Tento modul slouží uživateli pro zápis o provedení inventury a zápis skutečného množství na skladě. Vstupem do modulu se nabízí tři volby:

Kapitoly k modulu:

Na této stránce najdete:


Nastavení před inventurou

Před inventurou si uživatel musí projít skladové pohyby s příslušnou předkontací v modulu "Seznam skladů/Pohybů - Skladové položky/druhy pohybů".

Upozornění

Doporučujeme si dobře projít inventurní pohyby, které program nabízí, zkontrolovat jejich účtování a případně doplnit pohyby, které nastaveny nejsou a v souvislosti s inventurou budou potřeba (např. Záměna, Aktivace zásob atd.).


Poté ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad - Pohyby/Účtování" se nadefinují druhy pohybů pro zpracování inventury jak u kladné, tak záporné diference.


Inventura

Inventura v programu Premier se skládá ze tří kroků.

 1. Vytištění seznamu skladových položek pro zápis fyzického stavu položek.
 2. Zápis zjištěných údajů do programu - zde má uživatel k dispozici několik způsobů zápisů stavů.
 3. Vyhodnocení inventury - automatická tvorba korekčních dokladů.

Po vstupu do modulu Inventura (Sklad - Kontroly, účtování, inventura) má uživatel k dispozici následující 3 volby:


Vytisknout seznam pro provedení inventury

Touto nabídkou je možné provést výběr seznamu skladových karet pro inventuru. Modul nabízí tisk sestavy pro zápis z fyzické inventury. Zde je možné zvolit více variant pro vybraný filtr skladových karet, např. tisk se zůstatkem, aby po zápisu fyzického stavu se mohli zapisovat pouze karty, kde byl zjištěn rozdíl.  Nově lze k výběru karet použít identifikační štítky ve skladových kartách.

Na tuto listinu se provede fyzická inventura.
Zápis údajů z provedené inventury


V této nabídce se provádí zápis inventury, tzv. zápis fyzicky zjištěného skutečného stavu skladových položek.

Po vstupu do modulu následuje volba dne, kdy je inventura provedena. Nově byl seznam inventury modernizován do tzv. unigridové obrazovky přičemž u každé inventury je možnost nově zadat sklad, ke kterému se inventura vztahuje.


Po volbě inventury následuje zápis údajů do programu.

Tip

Ke každé inventuře je možno napsat si libovolnou poznámku pro snadnější identifikaci.

Samotný zápis lze provést několika způsob:

  1. ručním způsobem - klávesou "Nová - F3" se dohledá se skladu příslušná položka, ke které se napíše množství. U každé položky lze nyní nové zapsat i dvě libovolné poznámky dle individuálních potřeb. Poznámky lze následně využít při vyhledávání nebo filtrování. 

   Doporučení

   Při zápisu jednotlivých položek doporučujeme pro usnadnění zapisovat jen ty, u kterých byl zjištěn rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem.

  2. hromadným vložením přes off-line čtečku - pro usnadnění práce lze využít off-line čtečku (tzv. terminál s dávkovou pamětí) – „Načíst z off-line čtečky“.

  3. zavedením hromadně všech karet / dle filtru - další možností je nechat si načíst seznam všech skladových karet s nulovým stavem nebo se zůstatkem k datu inventury či dle filtru. Podle zvolené volby je následně nutné zapisovat odpovídající stavy. Stavy lze následně v seznamu doplňovat pomocí volby "Změnit" nebo lze nově využít odemknutí buněk k přímým zápisům a údaje tak vypisovat přímo do seznamu (viz níže).  4. zavést dle výběru - pomocí této volby si uživatel může nahrát seznam skladových karet přesně dle svých požadavků. Pomocí volky "Zavést dle výběru" se karty do inventury vybírají z unigridové tabulky, ve které je možné pracovat s pohledy a se strukturálním zobrazení podle požadavků uživatele. Díky tomu má uživatel možnost vybírat karty do zápisu inventury dle jakéhokoliv údaje ve skladové kartě.
  5. možnost importu z XLS - zápis z provedené inventury je možno provézt načtením z XLS souboru. Tzn. uživatel má inventuru zapsanou v excelu a tento pak nahraje do programu.

