Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Modul pro obor "Zemědělství", který je komplexním řešením pro rostlinnou a živočišnou výrobu, a další obory spojené s tématikou zemědělství.

Modul slouží k evidenci zvířat evidovaných jak hromadně, tak i individuálně, a to včetně jejich odpisování.

Jednotlivé pohyby je možno zadávat po naplnění 7 číselníků (stáje, ocenění, zaúčtování, přeřazení, pohyby, kategorie, metody). Pro naplnění těchto číselníků je možno použít načtení dat z námi připravených vzorů, obsahující běžně používané druhy pohybů, kategorií apod.

Modul je provázaný s účetnictvím, pohyby a odpisy zvířat lze tedy automaticky účtovat (obdobně jako u majetku).

Součástí je také společná evidence zvířat - zásob a majetku, sledování zootechnických záznamů, sledování produkce.

Základem pro práci s modulem je naplnění jednotlivých číselníků.

Kapitoly k modulu:Základní funkce

 • evidence karet zvířat (podle nastavení v číselníku kategorií jsou karty buď hromadné nebo individuální),
 • členění podle stájí, středisek, zakázek a doplňkových analýz,
 • na kartě je možné evidovat také evidenční údaje jako např. ušní známka, ušní známka matky, kód otce, plemeno ...,
 • daňové a účetní odpisy - vedení daňových odpisů ve všech variantách podle platných právních předpisů,
 • automatický přenos odpisů a pohybů do modulu Účetnictví podle uživatelského nastavení účetnictví,
 • vytváření libovolných tiskových výstupů,
 • možnost sestavování přehledu pohybů k určitému datu včetně možnosti filtrování,
 • možnost automatického naplnění číselníků podle připravených vzorů,
 • funkce generování automatických pohybů (krmné dny, hmotnostní přírůstek, vzrůstový přírůstek),
 • při zadávání pohybů program automaticky přepočítává konečné stavy (a případně počáteční stavy, pokud je pohyb zadáván do předchozího období,
 • možnost přeřazování zvířat z hromadné do individuální kategorie (pomocí číselníku přeřazení).