Z karty zaměstnance můžete otevřít 2 přehledy z evidence majetku:

  1. Kartu svěřeného majetku - jedná se o majetek u něhož je zaměstnanec zadán jako "odpovědná osoba"
  2. Kartu OOP - zde lze v evidenci majetku /ostatní evidenci/ sledovat vydej a stav vydaných ochranných pomůcek. V evidenci zadáte novou kartu a v číselníku "typů" si nadefinujete počty dnů odepisování, nejčastěji vydávané množství a cenu (ty pak můžete dále měnit přímo na kartě). Takto vydané OOP se od data vydání "amortizují" dle zadaného počtu dnů. V přehledu je pak uveden aktuální stav k zadanému dni, což Vám umožní sledovat stav např. k ukončení PP.

Pořízení OOP v modulu Evidence:

Následný přehled OOP z karty zaměstnance nebo z Evidence majetku:
  • No labels