Faktoring se obvykle nazývá postupování krátkodobých pohledávek, což bývá chápáno jako pohledávky s dobou splatnosti do 90-ti dní. Dodavatel však nezačne s bankou jednat až ve chvíli, kdy mu pohledávky vzniknou, ale již ve chvíli, kdy ví, že mu v budoucnu bude u jednoho subjektu vznikat pohledávek více. Ve faktoringové smlouvě se pak zaváže, že je bude bance postupovat, a ta mu za to bude vyplácet určitou poměrnou část z jejich výše.

Částka, kterou faktor za postoupenou pohledávku vyplatí, je značně variabilní v závislosti na konkrétní pohledávce. Záleží na bonitě dlužníka, době splatnosti pohledávky, momentální úrokové míře, ale i třeba na celkové struktuře pohledávek. Zpravidla je levnější využít faktoring pro méně větších pohledávek než pro více malých, jelikož tím vzniká bance více administrativních nákladů. Je tedy složité určit nějakou obvyklou poměrnou část, ale zpravidla se výše faktorem vyplacené částky pohybuje v rozmezí 60 - 90 % postoupené pohledávky. Zbytek si banka ponechá ve formě diskontu, který se odvíjí od úrokových sazeb na mezibankovním trhu (např. PRIBOR), své ziskové marže a poslední část jde konečně na administrativní a ostatní náklady.

V programu Premier je nabízen modul Faktoring, který umí spolupracovat s nejvýznamnějšími faktoringovými společnostmi : KB , ČSOB (OB HELLER) a několika dalšími viz. akt. nabídka.

Modul má 2 základní funkce:

  • umožňuje odevzdat soubor pohledávek,
  • načíst soubor plateb a provizních faktur.

1 Tvorba a účtování souboru pohledávek

V modulu "Odběratelé" zvolíte "Informaci o odběrateli" – "Export pro faktoring"


V této obrazovce zadáte:


Druh faktoringu – KB, ČSOB atd.

Typ faktoringu – určuje jakým způsobem bude provedeno postoupení. Jsou možné 3 druhy:

  1. Postoupit jako více pohledávek – vyskladnění – zde budou původní faktury uhrazeny oproti nákladovému účtu postoupených pohledávek (nastaven ve Správci –  Předvolby Globální – Odběratelé) a saldokontnímu účtu dané pohledávky (546/311) do dokladové řady pro vyskladnění faktur. U původní pohledávky bude do VS přidán na první pozici znak „P“. Nová pohledávka je vystavena ke každé faktuře a to do dokladové řady postoupených faktur.
  2. Storna + nové faktury – ke každé faktuře bude vystavena storno faktura + zápočet a nová faktura.
  3. Postoupit jako jednu pohledávku – vyskladnění – viz. bod 1, s tím, že nová pohledávka bude jen 1 na celkovou sumu

Základní období – pro zrychlení běhu výpočtu. Do faktoringu se nabízejí pouze faktury vystavené ve zvoleném základním období.

Přednastavené partnery – pokud je zaškrtnuto, tak se v nabídce faktur budou nabízet pouze nezaplacené faktury partnerů, kteří mají nastaven příslušný typ faktoringu ve svých individuálních předvolbách v adresáři partnerů.

Klientské číslo (pouze ČSOB faktoring) – přidělený 3-místný kód. U zahraničních odběratelů je u ČSOB faktoringu možno zadat "číslo partnera" odlišné od Ič  (nutno povolit ve Správce - Glob. předvolby - Odběratelé - Adresář partnerů - uživatelské údaje - user_c10) a to vyplněním údaje C10 v adresáři partnerů - uživatelské údaje.

Dokladová řada post. faktur - zadáte dokladovou řadu vydaných faktur (doporučujeme založit si samostatnou) do níž budou vytvořeny postoupené faktury které budou předkontovány na Vámi zvolený pohledávkový účet.

Dokladová řada pro storna - zadáte dokladovou řadu vydaných faktur (doporučujeme založit si samostatnou) do níž budou vytvořeny storna postupovaných faktur.

Dokladová řada pro zápočet - z dokladových řad zápočtů si zvolíte do které budou vytvořeny zápočty postupovaných faktur a jejich storen. Vyrovnávací zápočtový doklad bude předkontován na Vámi zvolený zápočtový účet.

