DPH – komplexní řešení

Tato kapitola dává uživateli základní informace o celkovém nastavení a systémovém řešení problematiky DPH v PREMIER system a informuje uživatele o způsobu řešení některých specifických příkladů v DPH.

Pro nastavení, sledování a vykazování DPH a pro načítání dat slouží tyto moduly

 1. Nastavení obecných informací pro DPH - veškeré údaje ohledně plátce DPH se nastaví v "Daňovém nastavení" viz "Správce - Předvolby – Globální - Obecné“
 2. Kódy DPH - jsou nejdůležitějším nástrojem pro správné vedení a účtování DPH a pro řádné sestavení přiznání k DPH . Nastavení se provádí ve "Správci - Předvolby - Globální - Obecné - Kódy DPH".
 3. Načítání dat pro DPH - podklady pro DPH se načítají z modulu "Účetnictví (pokladna, banka, interní doklady), "Odběratelé“ (vydané faktury), "Dodavatelé“ (přijaté faktury)
 4. Sledování a kontrola DPH - kontroly lze provádět prostřednictvím modulu - "Účetnictví - Daňová kancelář - Přiznání k DPH“, kde se nachází záznamní povinnost, kontrola konzistencí VF/PF, protokol logických chyb
 5. Výkazy pro DPH - výkazy potřebné pro účely DPH jsou uživatelům k dispozici v modulu "Účetnictví - Daňová kancelář - Přiznání k DPH“ tj. přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, kniha DPH dle kódů nebo 


Na této stránce najdete:

Dne 1.4.2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., který mění zaokrouhlování DPH způsobem, který má zabránit rozdílům v kontrolním hlášení mezi odběratelem a dodavatelem.  Změna se dotýká způsobu rozpočítání DPH z částky celkem, tzn. metodou zdola. Nový výpočet bude prostřednictvím koeficientu, který se již nebude zaokrouhlovat (částka celkem/ koeficient = základ pro výpočet DPH, které se následně dopočte jako rozdíl celkové částky – vypočtený základ). 

Po aktualizaci programu („Start - PREMIER update“) si prosím kdykoliv, dle uvážení (nejpozději do 30.9.2019) zapněte volbu ve „Správci – Předvolbách -  Globálních – tl. Daňová nastavení – Koeficient DPH nezaokrouhlovat“. Stávající způsob výpočtu lze využívat nejpozději do 30.9.2019, proto je na volbě uživatele, kdy si tuto volbu nastaví.

Program reaguje na veškerou problematiku novel DPH. Novely DPH jsou v systému zakomponovány vždy tak, aby uživatel nepocítil téměř žádné změny v ovládání a mohl neomezeně pracovat v obdobích s různou platností sazeb DPH.


1 Nastavení obecných informací

Z obecných informací je pro správné systémové řešení problematiky DPH potřeba nastavit:

DAŇOVÉ NASTAVENÍ - "Správce - Předvolby – Globální - Obecné - Daňové nastavení“

 • volby typu účetní jednotky - fyzická x právnická osoba,

 • volba období - neplátce DPH x měsíční plátce x čtvrtletní plátce

 • specifické režimy plátců - např. DPH pro cestovní ruch, DPH dle VAP

 • údaje firmy pro daňová přiznání - veškeré údaje firmy, které se přenáší pouze do příznání

  • údaje o fyzické/právnícké osobě,
  • ID datové schránky,
  • e-mail,
  • informace ohledně FÚ - pomocí tlačítka "..:" se zobrazí seznam všech finančních úřadů,
  • činnost podnikání - CZ NACE,

   Tip

   I zde je k dispozici seznam všechny činností včetně CZ NACE kódů. Seznam se vyvolá tím, že se začne psát číslo případně text do pomoc "CZ NACE" a poté "Enter".

  • údaje o zástupci.

Upozornění

Je-li vyplněná jako zástupce fyzická osoba, neměla by se vyplňovat kolonka „Oprávněná osoba ( u PO )“ – pro formulář DPH by to byla závažná chyba propustná.

