Při práci s programem PREMIER system, resp. při řízení skladu je důležité rozlišit několik typů cen, z nichž každá má svou úlohu, význam a jiný princip výpočtu.

 • Nákupní ceny
 • Skladové ceny
 • Prodejní ceny


Na této stránce najdete:1 Nákupní ceny a ceny pořízení

Nákupní cena je určena dodavatelem a zadává se na příjemku dle dodacího listu a následně do přijaté faktury dodavatele. Tato cena nelze nastavit na skladové kartě, neboť je určena DL, resp. přijatou fakturou. Zásoby je nutné ocenit pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů vynaložených na pořízení (tzv. doprovodnými náklady). Program umožňuje k pořízené příjemce přidat doprovodné náklady, přičemž je automaticky rozpočítá na jednotlivé položky (viz. "Příjemky - Doprovodné náklady"). Tato cena pak, v případě účtování způsobem A, přechází z příjemky do přijaté faktury pomocí párování pro sledování účtu pořízení zásob (dále viz. kapitola "Účtování skladu“).2 Skladová cena

Tato cena se vytváří na základě nákupních cen na jednotlivých příjemkách a je určena způsobem oceňování, tedy metodou FIFO nebo Váženým průměrem (viz. Způsoby oceňování). Tato cena se automaticky umísťuje na výdejky a při způsobu účtování metodou A je mírou nákladů, při spotřebě materiálu či zboží.

Upozornění

Tuto cenu nelze měnit.

3 Prodejní ceny

Prodejní cenu, tedy cenu, za kterou se bude zboží prodávat (nemá nic společného se skladovou cenou!!) odběrateli, lze v programu definovat několika způsoby. Vzhledem k řadě možností a typů nastavení prodejní ceny je toto téma komplexně popsáno v níže uvedené kapitole Tvorba prodejních cen.4 Tvorba prodejních cen - PC

Premier system nabízí propracovaný systém tvorby prodejních cen, který umožňuje několik variant nastavení prodejní ceny. Vše závisí na potřebách klienta, přičemž program nabízí neomezené možnosti pro varianty prodejních cen, např.: 

 • Slevy z pevných PC na všechny karty jednoho skladu.
 • Slevy z pevných PC na vybrané sortimenty, tedy skupiny karet jednoho skladu.
 • Slevy pro konkrétní vybrané karty (individuální).

Tyto slevy se dále mohou členit a definovat, např.

 • Na vybrané partnery nebo skupinu partnerů (identifikátory.)
 • Akční slevy omezené datem.
 • Akční ceny omezené datem.
 • Slevy při odebraném množství.
 • Slevy při definované celkové ceně na DL (faktuře).

Z výše uvedeného vyplývá, že možností je neomezeně a tudíž program nabízí tvorbu cen, resp. slev s neomezenou možností přiřazení jednotlivých prodejních cen k jednotlivým partnerům, tzn. "Co partner – to jiná cena".4.1 Nástroje pro nastavení prodejních cen

Skladové karty – individuální nastavení pevné prodejní ceny a dalších údajů pro výchozí prodejní cenu.

Zákaznické ceníky - nástroj pro vytváření ceníku – tzn. souboru mnoha podmínek pro ceny, slevy, akční slevy atd., které lze snadno přiřazovat k jednomu partnerovi pod jediným kódem do karty partnera. Mají neomezené možnosti.

Doporučujeme využít především tento modul.

Rabatní skupiny - nástroj, který umožňuje nastavení kromě pevné prodejní ceny dalších 5 rabatních skupin, tz. 5 cenových hladin s různými slevami, tzn. hromadně určit slevy pro všechny karty, pro karty různých skladů, pro vybrané sortimenty nebo pro individuální skladovou kartu. Lze je také kombinovat se zákaznickým ceníkem. Rabatní skupinu lze přiřadit na kartě partnera-odběratele, čímž se při prodeji budou nabízet prodejní ceny z přiřazené rabatní skupiny.   


4.2 Způsoby výpočtu prodejních cen

Prvním krokem je zvolení způsobu výpočtu prodejních cen. Způsobů výpočtu prodejních nabízí program hned několik a to:

 1. z průměrné NC (nákupní ceny)
 2. z FiFo NC
 3. z nejnovější NC
 4. ze základní pevné PC (prodejní ceny)
 5. ze základní pevné PC (s DPH)
 6. z nákladové ceny
 7. Fixní cena bez propočtu

Ad 1 - 3) V případě, kdy se zvolí způsob výpočtu z průměrné NC, z FiFo NC a nebo z nejnovější NC, pak je třeba myslet na to, že tyto varianty se využívají pouze v případě, že prodejní cena se tvoří z nákupní ceny + definovaná přirážka, tedy ne z základní prodejní ceny.  Pokud zvolíte tento způsob tvorby prodejní ceny, je potřeba při každém nákupu, kde se změní nákupní ceny, propočítávat prodejní ceny viz. "propočet prodejních cen".

Upozornění

Tato varianta se nedoporučuje, neboť je závislá na přesném zadání nákupní ceny a pravidelném propočtu prodejních cen u všech skladových karet, tzn že je zde velké riziko prodeje pod nákupní cenou.!!!


Ad 4 - 5) U těchto způsobů výpočtu prodejních cen (ze základní pevné ceny bez a nebo s DPH) je potřeba zadat na jednotlivých skladových kartách základní cenu (s nebo bez DPH).


