Komunikace PREMIERU s eshopem je obousměrná:

 1. ve směru z eshopu do Premieru, je možno importovat přijaté objednávky,
 2. ve směru z Premieru na eshop je možno exportovat (na FTP nebo na lokální disk):
  1. ceník (skladové karty - pro každý sklad zvlášť),
  2. číselník sortimentů,
  3. adresář partnerů,
  4. zákaznické ceníky.

Import z objednávek je technicky složitější, neboť se s tímto musí udržovat adresář partnerů, včetně jiných dodacích adres, popř. více kontaktních osob, je-li zákazníkem větší firma s různými nákupčími. Toto vše se snaží mít systém PREMIER automaticky pod kontrolou. K tomu je potřeba, aby soubor objednávek z eshopu byl v požadované struktuře.

Pokud to z nějakého důvodu není možné, lze na míru vytvořit tzv. "importní můstek", který pak umožní import objednávek. 

Tip

Na závěr této kapitoly je k dispozici popis a ukázka souboru objednávek.


Na této stránce najdete:

Kapitoly k modulu:


Nastavení komunikace

Pod tlačítkem "Publikovat ceník/eshop" se zobrazí seznam všech nastavených (dostupných) synchronizačních profilů.

Povoleno - informace zda je povolena synchronizace směrem z nebo do Premieru.

Je vhodné od sebe oddělit export z Premieru a import do Premieru, tzn. nespouštět současně v jednom profilu odesílání ceníku (skladových karet) a import objednávek, protože objednávky si můžete chtít stáhnout např. každou čtvrthodinu, ale je zbytečné odesílat také každou čtvrthodinu ceník, to může stačit např. jednou denně. Je to samozřejmě individuální, záleží na Vašich potřebách.

Nový, Přidat s kopií, Změnit, Smazat - klasické ovládací klávesy pro tvorbu a práci se synchronizačními profily.

Synchronizovat ceník - tlačítko pro ruční spuštění synchronizace z Premieru na eshop.

Synchronizovat objednávky - tlačítko pro ruční spuštění synchronizace z eshopu do Premieru.

Vyhovující údaje - slouží pro vyzkoušení/náhled na synchronizované údaje ve směru na eshop.

Vytvoření HTML - program vytvoří HTML soubor, které slouží pro vyzkoušení/náhled na synchronizované údaje ve směru na eshop.

Synchronizovat všechny povolené - hromadné spuštění všech povolených synchronizací.


Poznámka

Po úspěšné synchronizace se u daného synchronizačního profilu zobrazí datum, čas a doba trvání poslední synchronizace.


Synchronizační profil

V definici nového synchronizačního profilu (resp. publikace) jsou tři záložky:

 1. Obecné - nastavení FTP serveru, formátu exportovaných souborů, filtr karet a obrázků.
 2. Výstupní údaje - katalog/ ceník / odběratelé - nastavení pro synchronizaci z Premieru na eshop.
 3. Vstupní údaje - Objednávky / odběratelé - nastavení pro synchronizaci z eshopu do Premieru.


Obecné

Na této záložce se nastavuje:

Název publikace - tento se zobrazí v seznamu synchronizačních profilů.

Povoleno k přenosu na www - povolení nebo zákaz synchronizace z Premieru na eshop.

FTP Synchronizace - údaje FTP serveru

 • umístění
 • adresa, 
 • jméno a heslo.

Vytvořit -  formát exportovaných souborů

Textové údaje přenášet ve formátu - kódová stránka exportovaných souborů.

Sestava - tisková sestava v případě exportu grafického formátu (PDF, HTML)

Synchronizace obrázků - nastavení povolení přenosu a filtru obrázků. 

Synchronizace obrázků není funkční pro synchronizaci na lokální disk.


Tip

Pokud se mají na e-shop přenášet i obrázky, doporučuje se při prvním přenosu zvolit "všechny“. Pak již stačí zvolit např. "synchronizovat pouze změněné“, aby se zbytečně nezatěžovala síť i doba synchronizace. Stejně tak je možno omezit i množství přenášených skladových karet, např. volbou "pouze se změnou za poslední měsíc“.

Přenášet skladové karty - nastavení filtru skladových karet.Výstupní údaje - katalog/ ceník / odběrateléNa této záložce se nastavuje:

Výstupní údaje -  definice údajů, které se mají exportovat 

 • ze skladových karet,
 • z adresáře partnerů (viz. dále).

Počet desetinných míst u cenových údajů - zde se navolí počet desetinných míst u cen exportovaných ze skladových karet

Názvy exportovaných souborů  - může to být CSV, TXT, XML - PREMIER vygeneruje podle tohoto soubor s příponou jakou zadáte. Není-li někde název souboru vyplněn, pak se se nepřenáší.