2 Kódy DPH

Systém sestavování DPH probíhá v programu pomocí tzv. "Kódů DPH“, které obsahují veškeré nastavení pro automatické účtování DPH, zařazení do příslušného řádku přiznání a příslušnou sazbu DPH


V programu jsou již implicitně navolené kódy DPH, u nichž je definováno číslo řádku v daňovém přiznání, sazba (základní či nižší) a účet. Implicitně je navolen účet 343100 resp. 343200, takže pokud uživatel používá jiný analytický účet, je nutné tento účet změnit u příslušného kódu DPH tlačítkem nebo klávesou "F4- Změnit“. Případně může přidat vlastní kód DPH klávesou tlačítkem "F3 - Nová“, (např. takové účetní jednotky, které používají více způsobů určení odpočtu u osvobozených přijatých plnění (koeficient pro krácení nároku na odpočet, rozdělení má-nemá nárok na odpočet).

Tyto kódy si musí uživatel přidat dle vlastní potřeby.

Nastavení kódu DPH

 • kód DPH  - jedná se o číselné označení kód DPH, při zakládání kódů je potřeba dát pozor na to, zda není již číselné označení použito,
 • platnost do - pomocí platnosti lze deaktivovat kódy, které zatím nepoužíváte (např. pořízení dopravního prostředku z EU). Omezíte tím pravděpodobnost výskytu chyb při pořizování prvotních dokladů. Deaktivace se provádí tím, že zadáte datum platnosti např. 01.01.1900. Budete-li v budoucnosti tento kód potřebovat k užívání, jednoduše tento omezující datum smažete a tento kód se bude znovu nabízet, jak tomu bylo před omezením,
 • popis - název kódu DPH,
 • řádek v daňovém přiznání -  zde se vyplní číslo řádku v daňovém přiznání, do kterého má dané plnění spadat, k jednomu kódu DPH se můžou zapsat tři řádky z daňového přiznání. Význam to má u tzv. "reverse charge" mechanismu, kdy dovozce ze zemí EU je povinen vypočítat DPH sám (např. kód 17),
 • reverse charge - použije se v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost,
 • negovat - tato volba obrátí u plnění znaménka,
 • účet
 • sazby - zde se nastavují sazby
 • DPH vstup/výstup - rozlišení zda je jedná o DPH na vstupu nebo na výstupu. Pozor: Při tvorbě nového kódu pomocí kopírování již vytvořeného kódu dojde k zaškrtnutí obou voleb současně!
 • krácený nárok na odpočet - používáte-li koeficient (tento se nastavuje taktéž v tabulce pro definici kódů DPH – tlačítko úplně vpravo nahoře) pro krácení nároku na odpočet DPH, je třeba u těchto kódů zaškrtnout pole „krácený nárok na odpočet“. Na rozdíl od předešlého přiznání se zapisuje do stejného řádku jako u plného nároku, ale až do 3. sloupce. (Zajistilo se tím opticky menší složitosti a přiznání k DPH nemá 8 stran)
 • neuvádět v rekapitulaci DPH na VF - zápisy s tímto kódem DPH nebudou vstupovat do rekapitulace DPH ve vydané faktuře. Nebude to vstupovat ani do 0% sazby. Vhodné např.: pro položky pozastávek ve vydané faktuře.  
 • zahrnout vždy do českého přiznání k DPH
 • kontrolní výkaz DPH - zde se také nachází nastavení  částí kontrolního hlášení, do kterých mají jednotlivá plnění (nad a pod  10.000) spadat včetně možnosti nastavit kód plnění. Pro specifické případy pro kontrolní hlášení doporučujeme vytvořit vlastní kódy DPH. Více v kapitole "Kontrolní hlášení".
 • Režim jednoho správního místa: Kód země - pro potřeby OSS se zde zvolí země. Podrobně popsáno zde.