Celé toto nastavení můžete uložit pomocí tlačítka Uložit v dolní části obrazovky. Uložené nastavení je odlišné zvlášť pro každý typ faktoringu.

Výběr faktur – po stisku tlačítka Export pro faktoring se dostáváme k výběru konkrétních faktur.

V této části máme na výběr ze dvou zobrazení :

  • po partnerech (implicitní)
  • po dokladových řadách


Pomocí šipky před sloupcem Označeno můžeme vybírat/rušit všechny nabízené faktury u daného partnera (dokladové řady). Pomocí šipky ve sloupci Výběr můžete vybírat konkrétní faktury a to buď všechny (pomocí stisku „*“ ), nebo jednotlivé pomocí kliknutí na konkrétní záznam. Pokud budete chtít výběr omezit na faktury vystavené v určitém období, stačí vyplnit data od – do v horní části.
 
Exportovat – tato funkce spustí vytvoření exportního souboru faktur. Po jeho vytvoření se program dotáže, zda má vytvořit storno a postoupené doklady a v případě, že zvolíte ano, pak se ještě dotáže na datum jejich vytvoření (zaúčtování – zápočet).2 Platby a provizní faktury

Pro funkci načítání plateb je doporučeno si v modulu účetnictví – dokladové řady – banky založit „fiktivní bankovní účet“ předkontovaný na analytiku 395. Zde se budou detailně načítat soubory plateb zasílané faktoringovou společností a budou se párovat na postoupené pohledávky. Účet 395 se vyrovná skutečnou úhradou od faktoringové společnosti na existující bankovní účet.

Nastavení dokl. řady fiktivního účtu pro faktoring :

Jednotlivé doklady tvořené systémem Faktoring

1 Typ faktoringu: Vyskladnění


Vyskladnění původní faktury – původní částka na účet vyskladnění MD(546) strana DAL stejný saldokontní účet (311) do dokladové řady pro vyskladnění faktur.
 
Postoupená pohledávka – původní/nová (při postoupení jiné hodnoty) částka na předvolený saldokontní účet MD (311,315), strana DAL předkontována na výnosový účet vyskladnění (646).

2 Typ faktoringu: Storna+nové faktury

Storno původní faktury – mínusem původní částka na stejný saldokontní účet MD (311), strana DAL předkontována na zúčtovací účet (395), faktura zaúčtována.


Doklad o zápočtu – zaúčtován v předvolené dokl. řadě v deníku. Předkontace:
+částka  395/311
-částka  395/311

Postoupená pohledávka - původní částka na předvolený saldokontní účet MD (315), strana DAL předkontována na zúčtovací účet (395), faktura zaúčtována.

Pro oba typy:
Úhrada v „bankovním výpisu“ -   viz. bod č.2, předkontováno 395/předvolený účet pro postoupení (315)

Pro vyrovnání účtu 395 je potřeba zaúčtovat úhradu fakt. spol.na skutečný bank. účet oproti účtu 395 (221/395). Toto je možné nastavit v pomocníkovi pro homebanking – bude takto účtovat automaticky.

Export seznamu pohledávek ve formátu CKM (zástava pohledávek)

Po provedení exportu a vytvoření souboru ve formátu CKM Vám program nabídne postoupení pohledávek který nemusíte provést (lze provést z důvodu přehlednosti toho zda již pohledávka byla odeslána do exportu). Nutno vyplnit "číslo zástavní smlouvy".

Postoupení pohledávek universální

Tato volba je určena pro PO a RO, kterým zřizovatel na nové účetní období stanoví nové analytické účty pro sledování pohledávek a závazků. Do dokladové řady "pro vyskladnění faktur" vyplňte ručně PLA (nelze vyplnit výběrem pomocí tlačítka). Tato volba zajistí tvorbu dokladu pro úhradu původní faktury, který se nebude promítat do účetnictví, ale zajistí uhrazení původní faktury. Nová (postoupená) faktura také nebude účtována - program automaticky nevyplní nákladový/výnosový účet. Po zadání dokladové řady a nového účtu pro postoupené pohledávky je po stisku "Export pro faktoring" nabídnuta tvorba postoupených faktur s novým saldokontním účtem. Tuto operaci doporučujeme provést k 1.1. daného roku a ručně upravit počáteční rozvahu (částky na saldokontních účtech) .


  • No labels