 • Název výstupního souboru
 • Název souboru číselníku sortimentů
 • Název souboru zákaznických ceníků
 • Název souboru adresáře partner
  • zde je k dispozici volba "Exportovat všechny adres k partnerovi" - pro export všech dodacích adres.

Řazení - nastavení řazení exportovaných skladových karet (až 4 úrovně)

Podmínky pro výběr skladových karet -  upřesňující filtry, pokud není zadáno, exportují se všechny karty daného skladu.

Exportovat s aktuálním rozčleněním - povolení nebo zákaz exportu vynuceného rozčlenění (barvy, šarže, ...).

Exportovat samostatně názvy souborů obrázků - program vytvoří samostatný seznam obrázků spolu s číslem karty. Toto je vhodné použít, pokud je ke skladové kartě více obrázků jejichž popis přesahuje 240 znaků.

Exportovat neomezené externí texty - program vytvoří samostatný soubor s číslem karty a textem, toto je opět vhodné použít pokud texty ke kartě přesahují 240 znaků.

Zapisovat seznam přenesených katalogů / obrázků do log souboru - povolením této volby program po importu vytvoří soubor s exportovanými údaji do určeného adresáře.

U výstupních údajů ze skladových karet a adresáře partnerů si uživatel může vybrat konkrétní údaje, které chce exportovat včetně jejich pořadí. Potřebný údaj lze do pole buď vypsat nebo pomocí tlačítka ">" jej vybrat ze seznamu.


Vstupní údaje - Objednávky / odběratelé

Na této záložce se nastavuje:

Povoleno k přenosu z ftp serveru - povolení nebo zákaz synchronizace z eshopu do Premieru.

Způsob stažení souboru objednávek - určení typu stahování souboru objednávek:

 • z www adresy,
 • skrz FTP.

Název a umístění souboru objednávek - soubor objednávek.

Název importního můstku - zde se zadá importní můstek, pokud je potřeba.

Popis údajů - nápověda se seznamem všech údajů, které se mohou v souboru objednávek vyskytovat. Povinné údaje jsou v seznamu zvýrazněny tučně.

Formát datumových údajů v souboru objednávek - určení formátu datumových údajů

Textové údaje jsou na www ve formátu - kódová stránka souboru objednávek.

Cílová dokladová řada - dokladová řada přijatých objednávek, kam se mají objednávky importovat. Pokud není uvedena, výchozí dokladová řada je "KSO".

Číslo skladu

Struktura CSV souboru -nastavení pro CSV soubor který se odešle na server po importu objednávek (v něm je uveden seznam naimportovaných objednávek).

Práce s partnery - zde je k dispozici možnost nastavit slučování partnerů či povolení aktualizace ostatních údajů v adresáři partnerů.Synchronizace na eshop

Synchronizace údajů na eshop se spouští dvěma způsoby:

Ruční synchronizace 

Přímo z modulu Ceník/ E-shop výběrem zvoleného synchronizačního profilu a následně tlačítkem - "Synchronizovat ceník".


Automatická synchronizace

Pro automatickou synchronizaci ve směru z Premieru na eshop je možno využít modul "E-agent", kde lze spouštění synchronizace naplánovat.

V modulu E-agent lze nastavit "Automatickou synchronizaci ceníku" dle předem nastavené časové periody. V záložce "Filtry/ Upřesnění se pak pouze vybere požadovaný synchronizační profil. Případně je možno nastavit automatické upozorňování uživatelů.


Import objednávek z eshopu

Objednávky z eshopu lze po správném nastavení stahovat dvěma způsoby:

Ruční stažení objednávky

Ruční stažení objednávky lze provést:

Přímo v modulu "Objednávky/Smlouvy - Nová -  6. Načíst z Eshopu".

Přes modul Ceník/ E-shop výběrem zvoleného synchronizačního profilu a následně tlačítkem - "Synchronizovat objednávky".

V obou případech se při načítání zobrazí následující potvrzující obrazovka se seznamem objednávek k importu, kde je zobrazen i stav partnera v systému, popř. stav dodacích adres nebo kontaktních osob. Nenalezení partneři (nebo další dodací adresy) budou automaticky přidáni do adresáře. Partneři budou v seznamu vyznačení barevně (viz legenda v dolní části obrazovky).

Pomocí "..." je možno interaktivně nahlédnout na detail objednávky (položky,množství cena).

Volba "?" slouží k přiřazení partnera v adresáři partnerů.

Pokud je to žádoucí lze povolit "Případnou změnu v adrese provést i v adresáři partnerů".

Po stisknutí "F2- OK" se objednávky zapíší do systému do zvolené dokladové řady. Po načtení do systému již probíhá klasická práce s objednávkou.

