Pozn.: veškeré informace k nastavení mezd  jsou k dispozici v kapitole 1. 7 Mzdy.

Na této stránce najdete:

Mzdy

Volba typu organizace, zda malá, či velká (do nebo nad 25 zaměstnanců)  - toto nastavení v současné době již pozbylo smysl, jelikož u organizací se již nerozlišuje, zda zaměstnávají do 25 zaměstnanců nebo více. Proto i organizace zaměstnávající 100 zaměstnanců může mít označeno „Pro malé organizace“ bez vlivu na správnost výpočtu mezd a odvodů pojistného.

Program umožňuje účtovat zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání měsíčně nebo čtvrtletně

Automaticky dopočítat celkovou mzdu - při zadání mzdy ve více položkách dochází na každé položce k zaokrouhlení a celkový součet položek nemusí odpovídat základní mzdě vypočtené z celkového počtu odpracovaných hodin.

Způsob proplácení svátků v pracovní dny u zaměstnanců s měsíční mzdou

  • Svátky jsou propláceny poměrnou částí mzdy
  • Svátky jsou propláceny průměrem pro náhrady

Jedná se o chráněnou dílnu – toto nastavení zajistí, že při další aktualizaci daňové soustavy (nový rok) se vyplní částka snížení VZ pro ZP u výpočtu mzdy. V prvním roce je nutné tuto částku vyplnit v nastavení daňové soustavy do kolonky „Limity pro plátce p. - stát“.


Předkontace

Nastavení parametrů pro účtování mezd

Povolit detailní zaúčtování mezd

  • Povolit rozúč. odměn a příplat. na St/Zak/Čin - pokud bude povolen rozpočet v nastavení mzdové položky, bude částka rozúčtována dle odpracovaných hodin na jednotlivých střediscích, zakázkách, ...
  • Povolit rozúč. dle práce na zakázkách - nedoporučeno. Mzda bude rozúčtována dle vykázaných prací na zakázách v modulu zakázky v daném měsící daným zaměstnancem.


Povolit anal. indiv. identifikátory - umožňuje kombinovat individuální účtování nastavené v kartě zaměstnance s úč. předpisem na mzdové položce a globálním nastavením. Výsledný předpis umožňuje automatizované rozúčtování mezd na zakázky ,střediska, doplňkové analýzy v členění dle jednotlivých složek mzdy.

Účtovaný VS=placený VS - při zaškrtnutí volby budou při zaúčtování mezd doplněny vnitřní variabilní symboly u každého zápisu shodné s var. symboly na příkazu k úhradě. Toto nastavení zajistí automatické párování plateb (úhrad) mezd a jejich předpisů.
ISPV

Tuto volbu použijí organizace, které byly zařazeny do sledování ISPV, aby si zde nastavily základní údaje o zaměstnavateli.


Ostatní


  • Povolení tisku/exportu jména, příjmení a označení instituce na platební příkaz.
  • Povolení jména a příjmení, instituce do účetních dokladů.
  • No labels