PJe to nástavbový modul obsahující více jak 30 typů přehledů a sestav, které lze dále kombinovat a filtrovat, a to především výběrem jednotlivých účtů, partnerů, zakázek, středisek, dokladových řad, variabilních symbolů apod. Některé sestavy jsou velmi podobné přehledům, které je možné sestavit v původních systémech (např. přehledy o pohledávkách a závazcích (Odběratelé/Dodavatelé) jsou velmi podobné přehledu o struktuře saldokontních účtů či pohledávkám/závazkům dle doby prodlení).

Tento modul je nástavba, tedy je samostatnou součástí v ceníku produktů, více zde:  Premier system

Nové interaktivní menu v modulu Controlling plně podporuje retina rozlišení. U každého přehledu v modulu Controlling zůstává historie posledních třech vstupů v rámci jednotlivých přehledů. Vidíme je ve sloupci Historie # 1až # 3. Hned vedle názvu sestavy je šipka . Po kliknutí na ni se uživatel ihned dostane do posledního přehledu / sestavy , kterou měl otevřenou. Pro uživatele je to velmi pohodlné řešení , neboť nemusí pracně znovu hledat a zadávat kritéria poslední prohlížené sestavy. Historie práce tam zůstává i po zavření přejetí do jiného modulu , např . sklad. Po návratu do controllingu můžete opět pracovat s naposledy otevřenými přehledy.


Na této stránce najdete:


Spuštění přehledů

V první fázi se nabízí klasická nabídka s volbou období pro sledování, středisko a zakázku. V další fázi program nabízí řadu variant, specifických pro danou sestavu. U některých sestav je náhled na obrazovku možný pouze prostřednictvím “Ukázky před tiskem”. Jednotlivé přehledy pak při kumulovaném přehledu umožňují rozklad na detaily, podobně jako je tomu u rozvahy apod. Např. U přehledů o obratech na zakázkách lze tisknout analýzy s rozkladem až na prvotní doklady.


Vlastní výkazy

Jedná se o výstupy výkazů nadefinovaných uživatelem v návrháři managerských sestav. Variabilita a jednoduchost návrhu je tak komfortní, že jej mohou tvořit běžní uživatelé, bez jakékoliv znalosti programování. Více v samostatné kapitole "Nástavby - Definovatelé výkazy".


Výkazy manažerské

Univerzální dotazy a grafy

Komplexní přehled pro sledování vývoje obratů na účtech s filtrací na partnera a protiúčty a s možností sumarizace dle dne, týdne, měsíce, kvartálu, roku, střediska a zakázky. Výhodou je především grafické zpracování se zadáním na zůstatky, obraty stran MD, D a saldo (přírůstky, úbytky).


Definovatelné výkazy ( tiskové )

Modul určený především pro programátory, umožňující vytváření sestav. Slouží především k výběru již zakázkově vytvořených sestav na míru.

Výběr (v Controlling – Definovatelné výkazy – OK – Uživatelské sestavy) se provede zvolením požadovaného období a cesty se souborem sestavy. Tl. Založit novou sestavu se vytvoří nový soubor.

Výběrem souboru a tl. Definice sestavy spustí následující formulář, který umožňuje přizpůsobit danou sestavu.


Cash Flow – výhledové na 12 týdnů

Je to přehled modulu „Controlling“ určený pro aktuální finanční hodnocení situace firmy výhledem na několik týdnů dopředu v týdenních intervalech. Tento přehled ukazuje výhledově, jaký bude stav peněz na základě splatnosti pohledávek a závazků, mezd, nedostatků na skladě apod. Uživatel může do tabulky sám zasahovat.

V první fázi zpracování přehledu je možné zohlednit (přičíst nebo odečíst) operace, které ovlivňují výhledový tok peněz a jsou čerpány z dat programu. Tímto lze zohlednit:

  • Otevřené objednávky u odběratelů
  • Stát: očekávané platby z DPH
  • Dosud nezaúčtované doklady trvalého účtování
  • Nedostatek na skladě (pod limit, objednávky,…)
  • Mzdové výdaje     
     

V další fázi se nabídnou všechny pohledávky, v nichž lze pomocí hvězdičky vymezit ty, se kterými není možné kalkulovat při sestavování výhledového Cash-Flow (např. nedobytné pohledávky).

Program zpracuje tabulku ukazující přehled o předpokládaných příjmech a výdajích s výhledem na 12 týdnů, vše v intervalech po jednotlivých týdnech. V řádku úhrada pohledávek/platba závazků lze kliknutím na „šipku“ zobrazit detailní rozpis pohledávek a závazků.

Do tabulky lze vpisovat vlastní hodnoty, např. pro plánování investic, očekávané výnosy,…) a vytvořit si tak reálný přehled o výhledovém toku peněz ve firmě.  Přehled tak zabraňuje vzniku platební neschopnosti a naopak umožňuje investovat „mrtvé peníze“.

Přehled nabízí také grafické zpracování výhledového toku peněz po jednotlivých týdnech.


Cash Flow – výhledové na 12 měsíců

Jde o stejný modul jako v předcházejícím případu, ale s rozdílem časového intervalu výhledu.


Cash Flow – skutečné přímou metodou (Výkaz nebo detailní)

Jde o zpracování cash-flow přímou metodou neboli určením spotřeby skutečných peněžních prostředků s jejich rozdělením na konkrétní účty. PREMIER system je schopen díky vazební technologii (v tomto případě provázanosti faktur na doklady o úhradě) určit spotřebu peněz na konkrétní účty. Na rozdíl od obratové předvahy jde o uskutečněné případy, tzn. zaplacené náklady a výnosy a ne o obraty na těchto účtech. Záměrně jsou zmíněny účty nákladů a výnosů, neboť tyto účty mají v tomto přehledu největší význam. Oba tyto přehledy se liší jen výstupní tiskovou sestavou.7


Přímé Cash Flow po měsícíchObraty na účtech


Výsledovka po měsících (účet 710)

Program sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) po jednotlivých měsících. Tímto je uživateli umožněno sledování hospodářského výsledku po jednotlivých měsících. Před sestavením přehledu se nabízí možnost filtrace na středisko, zakázku a doplňkovou analýzu; v dalším kroku se nabízí možnost volby zobrazit další údaje ve sloupcích 13,14,15. Většinou jde o údaje pro meziroční srovnávání či kumulativní srovnávání zvoleného období s min. rokem.


Výsledovka po letech (účet 710)

Jedná se o obdobu předešlého výkazu „výsledovka po měsících“ s tím rozdílem, že se zobrazuje přehled po jednotlivých letech. Nově byl přehled modernizován a je možné nově zvolit: „Všechny roky sledovat pouze ke dni“, což umožňuje přehledné meziroční srovnávání.

Grafické znázornění v přehledu se mění dle nastaveného řádku v přehledu. Každé pole s hodnotou je interaktivní, po dvojkliku myši se lze vnořit do detailů.


Výsledovka po zakázkách (účet 710)

Program sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) na jednotlivé zakázky a to tak, že jedna zakázka = jeden sloupec sestavy. Rovněž je možné do sestavy přidat navíc (jako poslední) součtový sloupec, který je možno definovat dle tří možností (Celkem z vybraných zakázek v sestavě nebo celkem ze všech zakázek nebo celkem ze všech pohybů, tedy i těch, kterým nebyla zakázka přiřazena).. Tímto je uživateli umožněno sledování hospodářského výsledku za jednotlivé zakázky. Před sestavením přehledu se nabízí možnost filtrace na středisko, zakázku a doplňkovou analýzu.


Výsledovka po střediscích (účet 710)

Program sestaví účet 710 (tedy přehled nákladů, výnosů a jejich rozdíl) na jednotlivé střediska a to tak, že jedno středisko          = jeden sloupec sestavy. Rovněž je možné do sestavy přidat navíc (jako poslední) součtový sloupec, který je možno definovat dle tří možností (Celkem z vybraná střediska v sestavě nebo celkem ze všech středisek nebo celkem ze všech pohybů, tedy       i těch, kterým nebylo středisko přiřazeno).. Tímto je uživateli umožněno sledování hospodářského výsledku za jednotlivé střediska. Před sestavením přehledu se nabízí možnost filtrace na středisko, zakázku a doplňkovou analýzu.


Měsíční obraty

V zásadě se jedná o stejný přehled jako předchozí sestava s tím rozdílem, že v této nabídce má uživatel možnost si vybrat konkrétní účty nebo rozsah účtů. V předchozím případě šlo pouze o nákladové a výnosové účty. V této sestavě může uživatel zvolit jakýkoliv účet či jejich rozsah. Dále si může zvolit způsob mezisoučtů, které mají vazbu na strukturu účtové osnovy (analytika, syntetika, skupina). Uživatel tak získává dokonalý přehled o vývoji obratů na jednotlivých účtech.


Srovnání s plánem a prognózou

Pokud uživatel využívá možnosti pořizování dat do neúčetního režimu „Plán a prognóz“, pak mu tato sestava nabídne vyhodnocení plnění plánovaných obratů ve vztahu ke skutečnosti, ve finančním i procentuálním vyjádření.


Analýza výkyvů v obratech

Sestava  výkyvů v hospodaření firmy, resp. obratech podle zadaného kritéria „geometrického průměru v obratech“. Tato sestava označí všechny měsíce, jejichž obrat přesáhl zadané kritérium výkyvu v obratu firmy. Před vytvořením přehledu je možné zadat konkrétní účty pro sledování, podobně jako tomu bylo u měsíčních obratů.


Obraty dle souvztažností

Zde si ve zvolených účtech metodou od…do za zvolené období a možností filtru na střediska, zakázky ad. Můžeme nechat program zobrazit zvolené účty a jednotlivé protiúčty k nim, a to s celkovými částkami a procentuálním vyjádřením. Toto slouží např. k posouzení, kolik tržeb za dané zboží či službu bylo účtováno proti pokladně, kolik proti pohledávkovým účtům apod.


Obraty na účtech dle zakázek

Jeden z důležitých nástrojů pro sledování účtů na jednotlivých zakázkách. Opět zvolením účtu (od…do.) program automaticky nabídne celkový obrat na jednotlivých zakázkách. Po potvrzení klávesou F3/tlačítkem „Potvrdit <F3>“ se nabídne seznam zakázek s obratem na stranách  MD a Dal. Jednotlivé řádky zakázek jsou interaktivní, tzn. kliknutím Enter/dvojklikem myší na příslušný řádek se provede rozklad řádku na jednotlivé účty a kliknutím Enter/dvojklikem myší na řádek s účtem se provede rozklad na jednotlivé doklady.


Obraty na účtech dle středisek

Jeden z důležitých nástrojů pro sledování účtů na jednotlivých střediscích. Opět výběrem účtu (od…do.) program automaticky nabídne informace o celkový obratech na jednotlivých střediscích. Po potvrzení klávesou F3/tlačítkem „Potvrdit <F3>“ se nabídne seznam středisek s obratem na straně MD, Dal. Jednotlivé řádky středisek jsou interaktivní, tzn. kliknutím Enter/dvojklikem myší na příslušný řádek se provede rozklad řádku na jednotlivé účty a kliknutím Enter/dvojklikem myší na řádek s účtem se provede rozklad na jednotlivé doklady. 


Obraty dle středisek, zakázek a účtů

Jedná se opět o obdobu předchozího přehledu obratů na účtech dle středisek, k nim však přibývají zakázky a účty, jejichž rozsah lze zvolit po spuštění přehledu.

Následné obraty lze obdobně filtrovat, jako v ostatních přehledech. V tabulce lze navíc volitelně zobrazit mezisoučty za zakázky nebo střediska:


Obraty na účtech dle dokladových řad

Jde o stejnou sestavu jako „Obraty na účtech dle středisek“, pouze kritériem pro členění jsou dokladové řady deníku.


Obraty na účtech dle kódů DPH

Jde o stejnou sestavu jako „Obraty na účtech dle středisek“, pouze kritériem pro členění jsou jednotlivé kódy DPH.


Obraty na účtech dle partnerů

Jde o stejnou sestavu jako „Obraty na účtech dle středisek“, pouze kritériem pro členění jsou jednotliví obchodní partneři.


Obraty na účtech dle partnerů – časový vývoj

Jde o stejnou sestavu jako předchozí, avšak obraty na účtech jsou navíc rozčleněny po jednotlivých měsících.


Obraty na účtech dle doplňkových analýz

Jde o stejnou sestavu jako „Obraty na účtech dle středisek“, pouze kritériem pro členění jsou doplňkové analýzy, jsou-li používány.


Obraty na účtech dle vnitřního variabilního symbolu

Jde o stejnou sestavu jako „Obraty na účtech dle středisek“, pouze kritériem pro členění jsou jednotlivé vnitřní var. symboly.


