Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zákon 121/2021 Sb - Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který byl publikován 4.3.2021 a platí zpětně od 1.3.2021, zavádí do mzdové praxe nový pojem - tzv. "izolačku".

Při zpracování mezd a DPN v březnu 2021 bude nejdůležitější definovat to, že jde o karanténu. Může to být DPN označena přímo jako "karanténa", ale může to také být DPN, která bude označena jako "izolace".

ČSSZ dále dne 18.03.2021 publikuje ke karanténě tyto další informace, z nichž je pořízen tento výstřižek:

Table of Contents


plná verze 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu


Prokazování, že jde o karanténu 

O skutečnosti, že jde o karanténu, se zaměstnavatel dozvídá z údajů poskytnutých ČSSZ. Buďto půjde o skutečnou karanténu, nebo bude vystavena DPN a v poznámce bude upřesněno, že jde o izolaci - poznámka může vypadat takto:

Materiály ČSSZ:

Z tohoto obrázku vyplývá, že se údaje o tom, zda se jedná o "karanténu" či "izolaci" mohou v průběhu času také měnit, proto je nutné každý případ výplaty "izolačky" pečlivě zvážit.


Ty případy, které PREMIER vyhodnotí jako nejednoznačné, budou do Přehledu DPN přeneseny z opatrnosti jako "nemoc". Pokud dodatečně zjistíte, že skutečně jde o "karanténu" nebo "izolaci" změníte typ nemoci přímo ve výkazu práce a tuto změnu uložíte. I při následném zahájení už tam Vámi uložena změna zůstane - do poznámky si můžete zapsat, jak jste si správnost prověřili.

V případě, že v poznámce v datech ČSSZ bude uvedeno "karanténa" - bude PREMIER v typu nemoci uvádět "karanténa" v případě, že bude v poznámce v datech ČSSZ uvedeno "izolace", bude PREMIER do výkazu práce přenášet tyto DPN jako "izolace+nemoc" a pro další zpracování se tyto případy budou považovat jako karanténa se všemu důsledky, (v případě návaznosti v čase na předchozí karanténu tyto případy PREMIER vyhodnotí jako pokračující případ karantény (z hlediska posuzování prvních 14 dnů či odesílání přílohy k žádosti o dávku) , taktéž ve vztahu k výpočtu "izolačky" nebo uplatnění kompenzace z programu Antivirus A.

Výstřižek z manuálu k programu Antivirus A:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v6.pdf

Info
titleUPOZORNĚNÍ

Ti uživatelé, kteří zapisují údaje o DPN do Přehledu DPN ručně, budou muset v případě, že v poznámce bude uvedeno "izolace", zapsat tento případ již jako typ "izolace+nemoc", aby byly všechny následující výpočty provedeny správně.Izolačka" v PREMIERU

Přesvědčte se, zda máte aktuální verzi programu - případně program aktualizujte.

V případě, že v zapsané (stažené v Přehledu DPN) DPN bude uvedený typ - "karanténa" v období od 01.03.2021 do 30.04.2021 PREMIER automaticky vypočítá tzv. "izolačku" - tuto vypočtenou hodnotu zobrazí v druhé části DPN při uloženi nebo "provádění změn" ve výkazu práce. Výše uvedenou "izolačku" můžete následně v případě potřeby ručně přepsat a uložit. Tuto úpravu nelze provést pouze otevřením řádku ve výkazu práce - musíte stát na řádku příslušné DPN ve výkazu práce a zvolit na spodní liště "změnit".T

Warning
titleUPOZORNĚNÍ

PREMIER vypočte a navrhne výši "izolačky" podle příslušných parametrů a vypočtenou hodnotu nabídne k výplatě při každém případu karantény nebo izolace+nemoci - to, zda má zaměstnanec na tento příspěvek skutečně nárok, musí VŽDY posoudit uživatel programu a případně vypočtenou hodnotu ručním zásahem upravit.

Pozice "izolačky" na výplatním lístku

Hodnotu vyplacené "izolačky" najdete na výplatním lístku v příjmech osvobozených od daně - zvyšuje pouze částku k výplatě, nikoliv částku čisté mzdy - tu nijak neovlivňuje.

Vyplacené příspěvky při karanténě PREMIER automaticky promítne do Přehledu pojistného, odkud si můžete pořídit i tiskovou sestavu - viz obrázky:

Export na portál ČSSZ funguje standardním způsobem - využívá se nový webový formulář ČSSZ

Tisk sestavy k vyplaceným příspěvkům při karanténě:

Doporučení

Doporučujeme před uzavřením mezd provést ještě jednou stažení DPN za celý zpracovávaný měsíc, jelikož - podle sdělení ČSSZ - mohou být informace o tom, že u nemoci jde o izolaci, doplňovány u DPN také zpětně. Pokud by se tedy zpětně změnil typ z nemoci na karanténu, mohlo by to zásadně změnit veškeré další výpočty.

Do zpracování mezd bude nově přidána kontrola, která bude zjišťovat, zda jsou v Přehledu DPN a ve výkazu práce rozdílné informace - v případě zjištění Vás o tom bude PREMIER hláškou informovat. V tomto případě pak budete muset už přímo ve výkazu práce upravit typ DPN podle nových skutečností a mzdu tohoto zaměstnance znovu propočítat.

Na naše dotazy, jak by se mělo postupovat v případě, kdy k těmto zpětným změnám bude docházet na přelomu měsíců, kdy již dávky budou zpracovány na základě prvotních informací, ČSSZ doporučuje neproplácet ty DPN, u kterých není potvrzeno jejich trvání.

Legislativa

Publikujeme informace ze stránek MPSV a ČSSZ:


Nepřehlédněte!

Příkladům 1. a 2. z obrázku výše je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Pokud PREMIER zjistí, že Karanténa (izolace+nemoc) trvá už od února a přesahuje i do března, upozorní vás na tuto skutečnost hláškou, kde Vám doporučí rozdělit úsek karantény (izolace) na dobu od 01. do 04. března - v tomto úseku pak vypočtenou "izolačku" vymažete.

V dalším úseku - tj. od 05.03.2021 již "izolačka bude náležet - a to do 14. dne ode dne vzniku karantény (izolace)

Oznámení bude vypadat takto:

Zápis ve výkazu práce pak bude vypadat takto: