Aplikace Premier Air umožňuje synchronizaci dat s programem Premier system. Data pořízená v aplikaci lze tedy importovat do systému Premier.

Synchronizace umožňuje nahrání pokladních dokladů, faktur, úhrad faktur i partnerů. Importovaná data budou v programu označeny příznakem.

Kapitoly k synchronizaci dat:

Na této stránce:1. Nastavení v aplikaci Premier Air

Nastavení potřebné pro synchronizaci s programem Premier se nachází v modulu "Nastavení".


Ad1) upřesnění exportů - zde se vyplní počet dní zpětně, za které chcete doklady exportovat.

Příklad

Pokud zde bude vyplněno "3 dny" pak, bude-li faktura vytvořena s dnešním datem, nabídne se k exportu až za 3 dny.


Ad2) kód exportu - tento kód aplikace vygeneruje automaticky. Kód bude následně sloužit pro nastavení v programu Premier system (viz níže).


Ad3) přidat do exportu - zaznačí se ty dokladové řady aplikace, které se budou přenášet do programu.


Ad4) zkratka pro Premier - zde se doplní zkratka dokladové řady v programu Premier system, do které se mají doklady importovat.


Upozornění

Dokladová zkratka v aplikaci musí být buďto totožná jako v programu Premier nebo se musí nastavit upřesnění importu v dokladové řadě v programu!!!!


2. Nastavení v programu Premier

Poznámka

Pokud některé z níže uvedených nastavení v programu nenajdete, program nejdříve aktualizujte.

2.1 Nastavení účetní jednotky

V seznamu účetních jednotek si u jednotky, kterou chcete nastavit pro import dat zvolte "upravit". V editaci účetní jednotky musíte zvolit:

  • Povolit PREMIER air - po stisknutí této volby Vás program vyzve k zadání bezpečnostního hesla. Heslo zní "AIR1".
  • Unikátní ID pro synchronizaci - zde se vyplní jedinečný "kód exportu", který byl vygenerován aplikací Premir Air v modulu "Nastavení" (viz výše).

2.2 Nastavení dokladových řad

V programu Premier je zapotřebí vytvořit dokladové řady, do kterých se budou doklady importovat. Dokladové řady se v programu vytvoří klasických způsobem viz kapitola "Dokladové řady".

Upozornění

 Pro správnou funkci je nezbytně nutné, aby dokladová řada měla stejnou zkratku v programu i v aplikaci nebo nastavit import na dokladové řadě v programu.

2.2.1 Nastavení řady vydaných faktury pro import

Pro správné účtování doporučujeme v programu Premier nastavit asociaci, na kterou chceme, aby se přenesené faktury účtovaly

V nastavení dokladových řad vydaných faktur nyní naleznete příznak "Doklady se pořizují v Premier Air aplikacích". Pokud bude na dané dokladové řadě zaškrtnuta tato volba, znamená to, že v programu Premier nelze v takto označené řadě zapisovat nové faktury. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo ke kolizi s číslováním.

"Import probíhá z řady (zadá se pouze liší-li se dokladová řada v Premier Air)" - toto volbu využije uživatel, který má rozdílné dokladové zkratky v aplikaci a v programu.

"Import - nestandardní kódy DPH pro sazby 0%, nižší, vyšší, 2. nižší" - zde má uživatel možnost vyplnit jednotlivé kódy DPH k odpovídající sazbám, pokud nepoužívá základní kódy DPH programu.

Zároveň pro správné účtování doporučujeme v programu Premier nastavit asociaci, na kterou chceme, aby se přenesené faktury účtovaly (viz níže).


2.2.2 Nastavení řady pokladny pro import

V nastavení dokladové řady pokladny určené pro import nastavte taktéž účtování (viz níže).V nastavení dokladových řad pokladen nyní naleznete příznak "Doklady se pořizují v Premier Air aplikacích". Pokud bude na dané dokladové řadě zaškrtnuto tato volba, znamená to, že v programu Premier nelze v takto označené řadě zapisovat nové doklady. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo ke kolizi s číslováním.

"Import probíhá z řady (zadá se pouze liší-li se dokladová řada v Premier Air)" - toto volbu využije uživatel, který má rozdílné dokladové zkratky v aplikaci a v programu. 

"Import - nestandardní kódy DPH pro sazby 0%, nižší, vyšší, 2. nižší" - zde má uživatel možnost vyplnit jednotlivé kódy DPH k odpovídající sazbám, pokud nepoužívá základní kódy DPH programu.


2.3 Nastavení účtování

Pro zjednodušení práce účetní, lze přednastavit účtování, které se má do programu buďto přenášet z aplikace nebo, které má být dosazováno programem. Vše je zapotřebí nastavit dle níže uvedených priorit účtování.

Priorita účtování:

  1. účtování vyplněné v aplikaci Premier Airtj. nastavení účtů u jednotlivých nadefinovaných položek
  2. nastavení dokladové řady v programu Premier - tedy účty nastavené v dokladových řadách (pokladny, vydané faktury)
  3. globální předvolby program Premier - Ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Účetnictví - Účty pro předplnění" 

2.4 Test importu

Po provedení nastavení je zapotřebí provést test připojení. V hlavním menu spuštěného programu na horní liště "Premier Air - Test připojení".


Po spuštění této volby program provede test připojení a napíše o tom uživateli zprávu (možné chyby popsány zde).


Upozornění

Pokud se Vám na horní liště nezobrazí nabídka "PremierAir", pak jste neprovedli nastavení v seznamu účetních jednotek (viz bod 2.1).


3. Export/Import dat

Upozornění

Import respektuje uzamčené období. Importoval lze pouze do vytvořených dokladových řad.


Importovat data to programu lze pouze ručně. Import dat se spouští na spuštěném programu horní lišta programu "PremierAir - Import dat".

Následně program zobrazí dialogové okno pro upřesnění importu.

Ad1) Období - zde si uživatel může zvolit období, za které chce data do programu import.

Ad2) Předchozí období - v případě opakovaného importu se zde zobrazí předchozí importované období.

Ad3) Načíst data - touto volbou se zobrazí data určená k nahrání do systému. Data se zobrazí s ohledem na nastavení v aplikaci Premier Air. Data lze zobrazit také bez vyplnění období. Program v této fázi zobrazí počet záznamů určených k importu.

Ad4) Uložit do systému Premier - touto volbou se spustí import do programu. Po proběhnutí importu program napíše informační zprávu zda import proběhl úspěšně.

Ad5) Ukončit - zavře se dialogové okno importu.

Ad6) Nový import - stisknutím této volby lze spustit nový import.


4. Importovaná data

4.1 Označení importovaných dokladů/partnerů

Doklady a partneři, kteří byly takto do programu importovány, budou označeny příznakem.

Doporučení

Importované data doporučujeme vždy zkontrolovat!


Příznaky lze z importovaných dokladů odstranit buďto ručně po jednom nebo hromadně (z hlavní obrazovky).

Navíc bude na všech naimportovaných dokladech automaticky informace, že doklad vystavil "PremierAir".

4.2 Importované faktury

Jak již bylo řečeno naimportované faktury budou v systému přehledně označeny příznaky. Systém lze nastavit tak, že se do aplikace budou přenášet rovnou i účetní předpisy u jednotlivých položek faktury. Ty ale musí být nastaveny u jednotlivých vzorů položek viz "Položky". I přes to, že se zápisy do systému nahrají s účty je zapotřebí faktury po kontrole nechat zaúčtovat do programu Premier.  

Upozornění

Naimportované faktury do programu Premier nebudou zaúčtovány pouze evidovány.

Zaúčtování faktur se pak se provádí v "Deník" - zobrazit "Všechny řady" - "Všechny dokladové řady" - horní lišta "Deník" - "Kontrola konzistence" - "Kontrola vydaných faktur" - "Nezaúčtované faktury" - "Zaúčtovat".

4.2.1 Faktura hotově (včetně příjmového pokladního dokladu) 

Pokud je v aplikaci vystavena faktura hrazená v hotovosti včetně příjmového pokladního dokladu, naimportují se tyto doklady do programu včetně vazby.

4.2.2 Faktura v cizí měně 

Pokud je v aplikaci vystavena faktura v cizí měně, pak i tato se přenese do programu (včetně kurzu).

4.3 Importované pokladní doklady

Pokud se vše správně nastaveno (účtování v nastavení dokladové řady pokladny a u jednotlivých položek ve faktuře v aplikaci) pak po importu stačí zápisy pouze zkontrolovat.

4.4 Importovaní partneři

Pokud partner, který se vyskytuje na dokladech v aplikaci Premier Air, není v programu Premier při importu nalezen, automaticky se v programu založí. Takto založený partner bude v adresáři partnerů označen příznakem. Prozatím se při importu partnera, přenáší pouze základní údaje společnosti:

  • název,
  • adresa,
  • IČ, DIČ
  • údaj o plátcovství.

5. Změny v datech


Po naimportovámí dat z aplikace Premier Air již systém neumožní do dat v aplikaci zasahovat.


Případně změny lze provádět pouze v programu Premier.

Upozornění

Pokud se provedou změny v programu Premier, neprojeví se tyto změny v aplikaci Premier Air!!!  • No labels