Obraty na účtech dle teritorií

V této sestavě uživatel získává rámcový grafický přehled o lokální rozloze obchodních partnerů, resp. obratů dle jednotlivých regionů ČR. Tato sestava pracuje s PSČ partnera a podle obratu k příslušnému partnerovi přiřazuje určenou legendu.


Marketingové operace

Je to jeden z velmi užitečných nástrojů pro sledování marketingových údajů o prodávaném sortimentu zboží/výrobků či poskytovaných službách. Po zvolení sledovaného období a možnosti nastavení dalších vstupních podmínek (jako všeobecně u většiny sestav software PREMIER systém), otevře se tabulka s volbami pro nastavení filtru marketingových operací, který sestává ze tří skupin údajů, které se dají navzájem kombinovat a tím vytvořit velké množství nejrůznějších užitečných sestav.   

První skupina se nazývá „členit na…, čerpat údaje z….“ a zde je možno kombinovat pět způsobů členění (dle č. položky, dle č. položky a názvu, dle č. položky nebo názvu, není-li zadáno číslo, dle výnosového účtu a dle sortimentu – provázáno se skladem) a dva zdroje čerpání (čerpat údaje z fakturace, čerpat údaje z tržeb za hotové nebo z obou najednou). Druhou skupinu s názvem „Vybrat…“ tvoří možnost výběru sortimentu či skupiny sortimentů, která chceme sledovat. Třetí skupinu s názvem „Přehled…“ tvoří 10 druhů přehledů, které můžeme vytvořit (Spotřební koš podle tržeb, Tabulka tržeb za jeden prodej, Spotřební koš podle počtu prodejů, Tabulka položek na jednom prodeji, Spotř. koš podle množství prodeje, Množství zboží na jednom prodeji, Prodej dle největších odběratelů, Prodej dle nejčastějších odběratelů, Spotřební koš podle sortimentů a Detailní seznam – určeno pro vlastní pohledy/grafy).

Po nastavení podmínek v prvních dvou skupinách a vybráním jednoho s deseti přehledů se zmáčknutím na tlačítko pro vyhledávání může ještě u některých přehledů otevřít tabulka a dotaz, zda-li chceme změnit nastavené množstevního rozpětí (Tabulka tržeb za jeden prodej, Tabulka položek za jeden prodej a Množství zboží na jednom prodeji). Se změnou nebo bez ní (dle uživatelova uvážení) tabulku uzavřeme kliknutím myší a objeví se nám sestava, která má vždy tři stejné části. První tvoří tabulka s požadovanými (vyfiltrovanými) marketingovými informacemi, vedle ní vpravo je koláčový graf těchto informací a pod tabulkou sloupcový graf s časovým vývojem s možností volby intervalu měsíc nebo rok a pro účetní jednotky účtující ve fiskálním roce i volba fiskální rok. Každá horní část je interaktivní se dvěma vnořeními, časový graf s jedním vnořením, je-li nastavený roční interval. Vnoření u vybraného údaje provedeme pomocí myši. U tabulky kliknutím na tlačítko se šipkou „>„ u koláčového grafu na patřičnou část a u sloupcového grafu na vybraný sloupec (časový interval). Ve druhém vnoření, jak u tabulky, tak i u koláčového grafu, se objeví obdobné tři sestavy jako v prvním vnoření, avšak již s vybranými údaji rozčleněnými podrobněji př. na jednotlivé odběratele, druhy tržeb, výnosové účty apod. Časový graf se rovněž přizpůsobí této další nové selektující podmínce. Obdobně u vybraného údaje můžeme provézt třetí vnoření a zde se objeví tabulka s jednotlivými doklady, kterými byl vybraný prodej uskutečněn s podrobnými údaji o množstvích, cenách ad.


Zůstatky na účtech


Měsíční zůstatky na účtech

V této sestavě může uživatel zvolit jakýkoliv účet či jejich rozsah, na kterých chce sledovat zůstatky na konci kalendářních měsíců zvoleného časového intervalu,


Struktura odběratelských účtů

Tato sestava nám zobrazí zůstatky na odběratelských účtech k požadovanému dni (obdoba Otevřených položek).


Struktura dodavatelských účtů

Tato sestava nám zobrazí zůstatky na dodavatelských účtech k požadovanému dni (obdoba Otevřených položek).