   Minimálně musí Excel obsahovat hodnoty: "Inventární číslo" a "Množství", pro přehlednost je ovšem možno importovat více údajů.

   Import je obdobný jako import údajů do skladových karet a je podrobně popsán zde.


Tip

Pomocí inventury lze také provést kompletní vyskladnění při likvidaci skladu, neboť program k nulovému množství samozřejmě vyhodnotí inventuru vyskladněním všech zásob na nulový stav.


Odemknutí buněk k přímým zápisům

Pro ještě jednodušší a rychlejší zápis údajů z inventury je nově umožněno přímo v inventuře odemknout buňky k přímým zápisům, jak jste zvyklý v seznamu skladových karet. Odemknutím je možné zadávat či editovat tučně zvýrazněné údaje přímo z hlavní obrazovky. Není tedy nutné u každé položky zvolit "Změnit" a následně "Uložit" Opětovným kliknutím na ikonku zámku se buňky uzamknou a tím se změny uloží. 


Vyhodnocení inventury


Vyhodnocení je poslední fáze inventury. Touto volbou program provede vyhodnocení inventury, tzn. vygeneruje inventurní rozdíly mezi aktuálním množstvím a množstvím zjištěným fyzickou inventurou. Dle těchto rozdílů pak lze automaticky vystavit korekční výdejky či příjemky. Po vstupu do vyhodnocení uživatel zvolí, kterou inventuru chce nechat programem vyhodnotit.

Po výběru data inventury se zobrazí tyto volby:


 1. Tisk (náhled) vyhodnocení inventury - pomocí této volby si uživatel může vytisknout či nahlídnout na vyhodnocení inventury.

 2.  Vytvoření korekční výdejky - pomocí této volby program automaticky vytvoří korekční doklady. Program nabídne výběr z druhů pohybů pro vytvoření korekčních výdejek (kladné a záporné diferenci, či příjemek u nově objevených položek). Pro inventurní rozdíly lze definovat druhy pohybů s příslušnou předkontací v modulu „Seznam, Položky... Program pro všechny položky s inventárními rozdíly následně vytvoří dvě korekční výdejky (pro kladnou a zápornou diferenci) a zařadí je do skladu, pro který se zpracovává inventura.

  Upozornění

  Pokud se vytváří ručním způsobem korekční výdejka, tak musí mít stejný datum, jako má pořízená inventura.

  Po stisknutí "DOKONČIT" ještě program spustí Kontrolní přepočet skladových cen

  Korekční výdejka - inventurní diference

 3. Tisk (náhled) vyhodnocení inventury (množstevní i cenové) - vyhodnocení inventury lze vytisknout a to volbou 3. Tisk vyhodnocení inventury. Vyhodnocení je možno standardně vytisknout, exportovat a nové také jej lze zobrazit v Unigridu.
Korekční doklady

Další novinkou v inventuře je, možnost přepnout se do vytvořených korekčních dokladů. V minulosti Premier pouze vypsal, o jaké doklady se jedná. Od verze X6.2 se přímo u vyhodnocení objeví tlačítka s možností přímého přepnutí na tyto doklady.Kontrola s účetnictvím (metoda A)

Po zaúčtování skladu včetně inventury je kontrola, zda sklady sedí na účetnictví následující:

Přehled "Zůstatky na skladě" k požadovanému dni sumarizovaný dle rozvahových účtů zásob ("Sklady - Přehledy - Zůstatky na skladě") by měl sedět na hlavní knihu resp. na obratovou předvahu.

Pokud tomu taky není, doporučujeme znovu projít "Auditora skladu" případně zkontrolovat nastavení účtování skladu.


 • No labels