Doporučení

Před vytvořením nového kódu doporučujeme pomocí tlačítka "Načíst ze vzorů" zkontrolovat zda již kód není programem vytvořen a stačí jej tedy pouze stáhnout.3 - 4  Načítání dat a kontrola pro DPH

Podklad pro DPH se vytváří kombinací pořizování dat (prvotních dokladů) do deníku (moduly Pokladna, Banka, Interní doklady) a automatického on-line účtování vydaných a přijatých faktur. Pořízením faktury s komplexní předkontací je faktura automaticky zaúčtována do deníku, tzn. že je automaticky zařazena jako podklad pro přiznání k DPH.

Kontrolní mechanismy:

Nezaúčtované faktury nejsou zařazené ani do DPH. Ke kontrole těchto dokladů slouží základní kontrolní funkce "Kontrola konzistence“. Vzhledem k automatizovanému účtování přijatých a vydaných faktur je nutné jednoduchým způsobem kontrolovat kontinuitu mezi evidováním a účtováním faktur, tzn. kontrolu objemu faktur v evidenci a v účetnictví a jejich provázanosti na úhrady. V saldokontu mohou z různých důvodů vzniknout rozdíly, které tento modul automaticky zachytí a nabídne uživateli seznam nedostatků mezi evidencí faktur a účetnictvím.

 • nesouhlasné položky ve fakturách - toto hlášení upozorňuje, že v deníku je jiný počet položek než ve faktuře. Tato chyba může vzniknout porušením zásady „měnit, opravovat a mazat mohu pouze ve fakturách, nikoli v deníku“. Díky této funkci snadno zjistíme, že nějaká položka byla v deníku omylem smazána.
 • nevypárované přímé zápisy - toto hlášení souvisí s účty nastavenými jako „automatický účet pohledávek a závazků“ (viz účtová osnova). V tomto případě program kontroluje, zda na doklady o úhradě (kde je rozvahový účet s výše uvedeným nastavením) existuje faktura. Z toho vyplývá, že jde o úhrady, jež nejsou provázány na faktury; jsou to tedy především osamělé zápisy (bez automatické vazby) na účtech 311xxx a 321xxx.
 • nezaúčtované faktury - má největší význam pro kontrolu DPH, tzn. faktury, které program zde zobrazí, nejsou zaúčtovány, tudíž nejsou ani začleněny do přiznání k DPH. Stačí pouze najít tyto faktury v seznamu a doplnit v nich chybějící předkontaci.
 • bludné zápisy v deníku - mohou vzniknout při havárii programu, stačí je pouze smazat.
 • rozdíl mezi deníkem a fakturou - jde o stejnou problematiku jako v případě „Nesouhlasné položky ve fakturách“.
 • vypárované nesouhlasné saldoúčty - toto hlášení upozorňuje na případ, kdy vypárovaná úhrada/platba faktury má v předkontaci jiný saldokontní účet než předpis příslušné faktury, tzn., že např. platba je účtována 221xxx/311100, zatímco faktura je účtována 311200/601xxx,343xxx. V tomto případě je nutné opravit účet 311xxx buď na straně úhrady, nebo na straně faktury.

Dalším kontrolním mechanismem pro kontrolu správnosti DPH je tzv. "Protokol logických chyb“, který je umístěn v "Detailním členění DPH“ i v "Přiznání pro DPH“. Tato kontrola vygeneruje veškeré odchylky neodpovídající správnému výpočtu DPH. Program tedy prověří veškeré výpočty DPH; v případě nesrovnalostí vypíše ty záznamy, ve kterých se vyskytuje odchylka od správného výpočtu DPH a o nichž se domnívá, že jsou chybné. Jsou to především případy, kdy uživatel u přijatého plnění správně opíše základ DPH i částku DPH, ale zvolí nesprávný kód DPH, místo 10% zvolí 21%. Program kontrolou základu, částky DPH a sazby zjistí odchylku a tento případ nabídne k opravě.

5 Výkazy pro DPH

Veškeré výkazy pro DPH a také samostatné přiznání k DPH jsou k dispozici všem uživatelům v "Daňové kanceláři - Přiznání k DPH". Další podrobnosti k sestavování a generování těchto výkazů jsou popsány v kapitole "Přiznání k DPH".

 • No labels