Při importu PREMIER kontroluje, zda objednávka již existuje a pokud ano je ignorována, importují se pouze nové objednávky. Kontrola probíhá na základě čísla objednávky přiděleného eshopem.


Po stažení souboru z www, se soubor objednávek zapíše do složky …\premier\import\e_shop\obj_*, kde se vygeneruje i unikátní název souboru a to pro případ, aby nedošlo ke kolizi např. v síti nebo při zpracovávání více souborů objednávek najednou. V proměnné "ob_import" je celá cesta k souboru včetně názvu, např. „…\premier\import\e_shop\obj_20090422153555.txt“. 

Automatická synchronizace objednávek

Automatický import objednávek z e-shopu ..... v konstrukci.


Soubor objednávek

Popis údajů

tabulka; číslo objednávky; název údaje tabulky; hodnota; [číslo položky]; [číslo rozčlenění]

 • tabulka  - může nabývat hodnot: OB_IN (hlavička objednávek), POL_OBIN (položky objednávek), POL_SDT (další vynucené rozčlenění, např. barvy, velikost,…), PARTNERY (adresář partnerů).
 • číslo objednávky - je unikátní číslo objednávky generované v e-shopu. Zároveň relačně určuje, které položky (POL_OBIN) patří k objednávce.
 • název údaje tabulky - určuje, který údaj se má vyplnit. Seznam s popisem údajů se nachází pod tlačítkem "popis údajů (tabulka a název údaje". Výběrem požadovaného údaje se tento zkopíruje do schránky (clipboardu).
 • hodnota - obsahuje hodnotu údaje. Desetinné čárky u numerických výrazů misí být reprezentovány čárkou nebo tečkou, např. 10025,50 nebo 10025.50. Datumové údaje pak podle zvoleného formátu. Implicitně je DD.MM.RRRR. Logické hodnoty pak písmeny .T. nebo T nebo Y nebo A jako „Pravda“, vše ostatní jako „Nepravda“.
 • číslo položky - řádek objednávky, může to být např. i pořadové číslo. V rámci jedné objednávky musí být řádek objednávky unikátní. Vyplňuje se u tabulky POL_OBIN a POL_SDT.
 • číslo rozčlenění - nepovinný sloupec, používá se v případě, že položky dále rozčleňujeme, např. na velikosti, barvy, sériové čísla,… Vyplňuje se pouze u tabulky POL_SDT.

Příklad CSV

Příklad vyplněného csv souboru objednávek (pořadí řádků s údaji může být libovolné):


OB_IN;1;DATUM_VYS;19.04.2009;0                                                                

OB_IN;1;DATUM_SPL;25.04.2009;0                

OB_IN;1;NAZEV_ODB;PREMIER system, a.s.;0         

OB_IN;1;ICO_ODB;25820516;0

OB_IN;1;ULICE_ODB;Saturnova 1197;0

OB_IN;1;PSC_ODB;104 00;0

OB_IN;1;MESTO_ODB;Praha 4;0

OB_IN;1;STAT_ODB;ČR;0

OB_IN;1;PRIJ_ODB;Jiří Novák;0

OB_IN;1;MOB_ODB;666666;0

OB_IN;1;EMAIL_ODB;pokus@pokus.cz;0

POL_OBIN;1;SCISLO;109269;1                            

POL_OBIN;1;MNOZSTVI;0.5;1                   

POL_OBIN;1;CENA_MJ;100.50;1

POL_OBIN;1;SCISLO;109264;2

POL_OBIN;1;MNOZSTVI;10,5;2

POL_OBIN;1;CENA_MJ;22,222;2

OB_IN;2;DATUM_VYS;20.04.2009;0

OB_IN;2;DATUM_SPL;26.04.2009;0

OB_IN;2;NAZEV_ODB;PARTNER 2;0

OB_IN;2;ICO_ODB;11223344;0

OB_IN;2;NAZEV_ODB;PREMIER system, a.s.;0

OB_IN;2;ICO_ODB;25820516;0

OB_IN;2;ULICE_ODB;Saturnova 1197;0

OB_IN;2;PSC_ODB;104 00;0

OB_IN;2;MESTo_ODB;Praha 4;0

OB_IN;2;STAT_ODB;ČR;0

OB_IN;2;DOD_ULICE;Ostravská 767;0

OB_IN;2;DOD_PSC;735 06;0

OB_IN;2;DOD_MESTO;Karviná;0

OB_IN;2;DOD_STAT;ČR;0

POL_OBIN;2;SCISLO;109269;1

POL_OBIN;2;MNOZSTVI;0.5;1

POL_OBIN;2;CENA_MJ;100.50;1

 • No labels