále rozpočítávají dle nižších priorit (tzn. všechny zbývající podle poměru úvazků, pokud jsou zadány a na středisko/zakázku/činnost. Pokud u zaměstnance nejsou poměry úvazků nastaveny, je pro zbylé položky použita nejnižší priorita.

Table of Contents

Nejvyšší priorita - pokročilé rozúčtování

Pro využití nejvyšší priority pro rozčlenění mzdových složek na více středisek či zakázek v rámci jednoho měsíce je zapotřebí upravit v PREMIERU toto nastavení. 

Ve správci - v globálních předvolbách zaškrtnout "povolit rozúčtování odměn a příplatků na St/Zak/Čin a nově také nastavit "Pokročilé rozúčtování ve výkazu práce"

Dále je zapotřebí přizpůsobit také mzdové položky. Všechny složky mzdy, které mají být předmětem rozúčtování, je potřeba upravit takto:

Po těchto úpravách bude možno v rámci výkazu práce používat tlačítko "nezadáno" - bez nastavení viz výše nebude toto tlačítko funkční

Po zápisu celkového počtu odpracovaných hodin v položce základní mzda nebo po zahájení, kdy se tato odpracovaná doba doplní automaticky, můžete pořídit zápis k rozúčtování:


Pokud v rámci zápisu nerozdělíte všechny odpracované hodiny, budou se nerozdělené hodiny zobrazovat přímo na tlačítku jako rozdíl.


V případě nastaveného nejvyššího pokročilého rozúčtování v rámci zpracování mezd a zaúčtování se všechny mzdové položky, na kterých je zaškrtnuto "Rozúčtovat na zakázky, střediska" rozúčtují na střediska či zakázky podle parametrů rozepsaných v tabulce "Poměry pro pokročilé rozúčtování" - zde tedy 45:50:16:54.

Položky bez tohoto nastavení se dále rozpočítávají dle nižších priorit, tzn. všechny zbývající podle poměru úvazků, pokud je toto v personalistice nastaveno.

Pokud úvazky nejsou u zaměstnance nastaveny, je pro zbylé položky použita nejnižší priorita.


Info
titleUPOZORNĚNÍ

Pokud využíváte tlačítko "rozděleno" a nerozdělíte celkový počet hodin - tj. rozdělíte jenom část odpracovaných hodin, pak se náklady u všech mzdových složek, na kterých je zaškrtnuto "rozdělovat na zakázky a střediska" rozdělí v poměru hodin uvedených k rozdělení - tj. v případě, že zaměstnanec odpracoval 160 hodin, ale rozdělíte pouze 50 hodin na jedno středisko a 50 hodin na jiné středisko, pak se mzdové složky rozdělí na tato střediska v poměru 50:50, k rozdílu 60 hodin se vůbec přihlížet nebude. Pro správné rozdělení nákladů je tedy zapotřebí docílit stavu "rozděleno". 


Info
titleTIP

Pro účely rozúčtování můžete tabulky Poměry pro pokročilé rozúčtování vyplňovat až poté, co ukončíte zpracování mezd a odešlete i odvody. Po rozepsání hodin do této tabulky není pro zaúčtování potřeba propočítávat mzdy.


Střední priorita - podle poměru částí úvazku

Pokud je rozdělení práce zaměstnance v rámci měsíce možno definovat poměrově - podle středisek a zakázek, je možné toto nastavení provést přímo v personalistice takto:


Nejnižší priorita - podle konkrétních údajů ve výkazu práce

Mzdové složky budou zaúčtovány na to středisko či zakázku, které je přiřazeno přímo ve výkazu práce k dané mzdové složce - a to buď přímo ze zahájení - tj. z nastavení zaměstnance v personalistice

nebo ručním zápisem přímo ve výkazu práce


Info
titleUPOZORNĚNÍ

Pokud máte na mzdové položce (např. prémie) zaškrtnuto pole "Rozúčtovat na zakázky, střediska", tato položka se VŽDY rozúčtuje podle počtu odpracovaných hodin na jednotlivých střediscích, zakázkách. Jestliže tedy chcete část prémií zaúčtovat pouze na jednu zakázku či středisko, je zapotřebí pro tento účel založit novou mzdovou položku, která nebude mít zaškrtnuto pole "Rozúčtovat na zakázky, střediska" - v zaúčtování bude respektována zakázka či středisko zapsané přímo na řádku výkazu práce - viz obrázek výše.