Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zde si uživatel nastavuje analytické členění operací a dokladové řady:

  • No labels