Struktura účtů pořízení zásob

Tato sestava nám zobrazí zůstatky na účtech pořízení zásob k požadovanému dni (obdoba Otevřených položek).


Pohledávky a závazky

Ratingové hodnocení

Jedná se o přehled ratingového hodnocení všech odběratelů. Přehled obsahuje minulé ratingové hodnocení, současné ratingové hodnocení a také výhledové hodnocení. V přehledu se nachází ke každému odběrateli výše obratu a informace o průměrné době v prodlení včetně informací o aktuální výši pohledávek jednotlivých odběratelů strukturovaných dle doby po splatnosti. Informace o obratu jsou interaktivní - lze dále zobrazit podrobnější detaily.


Tržby z fakturace a odměny dealerům

Program nabízí uživatelům propracovaný systém výpočtu odměn obchodních zástupců resp. dealerů. V adresáři partnerů lze obchodního partnera přiřadit konkrétnímu obchodnímu zástupci s možností stanovit u něj výši provize v procentech. 

Systém výši provizí obchodních zástupců z fakturace pak vypočte v přehledu v modulu Controlling - Tržby z fakturace a odměny dealerům. Přehled lze obdobně jako ostatní vztáhnout ke zvolenému období, zakázce, středisku, doplňkové analýze či ke konkrétnímu partnerovi. Před spuštěním přehledu má uživatel možnost upravit některá kritéria výpočtu či zobrazení. V přehledu lze zobrazit rovněž fakturace, které nejsou přiděleny obchodnímu zástupci nebo vypočítat provize obchodního zástupce pouze ze zaplacených faktur či omezit sledování plateb pouze na zvolení období. Přehled lze zobrazit detailní nebo sumarizovat dle obchodního zástupce.


Výsledný přehled je interaktivní se všemi funkcemi unigridu (filtrování, řazení, mezisoučty, grafy či export). Bonita odběratelů

Přehled „Bonita odběratelů“ zobrazí vážený průměr doby prodlení plateb od odběratelů. Do průměru jsou zahrnovány i částečné úhrady tak, aby údaj byl co nejpřesnější. K danému partnerovi si pak lze nechat zobrazit podrobné detaily. Tímto způsobem lze sledovat odběratele a dle jejich hodnocení jim např. přiznávat slevy.


Bonita k dodavatelům

Přehled „Bonita dodavatelů“ zobrazí vážený průměr doby prodlení plateb k dodavatelům. Do průměru jsou započítány i částečné úhrady tak, aby údaj byl co nejpřesnější. K danému partnerovi si pak lze nechat zobrazit podrobné detaily. Dále již následují přehledy sledující strukturu pohledávek a závazků dle nejrůznějších kritérií.


Porovnání plán. a skut. doby splatnosti

Tento přehled uživateli pomoci váženého průměru zobrazí průměrnou dobu splatnosti jeho jednotlivých odběratelů s porovnáním k vypočtené průměrné době splatnosti. Tato sestava je opět s interaktivním vnořením u jednotlivých odběratelů, kde se pak zobrazí číselné porovnání doby splatnosti a skutečné doby úhrady jednotlivých pohledávek u vnořením zvoleného odběratele.


Pohledávky dle doby prodlení

rozklad pohledávek dle doby prodlení, k dispozici je také v modulu „Odběratelé“.


Pohledávky dle největších dlužníků

Sestaví přehled dle největších dlužníků, s detailními informacemi o pohledávkách a procentuálním podílem na celkových pohledávkách.


Závazky dle doby prodlení

Rozklad závazků dle doby prodlení, k dispozici je také v modulu „Dodavatelé“.


Závazky dle největších věřitelů

Sestaví přehled dle největších věřitelů, s detailními informacemi o závazcích a procentuálním podílem na celkových závazcích.


Saldokonto partnerů

Sestava pohledávek a závazků vůči jednomu partneru, tedy vydané a přijaté faktury, nebo faktury a dobropisy v rámci jednoho partnera.


Saldokonto partnerů po splatnosti

Stejné jako předchozí sestava, avšak se zobrazením salda pouze po splatnosti závazků a pohledávek.


Konsolidace


Obraty/zůstatky účtů HK z více firem

Tato sestava se využije u holdingů a podobných skupin firem, kde si můžeme zobrazit najednou stav a obraty jakýchkoliv účtů př. 221 či 311 za všechny libovolně vybrané firmy.

  • No labels