Tento modul slouží pro pořizování a evidenci vydaných faktur.Ovládací prvky v modulu Faktury
Ovládací prvky v modulu Faktury 1. Označení - slouží pro označení (resp. výběr) faktur pro hromadnou akci.
 2. Stáhnout PDF - všechny označené faktury se vyexportují do jednoho souboru ve formátu PDF.
 3. Poslat - označené faktury se nabídnou k odeslání e-mailem.
 4. Tisk - označené faktury se vytisknou.
 5. Smazat - slouží pro smazaní označených faktur .

  Výše uvedené volby se uživateli zobrazí až po označení faktury/faktur.

 6. Nová faktura - pro vytvoření nové faktury slouží tato volba.
 7. Hromadný tisk - pokud bylo na faktuře označeno, že je přidána do hromadného tisku, pak zde je poté možný hromadný tisk.
 8. Vyhledávání - slouží pro vyhledávání v seznamu faktur.
 9. Stažení faktury do PDF - export a stažení dané faktury do formátu PDF.
 10. Poslat fakturu - odeslání konkrétní faktury na e-mail.
 11. Kopie - tato volba umožní vytvoření kopie vybrané faktury.
 12. Smazat fakturu - volba pro odstranění faktury.


Úprava faktury - upravit fakturu je možné poklepnutím kdekoliv na řádek faktury.Položky faktury

Obecně lze fakturu rozdělit na ovládací prvky, hlavičku a položkovou část.Ovládací prvky faktury:

 • stáhnout PDF - tuto volbu použijete pokud chcete fakturu exportovat a stáhnout ve formátu PDF.
 • uhradit - v případě, že bude faktura hrazená v hotovosti, pak pomocí této volby je možné její uhrazení, tj. automatické vytvoření příjmového pokladního dokladu.
 • poslat - po uložení, je možné fakturu odeslat na e-mail pomocí této volby.
 • tiskpo uložení je možné fakturu vytisknout přímo po vytvoření faktury.
 • duplikovat - volba po vytvoření kopie dané faktury.
 • smazat - volba pro odstranění faktury.
 • přidat do hromadného tisku - informace o tom, zde daná faktura podléhá hromadnému tisku.
Hlavička vydané faktury obsahuje tyto informace:

 • číslo daňového dokladu - číselné označení dokladu.
 • interní poznámka k faktuře
 • dokladová řada - daná dokladová řada do niž spadá vydaná faktura.
 • dodavatel - informace o dodavateli (dle nastavení účetní jednotky)
 • logo - logo lze vidět až při tisku nebo exportu dané faktury, logo se nastavuje v modulu "Nastavení",
 • odběratel - fakturační údaje odběratele .
 • kontaktní osoba - další údaje k odběrateli.
 • datum vystavení - mezi datem vystavení faktury a datem uskutečnění zdanitelného plnění by neměla uplynout doba delší než 15 dnů, neboť v souladu s ustanovením zákona o DPH je dodavatel - plátce DPH povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
 • datum splatnosti - splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Jedná se tedy o datum, ke kterému má být finanční obnos připsán na účtu příjemce, nikoliv datum odeslání sumy plátcem.
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění - den dodání, popř. den přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve. U dodání zboží se rozumí zejména den jeho skutečného dodání a u poskytování služeb zejména den jejího skutečného poskytnutí (zákon o DPH však stanovuje řadu výjimek).
 • forma úhrady - neboli způsoby jakými lze fakturu uhradit, k dispozici jsou tyto formy úhrady faktury: bankovním převodem, hotově nebo zápočtem.
 • variabilní symbol - je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku.
 • konstantní symbol -  je identifikátor udávaný u bankovních plateb.
 • číslo bankovního účtu - volba bankovního účtu.
 • text v hlavičce faktury - libovolný text, který se objeví v hlavičce faktury.
Položková část vydané faktury obsahuje tyto informace:

 • údaje k jednotlivým položkám
  • kat. č
  • označení dodávky - název položky.
  • množství
  • měrná jednotka - měrné jednotky je možno nadefinovat v modulu "Nastavení" nebo použít volbu vlastní a měrnou jednotku tak vypsat ručně přímo do faktury.
  • cena za měrnou jednotku
  • sleva - prostor pro poskytnutí procentuální nebo slevy pevnou částkou z dané položky faktury odběrateli.
  • sazba DPH (jen v případě plátce DPH)- možnost zvolení sazby DPH,
  • cena včetně DPH (jen v případě plátce DPH).
  • celkově (jen v případě neplátce DPH).
 • text na faktuře patička - prostor pro textovou poznámku, která se objeví na faktuře pod položkami.
 • tabulka rekapitulace DPH (jen v případě plátce DPH) - automatická souhrnná rekapitulace DPH rozčleněna dle jednotlivých sazeb.
 • zaokrouhlení - automatické zaokrouhlování částky na faktuře dle zvoleného způsobu v "Nastavení".
 • celkem k úhradě - celková částka, která má být uhrazena.
 • QR kód - lze vidět až při tisku (exportu) faktury, pokud je jeho používání nastaveno v "Nastavení", obsahuje údaje pro načtení faktury do účetního systému a nově také pro platbu.
 • razítko - razítko lze také vidět až při tisku nebo exportu dané faktury, obdobně jako logo se razítko na vydané faktuře nastavuje v modulu "Nastavení",
 • doklad vystavil - údaj o tom, kdo fakturu vystavil je čerpán z přihlašovacích údajů.
 • zápatí - prostor pro textovou poznámku v zápatí.
Historie faktur

Na fakturách se pro dokonalou kontrolu zaznamenává historie dokladu. Historie je k dispozici vždy v dolní části dokladu. Obsahuje informace, který uživatel a kdy provedl změny dokladu, případně kdy provedl nějakou akci s dokladem (stáhl, exportoval, atd.). Odeslání faktury na e-mail

Faktury vystavené v Premier Air lze jednoduše odeslat přímo z aplikace na e-mail partnera. Odeslat fakturu/faktury lze několika způsoby a to přímo po vytvoření a uložení faktury z editačního okna faktury, ze seznamu faktur "obálka" nebo označením vybraných faktur ze seznamu faktur volba "poslat". Ve všech zmíněných případech se otevře dialogové okno, kde se předvyplní:

 • Příjemce - přebírá se z adresáře partnerů.
 • Předmět - do předmětu se vyplní číslo zasílané faktury nebo slovo "faktury" v případě, že se zasílá více dokladů najednou.
  Oba údaje lze před odesláním ručně upravit.
 • Zpráva - toto pole zůstává nevyplněno, uživatel zde vyplní požadovaný text e-mailu


 • No labels