Ad 6) Prodejní cena se výpočte z nákladové ceny (plus přirážka), v tomto případě se vyplní nákladové cena ( kterou si uživatel sám vykalkuluje dle individuálních potřeb) na skladové karty do pole "Nákladová cena".

Ad 7) Fixní cena bez propočtů

Po zvolení způsobu výpočtu prodejních cen je zapotřebí nastavit způsob zaokrouhlování prodejních cen. Zde má uživatel k dispozici opět několik variant zaokrouhlení (vždy nahoru):

 • Bez zaokrouhlení
 • Zaokrouhlení na desetihaléře
 • Na koruny
 • Na desetikoruny
 • Na stokoruny

4.3 Nastavení rabatních skupin

S výše uvedenými způsoby tvorba prodejních cen úzce souvisí nastavení rabatních skupin. Nabídka rabatních skupin je funkcí pro nadefinování až 6 druhů prodejních cen – cenových hladin na základě přidání procentuální marže k ceně nebo naopak slevy zadáním znaménka "-". Definování rabatních skupin má čtyři úrovně a to podle priority, tzn. že pokud je nastavení provedeno ve všech úrovních, program dosazuje tu, která má nejvyšší prioritu.

4.3.1 Globální rabatní skupiny nastavené v globálních předvolbách

Globální nastavení rabatních skupin umožňuje vytvoření 5 cenových hladin pro všechny karty všech skladů pouhým jedním zadáním v předvolbách globálních. Nevýhodou je, že všechny karty na všech skladech budou mít ve všech rab. skupinách stejnou slevu, což se využívá zřídkakdy.

Tip

Také partner může mít předvolenou pouze jednu rabatní skupinu.

4.3.2 Lokální rabatní skupiny nastavené v seznamu skladů 

Umožňuje vytvoření 5 cenových hladin pro všechny karty každého skladu pouhým jedním zadáním v číselníku seznamu skladů. Nevýhodou je, že všechny karty na na jednom skladu budou mít ve všech rab. skupinách stejnou slevu, což je využívá zřídkakdy. Také partner může mít předvolenou pouze jednu rabatní skupinu. Mají přednost před Globálním nastavením.

4.3.3 Rabatní skupiny nastavené v seznamu sortimentů

Umožňuje vytvoření 5 cenových hladin pro všechny karty jednoho sortimentu zadáním v číselníku každého sortimentu. Výhodou jsou rabatní skupiny na vybraný sortiment, ovšem partner může mít u všech karet předvolenu pouze jednu rabatní skupinu. Má přednost před Lokálním nastavením na skladu.

4.3.4 Individuální rabatní skupiny na skladové kartě 

Výhodou je, že každá karta může mít svoji individuální slevu v jednotlivých rabatních skupinách, ovšem i v tomto případě může mít partner předvolenou pouze jednu rabatní skupinu. Nevýhodou je zdlouhavé nastavování v jednotlivých skladových kartách.

4.3.4 Přiřazení rabatních skupin

Rabatní skupinu je možno nastavit v kartě obchodního partnera v seznamu odběratelů. Při pořizování výdejky příslušnému partnerovi se pak automaticky dosadí PC vypočtená na základě rabatní skupiny, kterou má odběratel uvedenu v seznamu.Tuto cenu (rabatní skupinu) lze přepsat v hlavičce výdejky, čímž se přepíší všechny položky výdejky na příslušnou RS. Program rovněž umožňuje zadat či změnit RS přímo na zvolené položce výdejky.


4.4 Propočet prodejních cen

Jakmile bude zvolen způsob výpočtu, zadány ceny pro výpočet, způsob zaokrouhlování cen, úrovně rabatních skupin a přirážky (resp. slevy) je potřeba pouze spustit propočet prodejních cen. Propočet cen lze provést buďto na jednotlivých skladových kartách nebo hromadně funkcí propočet prodejních cen, která se nachází v modulu "Kontroly, účtování, inventura - Propočet prodejních cen"


4.5 Zákaznické ceníky

Posledním krokem je vytvoření výjimek cen případně individuálních zákaznických ceníků. K tomuto slouží speciální modul "Zákaznické ceníky".  Zákaznické ceníky je nástroj pro rychlou, propracovanou a podrobnou tvorbu ceníků, prodejních cen, podmínek pro jejich stanovení, slev a jejich přiřazování k vybraným skladovým kartám, skupině karet, vybrané skupině partnerů či vybraným partnerům. Podrobněji přímo v kapitole.


4.6 Ceny v cizích měnách

Veškeré skladové doklady je možné pořizovat také v cizích měnách s možností výběru kurzu měny z kurzovního lístku. Pro možnost pořizovat zboží či materiál v cizí měně je nutné mít povolenu volbu "Povolit cizí měny ve skladě“ (Správce - Předvolby - Globální - Sklad). Pod tlačítkem "Používané měny" se nastavují požadované měny. Do volného pole "Kód cizí měny“ je nutné vyplnit zkratku měny dle kurzovního lístku, tj. nestačí uvést EU, musí být EUR.

Pokud je třeba pro konkrétní kartu nastavit "pevnou prodejní cenu v cizí měně“, lze tuto nabídku nalézt na "Skladové kartě - Prodejní ceny (viz obrázek níže)“.

Program automaticky nabízí pole pro cizí měnu dle nastavení viz výše (Další informace k cizím měnám a použití v dokladech jsou u kapitol "Příjemky, "Výdejky)

Tip

U každé měny je možno nastavit zaokrouhlování dokladů a ceny za měrnou jednotku na skladové kartě (viz obrázek výše).

 • No labels